Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ ba - 17/01/2023 08:56
 
Sáng 11/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách thi đua – khen thưởng các trường chính trị, trường bồi dưỡng của các bộ ngành. Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện; lãnh đạo các đơn vị chức năng, viện chuyên ngành trực thuộc Học viện. Về phía Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị có TS Dương Hương Sơn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng.
Thay mặt Chủ trì Hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư trường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác trường chính trị, trường bộ, ngành năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, khẳng định: công tác trường chính trị là nhiệm vụ quan trọng mà Trung ương Đảng giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng… của địa phương.
Kết quả nổi bật trong công tác trường chính trị năm 2022 là triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động thúc đẩy xây dựng trường chính trị chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Theo đó, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW. Nghị quyết được triển khai tới 63 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Triển khai Nghị quyết này, Học viện ban hành Kế hoạch số 1247-KH/HVCTQG và tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường chính trị chuẩn” giai đoạn 2022-2025 nhằm tạo sự lan tỏa và thúc đẩy các trường chính trị sớm đạt chuẩn theo Quy định số 11-QĐ/TW.
Nhận thức việc xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng, tiên quyết để các trường chính trị triển khai nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, năm 2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai xây dựng 4 chương trình: Chương trình Trung cấp lý luận chính trị dành cho cán bộ Đảng Nhân dân cách mạng Lào; Chương trình sơ cấp lý luận chính trị; Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân cấp xã; Chương trình bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho chủ tịch, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp xã. Công tác xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho các trường chính trị được Học viện đổi mới đồng bộ từ khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; xác định mục tiêu; thiết kế nội dung chương trình, chú trọng sự tham gia của các trường chính trị trong góp ý nội dung chương trình và biên soạn các chuyên đề.
Khẳng định các hoạt động hỗ trợ trường chính trị triển khai nhiệm vụ khoa học là điểm nhấn đáng chú ý của năm 2022 trong công tác trường chính trị. Lần đầu tiên, Giám đốc Học viện trực tiếp giao nhiệm vụ khoa học (đề tài cấp bộ, hội thảo khoa học, toạ đàm khoa học) cho các trường chính trị, thực hiện có hiệu quả mô hình Viện - Trường. Nhờ đó, chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của trường chính trị có chuyển biến rõ nét, tạo vị thế mới cho các trường chính trị trong hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tại địa phương.
Với phương châm lấy kết quả kiểm tra, đánh giá làm thước đo đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, năm 2022, Học viện tổ chức các Đoàn công tác của Học viện kiểm tra các trường chính trị. Sau các cuộc kiểm tra, Học viện có văn bản kết luận kiểm tra, là cơ sở để các trường rút kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng.
Trên cơ sở đó, năm 2022, các trường chính trị, trường bộ, ngành đã nỗ lực, tiếp tục đổi mới đồng bộ các khâu, từ công tác tuyển sinh, mở lớp, quản lý học viên, thực hiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đến tổ chức giảng dạy, thực hiện tốt việc đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng. Các trường chính trị đã tổ chức tổng số 5.002 lớp đào tạo, bồi dưỡng với 390.570 học viên (tăng 171,5% số lớp và tăng 182% số học viên so với năm 2021). Công tác đào tạo, bồi dưỡng của các trường chính trị, trường bộ, ngành đã góp phần quan trọng củng cố lập trường, bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, bộ, ngành.
Năm 2022, cùng với sự hỗ trợ hiệu quả của Học viện, sự quan tâm, tin tưởng giao nhiệm vụ của các tỉnh uỷ, thành uỷ, hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các trường chính trị cấp tỉnh đã có chuyển biển mạnh mẽ, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đang đặt ra. Một số trường đẩy mạnh hướng nghiên cứu phục vụ tư vấn hoạch định chủ trương, chính sách của địa phương. Năm 2022, các trường chính trị, trường bộ, ngành đã triển khai 30 đề tài, 15 hội thảo khoa học cấp bộ, khu vực, 22 đề tài, 53 hội thảo khoa học cấp tỉnh, 512 đề tài, hội thảo, tọa đàm khoa học cấp cơ sở. Xuất bản được 39 đầu sách chuyên khảo, tham khảo, có 9 bài đăng tạp chí nước ngoài, 246 bài đăng tạp chí có chỉ số ISSN, v.v.. 
Triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn, được sự quan tâm của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, sự tạo điều kiện của Học viện, các trường chính trị đã cử hàng trăm lượt cán bộ, giảng viên đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị: 59 cán bộ, viên chức được cử đi học nghiên cứu sinh, 205 cán bộ, viên chức được cử đi học cao cấp lý luận chính trị - đây là số lượng cán bộ, giảng viên trường chính trị được cử đi học nghiên cứu sinh và cao cấp lý luận chính trị lớn nhất trong những năm gần đây; cử 2.371 lượt cán bộ, giảng viên tham dự các khoá tập huấn, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, cập nhật kiến thức lý luận và thực tiễn.
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều trường đã tổ chức nghiên cứu, tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong công tác đào tạo; tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2.
Tại Hội nghị, đại diện các trường chính trị, trường bộ, ngành đã nêu lên những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Đề án, lộ trình thực hiện trường chính trị chuẩn, v.v.. 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương  biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 của các trường chính trị, trường bộ, ngành. Nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng các cấp, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các tỉnh, thành ủy, các trường chính trị, trường bộ, ngành nhận thức và triển khai đầy đủ Quy định số 11-QĐ/TW để góp phần đưa hoạt động của các trường chính trị đi vào nền nếp, chất lượng, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có đủ phẩm chất chính trị, năng lực ngang tầm nhiệm vụ.
Đồng thời lưu ý còn 22 địa phương chưa ban hành đề án trường chính trị chuẩn, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các tỉnh, thành ủy quan tâm thực hiện, cụ thể hóa Quy định số 11-QĐ/TW; rà soát các tiêu chí để khắc phục những tiêu chí chưa đạt được; đồng thời hoàn thiện các quy chế đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập ở các trường chính trị. 
Đối với các trường chính trị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu các trường chính trị quan tâm, chú ý đến việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các cán bộ cơ sở phù hợp với thực tiễn địa phương; nghiên cứu khoa học bám sát thực tiễn thông qua phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học làm rõ lý luận, thực tiễn phục vụ cho công tác giảng dạy, tham mưu, tư vấn chính sách. Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, chất lượng, có khả năng đảm nhận các nhiệm vụ được giao; tham gia tích cực hơn nữa và làm nòng cốt trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tại Hội nghị đã tiến hành vinh danh, suy tôn và trao cờ thi đua, bằng khen của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.
Một số hành ảnh tư liệu tại Hội nghị
Description: HN_8878
HNTK2023HVCTQGHCM 2
Đại biểu dự hội nghị (Ảnh TL)
Description: HN_8904
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh TL)
HNTK2023HVCTQGHCM 3
PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị (Ảnh TL).
HNTK2023HVCTQGHCM 4
Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị (Ảnh TL).
HNTK2023HVCTQGHCM 5
Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư thường trực tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị (Ảnh TL).
HNTK2023HVCTQGHCM 6
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị (Ảnh TL).
HNTK2023HVCTQGHCM 7
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
 Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tham luận tại hội nghị (Ảnh TL).
HNTK2023HVCTQGHCM 8
GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao cờ thi đua cấp Học viện cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022 (Ảnh TL).
HNTK2023HVCTQGHCM 9
PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Munh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2022 (Ảnh TL).
HNTK2023HVCTQGHCM 10
PGS,TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các đồng chí nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường chính trị đã nghỉ hưu năm 2022 (Ảnh TL)
 

Tác giả bài viết: Trần Đức Dương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây