Phát huy vai trò công đoàn viên là giảng viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy hướng tới xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt trường chính trị chuẩn

Thứ sáu - 12/05/2023 14:56
 
Th.S   Nguyễn Thị Như Quỳnh
Khoa Lý luận cơ sở
 
      Công tác đào tạo lý luận chính trị là một nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Mục tiêu cơ bản của Trường chính trị tỉnh trong mọi giai đoạn đều nhằm xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp mẫu mực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, có năng lực sư phạm, phong cách làm việc khoa học. Xuất phát từ mục đích chính đáng của hệ thống các trường chính trị trên cả nước và yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay, Ban Bí thư đã ban hành 2 quy định mang tính đồng bộ trong công tác đào tạo lý luận chính trị: Quy định số 11- QĐ/TW, ngày 19/5/2021 về trường chính trị chuẩn nhằm chứng nhận năng lực, định hướng phát triển, thực thi nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho hệ thống các trường chính trị trên toàn quốc và Quy định số 57 - QĐ/TW, ngày 08/2/2022 về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị với việc đổi mới công tác cán bộ của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với tình hình mới. Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, cán bộ, giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn không ngừng phát huy nội lực, đổi mới, phấn đấu đạt Trường Chính trị chuẩn theo mức 1 vào năm 2025.
      Trường Chính trị Lê Duẩn có 41 CNVC-LĐ, trong đó giảng viên có 28 đồng chí (chiếm 68,3% trong toàn thể cán bộ, nhân viên Nhà trường). Về chất lượng giảng viên gồm 02 đồng chí có trình độ tiến sỹ, 23 đồng chí thạc sĩ; cử nhân 03 đồng chí; cao cấp lý luận chính trị 17 đồng chí. Trong những năm vừa qua, Nhà trường luôn động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ Bồi dưỡng Kiến thức Kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chứng chỉ sư phạm,… và các chế độ chính sách cho các đối tượng đi học . Cùng với tập trung phát triển nguồn nhân lực tại Trường; kiện toàn tổ chức, bộ máy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới, xây dựng trường chính trị chuẩn.
      Mỗi cán bộ, giảng viên luôn tự nhận thức vị trí, vai trò của mình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Vì vậy việc chuẩn bị soạn giáo án, đến bài giảng đều tiến hành đúng quy định, có hệ thống, phù hợp với từng đối tượng học viên…Nội dung bài giảng đã đổi mới, cập nhật thường xuyên các chương trình, nghị quyết, chỉ thị…của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để truyền đạt tới học viên một cách sinh động và dễ hiểu nhất.
     Đặc biệt, trong những năm gần đây, các giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cấp khoa, cấp trường, cấp tỉnh với tư cách là chủ nhiệm đề tài hoặc thành viên; một số giảng viên tham gia biên soạn sách, giáo trình, lịch sử Đảng bộ địa phương phục vụ công tác giảng dạy. Hằng năm, thông qua các đợt nghiên cứu thực tế, các giảng viên tham gia tích cực viết tin, bài cho bản Thông tin Lý luận và thực tiễn, cổng thông tin điện tử của Nhà trường và các cơ quan báo chí khác của Trung ương và địa phương. Bằng hoạt động thực tiễn của mình, chất lượng đội ngũ giảng viên Nhà trường đã được nâng cao, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tỉnh.
      Tuy nhiên hiện nay, trong quá trình xây dựng trường chính trị chuẩn, đội ngũ giảng viên của Nhà trường đang đứng trước một số khó khăn cần khắc phục trong thời gian sớm nhất. Cơ cấu đội ngũ giảng viên chưa  đảm bảo theo đúng quy định của Học viện, cũng như theo tiêu chuẩn trường chính trị chuẩn mức 1. Thực tế vẫn còn giảng viên thiếu kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn, số ít giảng viên chưa sắp xếp được công việc gia đình để học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Việc cập nhật các văn bản mới, kiến thức thực tiễn trong một số bài giảng còn hạn chế, chưa gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, chưa triệt để trong sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực…Bên cạnh đó, một số giảng viên chưa thực sự quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế còn mang tính hình thức, chất lượng các công trình nghiên cứu chưa cao…
      Với trách nhiệm là một công đoàn viên, một giảng viên của Trường Chính trị Lê Duẩn mặc dù bản thân có thâm niên, kinh nghiệm trong công tác giảng dạy chưa nhiều, nhưng với mục tiêu nâng cao chất lượng giảng dạy, hướng tới xây dựng trường chính trị chuẩn, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số vấn đề sau:
     Thứ nhất, Đảng Uỷ, Ban Giám hiệu tiếp tục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ gắn với chuẩn vị trí việc làm của từng giảng viên. Kế hoạch đào tạo giảng viên phải được xây dựng một cách chi tiết, cụ thể phù hợp với chuyên ngành của từng giảng viên hiện tại. Việc bồi dưỡng cần tổ chức thường xuyên dưới nhiều hình thức khác nhau như ngắn hạn, dài hạn, tập trung, không tập trung .. tùy theo nội dung, chuyên đề cần bồi dưỡng và có thể lồng ghép dưới nhiều hình thức hội thảo, hội thi, tập huấn, đi nghiên cứu thực tế cơ sở.
     Thứ hai, trách nhiệm lớn nhất của giảng viên là nâng cao chất lượng giảng dạy, muốn vậy phải nắm bắt được nhu cầu thực tế của từng đối tượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, từ đó xây dựng cho mình phương pháp giảng dạy phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau. Đồng thời, mỗi giảng viên phải không ngừng sáng tạo, đổi mới phương pháp, ứng dụng các phương tiện kỹ thuật tiên tiến trong việc thiết kế bài giảng, công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy.
    Thứ ba, mỗi giảng viên phải nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế hướng đến xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Giảng dạy và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ hỗ trợ trực tiếp, bổ sung cho nhau. Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy từ đó thực hiện tốt các tiêu chí của Trường Chính trị chuẩn. Mỗi giảng viên cần tăng cường về cơ sở để học hỏi, nắm bắt các vấn đề thực tiễn để không ngừng bổ sung vào bài giảng, làm cho bài giảng sinh động hơn. Đồng thời, qua việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế có thể phát huy vai trò của Nhà trường trong việc tham gia phản biện, phát hiện, đề xuất các chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.
    Thứ tư, mở rộng liên kết, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nhằm tạo môi trường cho giảng viên được rèn luyện, làm việc với nhiều loại hình giảng dạy khác nhau, qua đó nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn. Xây dựng kế hoạch và cơ chế tạo cơ hội cho cán bộ, giảng viên đi học tập, trao đổi kinh nghiệm với các trường chính trị ở các tỉnh, qua đó giúp giảng viên tiếp cận những quan điểm, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mới, những thành tựu mới về phương pháp giảng dạy tiên tiến để áp dụng vào thực tiễn giảng dạy Nhà trường, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của của trường, đáp ứng yêu cầu của công tác đào tạo lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay.
    Thứ năm, tạo môi trường thuận lợi để mỗi giảng viên phát triển tài năng, lợi thế, có cơ hội cống hiến và trưởng thành. Thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, công bằng trong nhận xét, đánh giá giảng viên; kịp thời khen thưởng, biểu dương các giảng viên đạt thành tích cao trong công tác nhằm tạo động lực, tăng cường sự đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
    Xây dựng trường chính trị chuẩn là việc làm thường xuyên, lâu dài, là trách nhiệm của Ban Giám hiệu và mỗi cán bộ giảng viên Nhà trường, đặc biệt là đội ngũ giảng viên cần phải nỗ lực phấn đấu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy. Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, mỗi giảng viên có trách nhiệm với bản thân, có trách nhiệm với nhà trường trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phấn dấu đạt Trường Chính trị chuẩn mức 1 vào năm 2025, duy trì và phấn đấu sớm đạt mức 2 trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo các cấp và mong muốn của cán bộ, giảng viên nhà trường./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây