Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị

Thứ hai - 08/05/2023 10:19

 
ThS. Nguyễn Thị Chính
Khoa Nhà nước và pháp luật
       Chỉ số cải cách hành chính PAR Index (viết tắt tiếng Anh: Public Administration Reform Index) là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải cách hành chính (CCHC) được Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 về phê duyệt Đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương" với mục tiêu: Xác định chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khác quan, công bằng kết quả CCHC hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần để xác định PAR INDEX được thực hiện theo ba nhóm phương pháp. Thứ nhất là tự đánh giá, chấm điểm của các bộ, các tỉnh theo thang điểm đã quy định. Thứ hai là Bộ Nội vụ thẩm định điểm các bộ, tỉnh tự đánh giá, chấm điểm với sự tư vấn của Hội đồng thẩm định. Thứ ba là điểm đánh giá qua điều tra xã hội học từ việc lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp hay còn gọi là đối tượng thụ hưởng cải cách hành chính.
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm công tác CCHC và chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt, toàn diện nhằm đẩy nhanh tiến trình cải cách, hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội được đề ra từ đầu năm, đồng thời, từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của tỉnh nhà.
          Theo kết quả công bố năm 2022 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chỉ số PAR Index của tỉnh Quảng Trị 3 năm gần đây có tăng tổng điểm và một số điểm thành phần. Tuy nhiên, vị trí xếp thứ hạng đều giảm trong bảng xếp hạng của 63 tỉnh, thành phố (cụ thể, năm 2020 đạt 83,64 điểm xếp thứ 39/63 tỉnh, thành[1]; năm 2021 đạt 84,82 điểm, xếp thứ 53/63 tỉnh, thành phố[2], giảm 14 bậc so với năm 2020; năm 2022 xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố[3]). Kết quả trên cho thấy, mặc dù cả hệ thống chính trị của tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhưng chỉ cải thiện được điểm số, chưa cải thiện được vị trí xếp hạng theo mục tiêu, yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra. Nguyên nhân được chỉ ra là do người đứng đầu ở một số địa phương, đơn vị chưa thực sự quyết liệt; sự quan tâm trong thực hiện nhiệm vụ CCHC còn hạn chế nên dẫn đến một số nhiệm vụ được UBND tỉnh giao chưa đảm bảo thời gian, chất lượng; chưa có giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục những tồn tại, vướng mắc. Sự phối hợp giữa một số ngành, đơn vị, địa phương trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên thông chưa đồng bộ, thống nhất nên dẫn đến tình trạng trễ hạn trong giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ tinh thần, trách nhiệm chưa cao. Kết quả khảo sát lấy ý kiến điều tra, đánh giá của đại biểu Hội đồng nhân dân và lãnh đạo các cấp về thực hiện nhiệm vụ CCHC còn thấp. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp thông qua kết quả điều tra xã hội học chưa cao.
          Để cải thiện chỉ số CCHC nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thay đổi thứ hạng trong những năm tiếp theo, theo tôi cần thực hiện các giải pháp sau:
         Một là, đẩy mạnh việc quán triệt trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số CCHC trên tất cả mọi mặt và tất cả mọi lĩnh vực nhằm nâng cao nhận thức, thái độ và ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng một hệ thống dịch vụ công chất lượng để phục vụ người dân và doanh nghiệp.
         Hai là, nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành trong công tác CCHC ở các địa phương, đơn vị; đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC hằng năm; thường xuyên rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà địa phương, đơn vị phải thực hiện đồng thời có giải pháp, sáng kiến để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
         Ba là, hằng năm, trên cơ sở kết quả xếp hạng về chỉ số CCHC mà Bộ Nội vụ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố, UBND tỉnh cần có văn bản thông báo gửi về các địa phương, các sở, ngành để nắm bắt tình hình; tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu các chỉ số, chỉ số thành phần, tiêu chí thành phần, đặc biệt tập trung vào các chỉ tiêu giảm điểm, thuộc phạm vi, lĩnh vực, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục triệt để trong các năm tiếp theo; nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm liên quan của các cá nhân, tổ chức đối với những chỉ tiêu giảm điểm.
         Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử và chính quyền số, số hóa thủ tục hành chính đạt chỉ tiêu mà Chính phủ đã đưa ra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính; nâng số lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên các lĩnh vực quản lý, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.
         Năm là, nghiên cứu khảo sát, học tập một số mô hình chính quyền đối thoại với người dân, doanh nghiệp ở các địa phương đứng đầu về chỉ số CCHC để học hỏi cách làm hay, phù hợp với địa phương mình, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp tháo gỡ kịp thời.
         Sáu là, thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương, mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm cơ sở xếp loại chính quyền vững mạnh gắn với công tác thi đua – khen thưởng hằng năm.
Bảy là, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến với người dân và doanh nghiệp phát huy vai trò giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, công chức để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh.
         Tám là, nghiên cứu đề xuất các mô hình, sáng kiến tạo bước đột phá về CCHC, mạnh dạn áp dụng và nhân rộng những mô hình hay, đem lại hiệu quả thiết thực. Phát động phong trào thi đua về thực hiện nhiệm vụ CCHC, kịp thời khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm nhiệm vụ đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân và tổ chức vi phạm làm cản trở tiến trình CCHC.
         Với quyết tâm đưa Quảng Trị đến năm 2025 trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước thì việc đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao chỉ số CCHC trên bảng xếp hạng là điều cấp thiết nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Với nỗ lực và các giải pháp mà tỉnh đã và đang thực hiện, hi vọng chúng ta sẽ đạt được mục tiêu là đến năm 2025 chỉ số CCHC của tỉnh Quảng Trị nằm trong nhóm 20 tỉnh đứng đầu cả nước đã được đưa ra trong Nghị quyết 01-NQ/TU Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, sớm đưa Quảng Trị vững bước đi lên./.
 
 
 
 

[1] Nguồn: https://moha.gov.vn/tin-noi-bat/cong-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2020-cua-cac-bo-co-quan-ngang-bo-uy-ban-nhan-dan-cac-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-va-46287.html
[2] Nguồn: http://caicachhanhchinh.gov.vn/tin-noi-bat/tai-lieu-hoi-nghi-cong-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021-par-index-2021-va-chi-so-hai-long-ve-su-phuc-vu-hanh-chinh-nam-2021-9653.html
[3]Nguồn: http://caicachhanhchinh.gov.vn/tin-noi-bat/tai-lieu-hoi-nghi-cong-bo-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-nam-2021-par-index-2021-va-chi-so-hai-long-ve-su-phuc-vu-hanh-chinh-nam-2021-9653.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây