Công đoàn Quảng Trị  đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa thông tin về cơ sở

Thứ tư - 22/03/2023 09:11
 CN. Hoàng Văn Cường
Phòng TC, HC, TT, TL
     Công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, góp phần phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở[1]. Đối với Công đoàn Việt Nam, đối tượng của công tác thông tin cơ sở là đoàn viên, người lao động. Công đoàn làm tốt công tác thông tin cơ sở một mặt thực hiện nhiệm vụ của một thành viên hệ thống chính trị, vừa thực hiện chức năng tuyên truyền vận động của mình, qua đó nâng cao nhận thức cho người lao động về mọi mặt, giúp người lao động tự bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình.
     Để thực hiện hiệu quả công tác thông tin cơ sở, trong những năm qua, cùng với công đoàn cả nước, Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện đa dạng hóa nội dung, hình thức đưa thông tin về cơ sở. Cụ thể[2]:
Trong thực hiện đa dạng hóa về nội dung, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã xây dựng nội dung truyền thông về cơ sở gồm nội dung chuyên sâu và nội dung thường xuyên.
     Nội dung thường xuyên là nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, các chương trình, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tuyên truyền về các chương trình, kế hoạch hoạt động từng năm của tổ chức công đoàn gắn với các hoạt động cụ thể, thiết thực của tổ chức công đoàn hướng về người lao động; tuyên truyền về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, cơ hội và thách thức; tuyên truyền và giải đáp các quy định Pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT), Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động...; thường xuyên cập nhật các kiến thức cơ bản về các văn bản, quy định của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn trong thực thi chính sách pháp luật lao động tại doanh nghiệp; hoạt động tài chính, kiểm tra, thi đua khen thưởng, tuyên giáo, nữ công của công đoàn cơ sở...
     Nội dung chuyên sâu là nội dung về vai trò của các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong việc chủ động trong tổ chức thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể; vai trò của công đoàn trong giải quyết những vấn đề mà đoàn viên, người lao động quan tâm; vai trò của công đoàn trong tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; trong tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; vai trò của công đoàn trong tham gia Văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tham gia xây dựng và triển khai các chế độ chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động...
     Về thực hiện đa dạng hóa hình thức, những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã tập trung đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở và đối tượng đoàn viên, người lao động. Trong đó, các quy định, văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan trực tiếp đến tổ chức công đoàn, đoàn viên và người lao động được chú trọng như: Hiến pháp, Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm Y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật bình đẳng giới, Luật An ninh mạng; các văn bản pháp luật có liên quan đến quan hệ lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, phòng chống tham nhũng, lãng phí...
     Hình thức thông tin được đổi mới như: tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền qua tài liệu, pa nô, áp phích, tờ rơi...; tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc thi tìm hiểu, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tuyên truyền thông qua hệ thống bảng tin, loa truyền thanh nội bộ ở các doanh nghiệp; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; Thông tin thông qua các hội thi như: Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi”, hội thi “Tuyên truyền pháp luật BHXH và Công đoàn”; một số công đoàn cơ sở tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu pháp luật...
     Kết quả trong 05 năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được hơn 2.725 cuộc thông tin, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, những điểm mới của Bộ luật Lao động, Công đoàn, Luật BHXH, Luật an ninh mạng, Luật phòng chống ma túy, Luật bình đẳng giới thu hút trên 140.000 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia; cấp phát trên 11.000 tờ rơi, 1.500 cuốn tài liệu; xây dựng được 9 góc bảo hộ lao động ở doanh nghiệp; định kỳ 03 tháng hoặc đột xuất tổ chức hội nghị giao ban LĐLĐ các huyện, công đoàn ngành để nắm thông tin, tình hình hoạt động ở cơ sở...
     Trang Thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị tiếp tục duy trì và hoạt động hiệu quả, hàng năm có trên 250 tin, bài tuyên truyền, thông tin về pháp luật, hỏi - đáp về chính sách pháp luật được đăng tải trên Website Công đoàn Quảng Trị.
Trang fanpage Công đoàn tỉnh Quảng Trị hiện có 11.000 người theo dõi, trung bình mỗi ngày đăng 5 tin. Đến nay, có 14/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập trang fanpage Công đoàn và kết nối với trang fanpage Công đoàn Quảng Trị; có trên 60% công đoàn cơ sở thành lập và duy trì hoạt động trang fanpage... qua đó đã kịp thời phản ánh các hoạt động công đoàn, chuyển tải thông tin đến với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.
Trong 5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã phối họp mở các chuyên mục Công đoàn trên Báo Quảng Trị và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, xây dựng được 60 chuyên mục Báo, chuyên mục Công đoàn, kịp thời đua hàng trăm tin hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh.
     LĐLĐ tỉnh cũng đã thành lập 03 nhóm Zalo kết nối với các khối thi đua: khối LĐLĐ huyện, thị, thành phố; khối công đoàn ngành; khối các đơn vị trung ương trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập các nhóm Zalo kết nối với các khối thi đua ở cơ sở. Đến nay, mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều thành lập từ 3-5 nhóm zalo kết nối với công đoàn cơ sở, qua đó kịp thời chuyển tải thông tin, các văn bản chỉ đạo, cung cấp các thông tin giữa các cấp công đoàn nhanh chóng, kịp thời...
     Đối với nguồn thông tin, LĐLĐ tỉnh luôn chỉ đạo các cấp công đoàn, đoàn viên thường xuyên khai thác cập nhật thông tin chính thống trên báo, tạp chí, nhất là Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Báo Quảng Trị... Hiện nay có 218 công đoàn cơ sở đặt mua Báo lao động hàng ngày và một số báo, tạp chí chuyên đề khác.
Công tác thông tin cơ sở còn được thực hiện thông qua đối thoại tại nơi làm việc, tư vấn pháp luật cho người lao động. Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh &Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp. 75% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức đối thoại với người lao động; hơn 200 cuộc tư vấn trực tiếp về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động. Đặc biệt, LĐLĐ huyện Gio Linh, LĐLĐ huyện Triệu Phong đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên, người lao động. Việc đối thoại, tư vấn pháp luật, đã góp phần cung cấp thông tin, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với người lao động.
     Ngoài ra, việc tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được các cấp công đoàn triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng về nội dung và hình thức, cán bộ phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền công đoàn các cấp được thường xuyên được cung cấp thông tin, định hướng nội dung, bồi dưỡng kỹ năng thông tin, tuyên truyền nên đã phát huy hiệu quả; đặc biệt là tích cực bám sát cơ sở để kịp thời nắm bắt thông tin, những vấn đề nóng và dư luận trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn đang quan tâm để kịp báo cáo, có giải pháp định hướng kịp thời. Nhờ đó, trong 5 năm qua tình hình công nhân, viên chức, lao động luôn ổn định, không để xảy ra tình hình mất an ninh chính trị, tác phong công nghiệp cũng được nâng lên; đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động ngày càng được cải thiện; các tranh chấp lao động được giải quyết ổn thỏa, chủ yếu thông qua thương lượng, hòa giải. Sự gắn kết giữa công đoàn và người lao động ngày càng gần gũi hơn, nơi nào có người lao động gặp khó khăn đều có hình ảnh của tổ chức công đoàn.
     Bên cạnh những hiệu quả đạt được, công tác thông tin cơ sở của Công đoàn tỉnh Quảng Trị vẫn gặp phải một số khó khăn, hạn chế. Một số công đoàn cơ sở chưa quan tâm đúng mức đối với việc triển khai công tác thông tin cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hình thức thông tin còn chậm đổi mới, chưa sinh động, chưa tích hợp được các công nghệ thông tin hiện đại để phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Nguồn thông tin chính thống trước các sự kiện, vấn đề mới phát sinh thường chậm và thiếu, nên tính thuyết phục và hấp dẫn chưa cao. Việc nắm bắt, phản ánh thông tin từ cơ sở đôi lúc còn thiếu kịp thời, công tác xác minh, làm rõ thông tin đôi lúc còn thiếu chính xác.
     Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác thông tin cơ sở, trong thời gian tới, Công đoàn Quảng Trị cần thực hiện một số giải pháp sau:
     Một là, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn về ý nghĩa, vai trò của công tác thông tin, truyền thông công đoàn, là cầu nối trực tiếp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Công đoàn với đoàn viên và người lao động; chú trọng đổi mới phương thức thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng; tích cực, nhạy bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc có tác động tiêu cực.
     Hai là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tối đa các công cụ tuyên truyền sẵn có, vận dụng sáng tạo các kỹ năng tuyên truyền nhằm kịp thời chuyển tải thông tin đầy đủ, kịp thời về cơ sở. Phát huy và nâng cao chất lượng hoạt động của Trang thông tin điện tử, Zalo, Facebook Công đoàn Quảng Trị.
     Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thông tin, truyền thông với các cơ quan báo chí tại địa phương. Hàng năm xây dựng chương trình phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị, Báo Lao động để triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền; thường xuyên đăng tải tin, bài viết về tổ chức và hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
     Bốn là, quan tâm củng cố đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác thông tin, tuyên truyền. Hàng năm tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng công tác thông tin, tuyên truyền; thường xuyên cập nhật thông tin mới, chính xác, đầy đủ và biên soạn các tài liệu, cẩm nang để cung cấp cho cán bộ công đoàn có cơ sở thông tin, tuyên truyền.
     Năm là, thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm bắt thông tin, tình hình dư luận trong công nhân, viên chức, lao động để dự báo, định hướng và có giải pháp xử lý kịp thời.
     Để thực hiện phương châm “Dân biết”, công tác thông tin cơ sở có vai trò hết sức quan trọng. Cùng với công đoàn cả nước, trong những năm qua, công tác thông tin cơ sở của Công đoàn tỉnh Quảng Trị đã phát huy được vai trò, chức năng là cầu nối cung cấp, chuyển tải và phản hồi thông tin giữa đoàn viên, người lao động với các cấp công đoàn cũng như với các cơ quan chức năng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Tin rằng trong thời gian tới, Công đoàn Quảng Trị sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác thông tin cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người lao động, đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày một giàu đẹp./.
     Tài liệu tham khảo:
     [1]. Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới
     [2]. Báo cáo số 404/BC-LĐLĐ ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây