Phát biểu đề dẫn Tọa đàm “Vấn đề tư tưởng và công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn hiện nay”

Thứ ba - 01/12/2020 14:40
ThS. Ngô Thị Thu Hà
UVBTVĐU -Phó Hiệu trưởng
 
Kính thưa quý vị đại biểu!
Thưa tất cả các cán bộ, giảng viên có mặt trong buổi toạ đàm hôm nay.
Hướng tới lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hôm nay Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức Tọa đàm với chủ để: “Vấn đề tư tưởng và công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn”. Đây là hoạt động nhằm mục đích để cán bộ, đảng viên nắm vững có hệ thống lý luận về tư tưởng và công tác tư tưởng, qua đó tạo niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, tọa đàm là bước đột phá trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
Kính thưa các đồng chí!
Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định công tác tư tưởng là một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu, là một trong những nội dung quan trọng của công tác lãnh đạo và là phương thức lãnh đạo chủ yếu của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Công tác tư tưởng của Đảng là hệ thống các hoạt động của Đảng về lý luận, tuyên truyền cổ động, văn hóa, nghệ thuật nhằm xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, động viên cán bộ, nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng. Công tác tư tưởng bao gồm ba bộ phận chủ yếu: công tác lý luận, công tác tuyên truyền cổ động, công tác văn hóa văn nghệ. Mỗi bộ phận của công tác tư tưởng có vị trí và vai trò riêng, nhưng có quan hệ mật thiết với nhau.
 Công tác tư tưởng có vị trí, vai trò quan trọng xuất phát từ tầm quan trọng của lý luận đối với đảng cộng sản và sự nghiệp cách mạng. Lênin đã khẳng định: “Không có lý luận cách mạng thì cũng không thể có phong trào cách mạng. Chỉ Đảng nào được một lý luận tiên phong hướng dẫn thì mới có khả năng làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong”. Thực tế lịch sử đã chứng minh, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với bản chất cách mạng và khoa học là lý luận tiên phong dẫn đường để Đảng Cộng sản Việt Nam làm tròn vai trò tiên phong, lãnh đạo cách mạng Việt Nam dành độc lập, thống nhất đất nước và tiến hành xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.
Là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đế công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Người chỉ rõ, công tác tư tưởng là hoạt động xây dựng Đảng về trí tuệ, tư tưởng, chính trị, góp phần đảm bảo cho Đảng luôn là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đủ năng lực lãnh đạo chính trị. Bác đã nhiều lần nhấn mạnh: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì làm không được việc”.
Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề cao công tác tư tưởng, giáo dục lý luận để nâng cao trình độ nhận thức của nhân dân, tạo sự đoàn kết thống nhất, góp phần tạo nên sức mạnh để nhân dân ta giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua nhiều khó khăn thử thách, nhất là khi Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ, nhiều người hoài nghi về chủ nghĩa xã hội, hoài nghi về sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng bằng bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng ta đã khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường duy nhất đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và nguyện vọng của nhân dân. Thành tựu của 35 năm đổi mới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế- chính tri- văn hóa- xã hội đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong đó có vai trò của công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần ngăn chặn, đầy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều thay đổi, các thế lực thù địch luôn âm mưu chống phá cách mạng. Vì vậy, đòi hỏi công tác tư tưởng phải có điều chỉnh, bổ sung để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới.
Kính thưa các đồng chí!
Trường Chính trị Lê Duẩn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy với chức năng đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho tỉnh nhà. Vì vậy, Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã xác định thực hiện tốt công tác giáo dục lý luận chính trị - là một trong ba bộ phận cấu thành của công tác tư tưởng của Đảng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ, phát triển và củng cố niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, làm cho hệ tư tưởng vô sản giữ vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. Công tác tư tưởng, lý luận tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, công tác tư tưởng, lý luận phải góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch mà Nghị quyết 35-NQ/BCT ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị chỉ ra.
Thưa các đồng chí!
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn đã xác định công tác tư tưởng sẽ là khâu đột phá để toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nắm vững nội dung của công tác tư tưởng về khái niệm, vị trí, vai trò và cấu trúc của công tác tư tưởng, những giải pháp cơ bản để thực hiện tốt công tác tư tưởng. Những vấn đề thực tiễn đặt ra ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn, từ đó tìm ra nguyên nhân, đề ra giải pháp và những kiến nghị, đề xuất để tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn Đảng bộ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.
Buổi tọa đàm khoa học với mục đích góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay; củng cố khối đoàn kết trong Đảng bộ, góp phần tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Về yêu cầu, toạ đàm cần được tổ chức nghiêm túc, làm rõ một số vấn đề về tư tưởng và công tác tư tưởng ở Nhà trường hiện nay. Đồng thời đè ra một số giải pháp cơ bản để thực hiện tốt công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Với ý nghĩa đó, buổi tọa đàm “Vấn đề tư tưởng và công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn” gồm những tham luận sau:
  1. Công tác tư tưởng của Chi bộ, Đảng bộ ở cơ sở
ThS. Nguyễn Thị Hồng Sâm – ĐUV, Trưởng Phòng QLĐT&NCKH
2. Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng
ThS. Trần Hữu Hòa - PTP TC,HC,TT,TL
3. Tư tưởng gắn với lợi ích
ThS. Nguyễn Hữu Thánh - Bí thư Đảng ủy
4. Thực trạng công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn hiện nay và những vấn đề đặt ra.
ThS. Trần Hoàng –ĐUV, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở
5. Vấn đề tư tưởng ở Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn
ThS. Trần Đức Dương –ĐUV, Phó Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
6. Nguyên nhân và giải pháp đối với công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn trong thời gian tới
ThS. Lê Thị Thu Huyền –ĐUV, Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng
7. Xây dựng lực lượng làm công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn
TS. Dương Hương Sơn – ĐUV, Phó Hiệu Trưởng
8. Một số kiến nghị, đề xuất thực hiện công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn trong thời gian tới
ThS. Hoàng Tiến Dũng -TK Xây dựng Đảng
9. Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị Lê Duẩn góp phần là tốt công tác tư tưởng của Đảng.
ThS. Nguyễn Quốc Thanh - TK Nhà nước và pháp luật
10. Một số cảm nghĩ về vấn đề tư tưởng và công tác tư tưởng đối với đội ngũ giảng viên hiện nay
ThS.Lê Thị Thanh Nhạn - GV Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây