Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Thứ năm - 22/07/2021 10:43
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị
          Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một công việc thường xuyên, đã được Đảng ta tiến hành từ ngày thành lập Đảng và tiếp tục xuyên suốt trong hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đã tiếp tục khẳng định, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó, với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Đảng”, lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đóng vai trò vô cùng quan trọng.
          Trong những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, Tỉnh Đoàn Quảng Trị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin khoa học cho thanh niên về con đường cách mạng của nước ta, định hướng, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nhận diện, tham gia đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Trước hết, các cấp bộ Đoàn đã tập trung đầu tư nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên nhằm xây dựng niềm tin khoa học cho thanh niên, giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức” từ đó có những hành động đúng đắn trong học tập, lao động, trong cuộc sống và tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: Xây dựng các chuyên trang, tuyến bài, các sản phẩm truyền thông hiện đại, thu hút, hấp dẫn thanh niên bằng những hình ảnh, tranh minh họa, clip ngắn gọn, sống động; tổ chức cuộc thi thiết kế các sản phẩm truyền thông Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức các cuộc thi, trò chơi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng, lịch sử lãnh tụ; tổ chức các chiến dịch truyền thông gắn với các sự kiện chính trị, xã hội lớn được dư luận quan tâm như “Tuổi trẻ với ngày hội bầu cử toàn dân”, “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”, “Tuổi trẻ xung kích trở lại với biển”… Đặc biệt, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh, chỉ đạo thành lập và tổ chức tốt hoạt động của 16 Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện (đạt tỷ lệ 100%) với nhiều chủ đề sinh hoạt có chiều sâu như “Tại sao phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, “Kỹ năng nhận biết, phòng chống và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng hiện nay”, “Vai trò  của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Những điểm mới trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”… Các câu lạc bộ Lý luận trẻ đã trở thành diễn đàn, sân chơi lý luận bổ ích để đoàn viên, thanh niên cùng nhau thảo luận những vấn đề lý luận, những vấn đề xã hội được giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nổi bật, các vấn đề đặt ra đối với tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn hiện nay, phân tích, nhận diện đúng sai để hiểu được vấn đề một cách thấu đáo, cặn kẽ.
Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu độc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng, phát triển các kênh thông tin của Đoàn, đặc biệt là trên mạng xã hội và chủ động cung cấp các thông tin chính thống, tích cực đến đoàn viên, thanh niên, song hành với các hoạt động phản biện, đấu tranh trực diện đối với các thông tin xấu độc. Tính đến cuối năm 2020, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đang khai thác hiệu quả hệ thống thông tin của Đoàn Thanh niên thông qua 03 website, 25 tài khoản, chuyên trang của Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện, hơn 1.800 tài khoản, chuyên trang của các cơ sở Đoàn. Bằng việc duy trì các kênh thông tin này, ngoài làm tốt công tác kết nối, tương tác giữa tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi; quảng bá, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của quê hương, đất nước, đây còn là nơi “giải độc” thông tin, phản biện các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch. Trong đó, chú trọng triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage “Tỉnh đoàn Quảng Trị” và các trang facebook cấp huyện, cấp cơ sở kết hợp chặt chẽ với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời các hành động đẹp để tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện đẹp. Chỉ tính riêng chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage “Tỉnh đoàn Quảng Trị” đã có trên 500 bài viết/năm, nhiều bài viết đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dùng mạng xã hội, thu hút lượng lớn số lượt tương tác từ người dùng facebook, bình quân trên 2.000 lượt xem/bài, một số bài có 7.000-10.000 lượt tiếp cận. Những tin tích cực như “cơn gió mát lành” làm dịu đi cái ngột ngạt giữa “cơn bão” tin giả, tin tiêu cực, qua đó góp phần định hướng giá trị sống, nhân cách, niềm tin và tư tưởng cho thanh, thiếu niên, đồng thời bước đầu tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội. Hoạt động cũng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí tạo hiêu ứng xã hội rộng rãi.
Song song với đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng trang chuyên đề “Chuông gió” và hệ thống các face ảođể tuyên truyền, đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên internet đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ tính trong năm 2020, đã đăng tải 215 tin, bài trên trang facebook chuyên đề cấp tỉnh, trong đó nhiều bài viết thu hút lượng lớn số lượt tương tác từ người dùng facebook, bình quân trên 800 lượt xem/bài, một số bài có 2.000-2.500 lượt tương tác; đồng thời tiếp tục duy trì đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên nắm bắt và kịp thời định hướng tư tưởng, chính trị cho đoàn viên, thanh niên.
Đồng thời, nhằm nâng cao sức đề kháng của thanh niên trước các thông tin xấu độc, các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên tổ chức các chương trình sinh hoạt, tọa đàm, diễn đàn, tuyên truyền qua mạng xã hội để nâng cao kỹ năng, khả năng thẩm định thông tin từ mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, văn hóa sử dụng mạng xã hội…
Tuy đã có nhiều hoạt động tích cực và hiệu quả, nhưng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tham gia đấu tranh chống diễn biến hòa bình của địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế như: Lực lượng nòng cốt của các cấp bộ Đoàn  trong lĩnh vực này còn thiếu và yếu; các cơ chế cho việc truyền thông nhanh, đúng, đủ chưa được đảm bảo; còn ít các sản phẩm truyền thông đủ sức hấp dẫn giới trẻ; trang mạng xã hội của một số cơ sở còn chưa có sự tương tác cao với đoàn viên, thanh niên; các chuyên đề ứng xử với mạng xã hội của một số cơ sở chưa có sự tương tác cao với đoàn viên, thanh niên; các chuyên đề ứng xử với mạng xã hội ở một số cơ sở còn chưa được duy trì thường xuyên, liên tục; nhiều thanh niên còn thờ ơ với việc chia sẻ thông tin tốt trên không gian mạng.
Để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực hơn vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tổ chức Đoàn cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:
Về phương châm, trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” “chống”, tuy nhiên, đối với đặc thù, điều kiện con người của tổ chức Đoàn (hạn chế lực lượng nòng cốt chuyên sâu nhưng có khả năng tập hợp lực lượng tham gia rộng rãi), cần lấy “xây” “chính”, là trọng tâm, lấy “xây” để “chống”, “xây” chính là “chống”. Việc xác định định hướng trọng tâm này có ý nghĩa quan trọng trong thiết kế tổ chức các hoạt động phù hợp và phát huy được thế mạnh của các cấp bộ Đoàn.
Về nội dung hoạt động
Thứ nhất, cần tập trung đổi mới căn bản công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho thanh niên nhằm tăng cường năng lực lý luận, bồi dưỡng niềm tin khoa học cho thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối chủ trương của Đảng… Trong đó, cần chú trọng đầu tư xây dựng các sản phẩm tuyên truyền hiện đại, hấp dẫn, thu hút thanh niên; thường xuyên tổ chức các chiến dịch truyền thông theo các nhóm vấn đề, đặc biệt là các vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm; tích cực sử dụng các cuộc thi trực tuyến, game, các ứng dụng di động vào việc tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục phát triển hệ thống các câu lạc bộ lý luận trẻ, mở rộng xây dựng các câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường học để hình thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ tích cực cho các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh chống thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các cấp bộ Đoàn. Song hành với bồi dưỡng lý luận, cần chú trọng bồi đắp tình cảm cách mạng của thanh niên đối với Đảng, với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với các lãnh tụ và các bậc tiền bối của cách mạng…, lấy tình cảm cách mạng nâng đỡ cho nhận thức, thúc đẩy khát khao tìm hiểu, nghiên cứu lý luận, tinh thần sẵn sàng đấu tranh, bào vệ, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong mỗi bạn trẻ thông qua các hành trình giáo dục truyền thống cách mạng, các mô hình giáo dục lý tưởng cách mạng có hiệu quả trong thời gian qua như “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Bữa cơm gia đình - Ấm tình lòng Mẹ”, tổ chức lễ kết nạp đoàn, xây dựng các MV tuổi trẻ hát Quốc ca tại các di tích lịch sử…
Thứ hai, cần chủ động tăng cường thông tin tích cực đến thanh niên và xã hội nhằm pha loãng, đẩy lùi, giảm bớt tần suất tiếp xúc, tác động của các thông tin tiêu cực, làm lành mạnh hóa môi trường thông tin, đặc biệt là môi trường mạng xã hội, qua đó kịp thời khẳng định những kết quả, thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta để cung cấp những minh chứng thực tiễn sống động cho tính đúng đăn, hiệu quả của các đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt mỗi tuần một câu chuyện đẹp” đã khẳng định được tính hiệu quả, sức lan tỏa trong thời gian qua, két hợp chặt chẽ giữa sự tham gia của hệ thống trang mạng xã hội của Đoàn Thanh niên các cấp và sự tham gia đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông, để thực sự tạo ra được một trào lưu, xu hướng chia sẻ thông tin tích cực rõ nét hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn trong xã hội. Đồng thời, cần có các giải pháp nâng cao chất lượng các chuyên trang của tổ chức Đoàn các cấp trên mạng xã hội, phát triển và nâng cao chất lượng app Thanh niên Việt Nam thực sự trở thành kênh điều hành, tương tác, tập hợp và định hướng thanh niên hiệu quả trên toàn quốc. Kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng”, tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển các trang mạng xã hội, kênh thông tin có quy mô lớn, đủ mạnh để làm chủ dòng chảy thông tin cho giới trẻ.
Thứ ba, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao khả nâng nhận diện thông tin xấu độc và các thủ đoạn, âm mưu của các thế lực thù địch, rèn luyện thói quen, kỹ năng kiểm chứng, thẩm định thông tin; hình thành văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho thanh niên, thói quen like & share có trách nhiệm… qua đó góp phần nâng cao sức đề kháng, khả năng và tinh thần sẵn sàng chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh phản biện những thông tin xấu độc của giới trẻ.
Thứ tư, chủ động, kịp thời đấu tranh với các thông tin xấu độc với phương pháp phù hợp, khéo léo, tránh góp phần lan truyền thông điệp của các thế lực thù địch; kết hợp hợp lý giữa đấu tranh trực diện thông qua các phương pháp xây dựng các tài khoản ảo bình luận pha loãng thông tin, phản bác trực diện với các thông tin xấu độc của các thế lực thù địch và đấu tranh gián tiếp bằng các hình thức cung cấp thông tin chính thống, chính xác về các vấn đề liên quan  đến các kênh thông tin của Đoàn để định hướng dư luận.
Về lực lượng và cơ chế thực hiện, để triển khai hiệu quả công tác tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, các cấp bộ Đoàn cần xây dựng tổ giúp việc làm bộ phận nòng cốt chuyên sâu bao gồm những cán bộ trẻ năng động, có sở thích và khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, có khả năng sử dụng mạng xã hội tốt (khả năng theo dõi thông tin, khả năng viết…) và một số hạt nhân từ phong trào có nhiệt huyết, năng lực, đam mê với các hoạt động trao đổi lý luận, phản biện xã hội. Để phát huy hiệu quả của bộ phận nòng cốt chuyên sâu, cần tạo cơ chế hoạt động đặc thù có tính linh hoạt, độc lập, tăng cường tập huấn và có những hình thức biểu dương, khen thưởng động viên phù hợp điều kiện của Đoàn. Sớm hình thành hệ thống kết nối có tính tương tác cao, an toàn, bảo mật giữa bộ phận nòng cốt của trung ương với cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh với cấp huyện, kiến nghị Ban Chỉ đạo 35 cùng cấp xây dựng hệ thống kết nối giữa các lực lượng nòng cốt cùng cấp để tăng cường tương tác hỗ trợ tài liệu, nghiệp vụ, hiệp đồng hỗ trợ lẫn nhau khi triển khai các nội dung tuyên truyền, đấu tranh.
Đồng thời, cần phát huy thế mạnh của Đoàn, huy động lực lượng rộng rãi tham gia lan tỏa, chia sẻ các thông điệp, nội dung tuyên truyền qua kênh chỉ đạo, sinh hoạt, hội họp của hệ thống các cấp bộ Đoàn từ trung ương đến cơ sở, qua các group, box chat, các câu lạc bộ thanh niên trên mạng xã hội... Trong đó, chủ tròn vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên, đưa nội dung này vào các tiêu chí đánh giá tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn, tiêu chí đánh giá rèn luyện đoàn viên hàng năm; tiếp cận, vận động sự tham gia của trí thức, văn nghệ sĩ trẻ, các facebooker, youtuber có sức hút lớn trên mạng xã hội...
Thời gian tới, tình hình thế giới, khi vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước sẽ gia tăng các hoạt động thực hiện "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng và các trang mạng internet, mạnh xã hội. Kịp thời nhận diện các thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và triển khai đồng bộ các giải pháp giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt, định hướng dư luận thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, cần kíp, cần được tổ chức thường xuyên, liên tục, không ngừng đổi mới, đa dạng hóa về nội dung và hình thức hơn nữa, từ đó phát huy vai trò xung kích của Đoàn, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên.
          Trên đây là tham luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị về nội dung: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng”./.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây