Tuổi trẻ Đông Hà tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới - kết quả và những kinh nghiệm

Thứ năm - 22/07/2021 10:40
Thạc sĩ Cao Thị Hải Vân
                      UV BTV Tỉnh đoàn - Bí thư Thành đoàn Đông Hà
Qua hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” (1). Tuy nhiên, đất nước ta càng đạt được những thành tựu to lớn, các thế lực thù địch, phản động càng tìm mọi cách để chống phá. Lợi dụng bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó dự báo, tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đi vào chiều sâu đặt ra những vấn đề lý luận và thực tiễn rất mới, trước đây chưa từng có, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị điên cuồng chống phá chúng ta. Trước tình hình đó, các cấp bộ Đoàn nói chung và Thành đoàn Đông Hà nói riêng, với vai trò là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên đã có nhiều giải pháp hiệu quả, sáng tạo để phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
Để giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”, Thành đoàn Đông Hà đã quán triệt trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đặc biệt xác định rõ : “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước”.
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của Tuổi trẻ Đông Hà thực hiện trên 02 “mặt trận”: Mạng xã hội và đời sống thực.
Đối với “mặt trận” mạng xã hội, có thể nhận thấy rằng mạng xã hội đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng phục vụ nhu cầu tiếp cận, nắm bắt các thông tin của đại đa số người tham gia. Tuy nhiên, hiện nay các thế lực thù địch, phản động đã chọn mạng xã hội như một “mặt trận” mới để tăng cường chống phá chế độ ta, bịa đặt, đưa thông tin sai sự thật, tạo ra những đợt “khủng hoảng truyền thông”, “hướng lái dư luận”, gây nên tình trạng nhìn sai, hiểu lệch các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Nghị quyết số 29 – NQ/TW của Bộ Chính Trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng đã xác định rõ: “ Không gian mạng trở thành môi trường tác chiến thứ năm, làm thay đổi phương thức tiến hành chiến tranh, xuất hiện các hình thái chiến tranh mới, tác động sâu sắc tới quốc phòng, an ninh, hòa bình của mỗi quốc gia, khu vực và thế giới”.
Xác định tính chất thường xuyên, liên tục trong việc sử dụng mạng xã hội của thanh niên, Thành đoàn Đông Hà đã lấy mạng xã hội làm công cụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đoàn thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động định hướng văn hóa sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên nhận diện, tham gia đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản bác các thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Để có “công cụ” đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, Thành Đoàn đã thành lập và chỉ đạo cơ sở thành lập các trang mạng xã hội của đơn vị mình. Trang facebook Tuổi trẻ Đông Hà – công cụ truyền thông trên mạng xã hội của Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam – Hội đồng Đội thành phố Đông Hà và 100% các trang mạng xã hội của các đơn vị cơ sở hoạt động hiệu quả, truyền thông các sự kiện như “Tuổi trẻ Quảng Trị tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”, đoàn viên thanh niên ra quân hưởng ứng chiến dịch Hãy làm sạch biển sau sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, tuyên truyền về những chủ trương và nỗ lực của Đảng, Nhà nước, quân và dân ta trong việc chiến đấu với dịch bệnh Covid – 19, tuyên truyền về các hoạt động tình nguyện, các mô hình của thanh niên thành phố như cột điện nở hoa, chống rác thải nhựa... qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về các hoạt động của tuổi trẻ, tác động tích cực, giáo dục tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật đến mỗi thanh niên. Công tác tuyên truyền trên mạng xã hội được tối ưu hóa bằng các tuyến bài như  “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,  “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Theo dòng lịch sử”. Bên cạnh đó, các trang mạng xã hội của thanh niên từ thành phố đến cơ sở thường xuyên chia sẻ các bài viết trên các trang báo chính thống, các chuyên trang đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch để hội viên, thanh niên hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng trong những vấn đề “nóng” của xã hội.
Song song với các hoạt động trên, Thành đoàn Đông Hà đã tổ chức các buổi tập huấn nâng cao năng lực nhận thức và kỹ năng tuyên truyền trên mạng xã hội cho hội viên, thanh niên, mời các báo cáo viên có uy tín của ngành Công an đến chia sẻ cho đoàn viên thanh niên về những điểm cần lưu ý trong Luật An ninh mạng, tổ chức chuyên đề “ Ứng xử với mạng xã hội, nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội, gắn với trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên”, cử cán bộ, đoàn viên tham gia tập huấn kỹ năng xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền bằng hình ảnh, infographic, các video để tăng tính thu hút, lôi cuốn thanh niên theo dõi thông tin, lập các group trên mạng xã hội giữa Thành đoàn và cơ sở, để kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.
Trong “mặt trận” đời sống thực, các cấp bộ Đoàn trên toàn địa bàn thành phố đã tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua tất cả các buổi sinh hoạt Đoàn, Hội, định hướng tư tưởng thanh niên trong tất cả những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm, tổ chức các phong trào và hoạt động ý nghĩa chống lại tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị” trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt, Đoàn thanh niên thành phố Đông Hà đã xây dựng CLB Lý luận trẻ thành phố Đông Hà làm vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp thanh niên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. CLB đã tổ chức được các diễn đàn : “Nhận diện các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”, “Nhận diện các quan điểm sai trái thù địch trước kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”... thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.
Tuy đã có nhiều hoạt động tích cực và hiệu quả, nhưng công tác định hướng cho thanh niên tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vẫn tồn tại một số hạn chế: Đội ngũ nhân sự làm công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền trên không gian mạng còn thiếu và yếu, các cơ chế cho việc truyền thông nhanh, đúng, đủ chưa được đảm bảo, các sản phẩm truyền thông chưa tạo ra xu hướng cho giới trẻ. Nhiều thanh niên còn thờ ơ với việc chia sẻ thông tin tốt nhưng lại thích những tin tức “giật gân”, câu like…
 
Để cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực hơn vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tổ chức Đoàn cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi bằng các hoạt động đồng bộ như xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, bài giảng về những kiến thức liên quan đến nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các chiến dịch truyền thông theo các nhóm vấn đề, đặc biệt là các vấn đề “nóng” được dư luận xã hội quan tâm.
Thứ hai, đẩy mạnh việc tuyên truyền các yếu tố tích cực, trong đó chú trọng phát huy hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, chủ động xây dựng các tuyến tin, bài tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, các yếu tố tiêu cực tác động đến thanh thiếu nhi , tiến hành đồng bộ “xây và chống” trên không gian mạng và ngoài đời thực.
Thứ ba, mở rộng đối tượng, đa dạng hóa hình thức tổ chức cuộc thi trực tuyến Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” để củng cố vững chắc thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng trong nhận thức, phân tích, đánh giá và hoạt động thực tiễn, nhằm đấu tranh chống lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tích cực sử dụng game, các ứng dụng di động vào việc tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên.
Thứ tư, kiện toàn và nâng cao hiệu quả của đội ngũ nhân sự chuyên trách triển khai công tác tuyên truyền, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ Đoàn về kỹ năng xây dựng ấn phẩm và truyền thông sự kiện.
Thứ năm, phát huy hiệu quả CLB Lý luận trẻ bằng nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng và hấp dẫn.
Thứ sáu, song song với trách nhiệm của tổ chức Đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên cần chủ động và thường xuyên tham gia phân tích, bình luận, chia sẻ các bài viết về những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới, cách làm hay của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân trong tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.
          Trên đây là tham luận “Tuổi trẻ Đông Hà tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới – kết quả và kinh nghiệm” của Thành đoàn Đông Hà./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây