Nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thứ năm - 22/07/2021 10:44
Hoàng Anh Tuấn
                                                   Học viên Lớp TC LLCT-HC ĐT 32
Hôm nay, trong không khí long trọng của buổi toạ đàm khoa học: “Tuổi trẻ Quảng Trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, thay mặt các bạn đoàn viên thanh niên tôi xin gửi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cùng tất các bạn đoàn viên thanh niên lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc buổi toạ đàm thành công tốt đẹp.
Được sự cho phép của Ban tổ chức, sau đây tôi xin được trình bày tham luận với nội dung: Nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một sự kiện mang tính lịch sử, đánh dấu sự thay đổi lớn về mặt đường lối, tư tưởng chính trị, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc đánh đuổi ngoại xâm, thống nhất và xây dựng, phát triển đất nước. Với cương lĩnh và đường lối đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thời cuộc; Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Đó là khát vọng về độc lập, tự do và hòa bình cho Tổ quốc, là niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, là tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo trong hoạch định đường lối và chỉ đạo chiến lược, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả. Kế thừa những truyền thống hào hùng đó của dân tộc, của Đảng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng đã lãnh đạo toàn dân vượt qua những khó khăn, thách thức để đất nước giữ vững, ổn định chính trị và từng bước phát triển về mọi mặt, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
         Hơn 90 năm Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với một chặng đường lịch sử vẻ vang và nền tảng tư tưởng vững chắc ấy. Tuổi trẻ hôm nay luôn tự hào khi được sinh ra và trưởng thành, được hưởng những thành quả lớn lao của lịch sử để hôm nay được học tập, lao động, rèn luyện và cống hiến trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ để kế tục sự nghiệp mà thế hệ cha anh. Đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú hôm nay vẫn từng ngày trau dồi kiến thức, nâng cao nhận thức; thi đua học tập, nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật tiên tiến; xây dựng phong trào tình nguyện; giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và trưởng thành hơn. Mỗi thanh niên hôm nay luôn có ý thức không ngừng tự tu dưỡng rèn luyện và hình thành cho mình bản lĩnh sống, bản lĩnh chính trị vững vàng, bản lĩnh nghề nghiệp vững chắc; không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng động và sáng tạo, không ngừng rèn luyện nhân cách và lối sống, xung kích tình nguyện vì Tổ quốc, vì cộng đồng để tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang “là người chủ tương lai của đất nước” mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã tin tưởng giao cho.
Tư tưởng của Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, không chỉ giải quyết vấn đề thuộc về tư duy lý luận mà cao hơn, đó là tư duy hành động, nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn cách mạng Việt Nam đòi hỏi. Tư tưởng của Người được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam; tiếp thu, tiếp biến và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương Đông, phương Tây mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác - Lênin. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc; đã nỗ lực xây dựng chế độ dân chủ cộng hòa, xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, với một Đảng phụng sự và liêm chính, Chính phủ liêm khiết và sáng tạo, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…
Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ cùng sự phát triển bùng nổ của cách mạng Internet, các mạng xã hội và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái kinh tế thị trường, các thế lực thù địch, phản động đang có nhiều chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường tính chủ động phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề và hiểu sâu sắc trách nhiệm của người đoàn viên đối với nhiệm vụ chính trị này tôi thiết nghĩ để làm tốt việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới thì cần thực hiện một số giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, giáo dục và nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và thế hệ trẻ về những thành quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được qua từng giai đoạn lịch sử. Nâng cao nhận thức, lý tưởng cách mạng cho đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú, từ đó nâng cao khả năng lý luận góp phần thực hiện việc phản bác các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái của các thế lực phản động. Đề cao nhận thức và vai trò của người thủ lĩnh thanh niên trong việc định hướng và tổ chức các nội dung hoạt động tại đơn vị.
Thứ hai, nâng cao nhận thức trong việc sử dụng mạng xã hội, truyền thông. Kịp thời tuyên truyền các thông tin chính thống, thông tin tích cực, định hướng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực, trên không gian mạng. Phát động các phong trào thi đua tích cực trên các trang mạng xã hội. Tăng cường nghiên cứu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các văn kiện, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của  Nhà  nước nhằm góp phần nâng cao sức đề kháng trong nhận diện và xử lý các vấn đề tiêu cực trên các trang mạng xã hội và trong dư luận quần chúng.
Thứ ba, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; đồng thời định kỳ hàng quý, có đánh giá đảng viên dự bị, đảng viên trẻ về ý thức, trách nhiệm và nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng, về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình hiện nay.
Thứ tư, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ, xây dựng chuyên đề thực tiễn công tác đối với nâng cao khả năng lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ phản bác bằng những việc làm cụ thể. Thể hiện vai trò, trách nhiệm trong đề ra các giải pháp có hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Người cộng sản trẻ”; thể hiện tiếng nói, ý chí và hành động cụ thể trong các diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn  có hiệu quả, xử lý, xoá bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội.
Thứ năm, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng của Đoàn như “Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong đề ra các hoạt động, mô hình, giải pháp để giải quyết các vấn đề mà người dân quan tâm, đồng thời hỗ trợ giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo đoàn viên, thanh niên như: vệ sinh môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, truyền thông trên mạng xã hội…. để qua đó nâng cao uy tín của từng đồng chí đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú.
Tiếp nối truyền thống của dân tộc, tuổi trẻ Quảng Trị hôm nay bằng tất cả trách nhiệm và nhiệt huyết của mình sẽ phát huy cao nhất tinh thần tiên phong, tình nguyện qua những hành động cụ thể, việc làm sáng tạo đóng góp chung vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội; cụ thể hóa sự quyết tâm của tuổi trẻ bằng kết quả trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, bằng các phong trào tình nguyện thiết thực, nhận thức đúng đắn các thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xoá bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội góp phần cùng Đảng bộ và Chính quyền phát triển kinh tế; xây dựng và phát triển đô thị hiện đại; chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện an sinh xã hội; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh để luôn là người bạn đồng hành với thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay một cách hiệu quả và thiết thực nhất./.

Tổng số điểm của bài viết là: 41 trong 12 đánh giá

Xếp hạng: 3.4 - 12 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây