Báo cáo đề dẫn Tọa đàm khoa học: “Tuổi trẻ Quảng trị bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

Thứ năm - 22/07/2021 10:46
ThS.Trần Hoàng
Khoa Lý luận cơ sở
Thực tiễn thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 91 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh rằng: Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những thành tựu đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng chính là nhờ sự kiên định, nắm vững và vận dụng sáng tạo, đúng đắn chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam và phù hợp với quy luật phát triển của thời đại. Thực tiễn sinh động đó là chân lý chứng minh cho tính đúng đắn của nền tảng tư tưởng được kiểm nghiệm qua thực tiễn.
Chủ nghĩa Mác - Lênin là học thuyết khoa học và cách mạng; là thế giới quan, phương pháp luận của nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người. Học thuyết đó được cấu thành từ ba bộ phận lý luận cơ bản có mối quan hệ thống nhất, biện chứng với nhau và như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất chắc chắn nhất cách mạng nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và hơn 91 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành cách mạng thành công, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nỗ lực xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng cao. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 35 năm đổi mới, một lần nữa khẳng định sức sống bền vững đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tính đúng đắn của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa Mác - Lênin đã, đang và sẽ là ngọn cờ dẫn đường cho cách mạng Việt Nam trong thời đại mới.
Tuy vậy, các thế lực thù địch, phản động bằng nhiều thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta. Chúng tìm mọi cách để xóa bỏ XHCN bằng việc tấn công, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sau thời gian dài thực hiện chính sách thù địch, chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực đang thay đổi phương thức hoạt động. Mục tiêu nhất quán của chúng là chống phá tận gốc về tư tưởng chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, tiến tới xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam. Cùng với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, sự tác động từ mặt tiêu cực của nền kinh tế thị trường đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tất yếu thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh đó, ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, là hết sức cần thiết.
Trước sự chống phá ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch, chúng ta đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động đấu tranh phòng, chống những quan điểm thù địch, sai trái đó và bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng. Trên cơ sở đó đã góp phần định hướng nhận thức, tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối của Đảng.
Hơn lúc nào hết, việc tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực lý luận nhằm khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vừa trước mắt, vừa lâu dài.
Để tiếp tục thực hiện Kế hoạch 16-KH/TCTLD của Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn về việc thực hiện Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG và Kế hoạch số133-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị trong năm 2021, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, trong khuôn khổ chương trình tọa đàm khoa học hôm nay,  Ban tổ chức Tọa đàm kính đề nghị quý đại biểu cùng tập trung làm sáng rõ những vấn đề sau:
- “Nhận thức của tuổi trẻ về nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam”;
Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay”;
- “Trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Trị trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
Ngoài ra, kính mời các đại biểu cùng trao đổi, thảo luận để làm sáng rõ thêm về các chủ đề:
- “Những hoạt động thiết thực ở địa phương để tuổi trẻ tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”
- “Kết nối nhằm tạo sức lan tỏa để tuổi trẻ đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay”.
Với tinh thần khoa học khách quan, chúng ta có trách nhiệm tiếp tục lan tỏa học thuyết Mác - Lênin là một học thuyết phát triển, học thuyết cải tạo và thay đổi thế giới, học thuyết giải phóng con người. Theo đó tư duy và định hình cho đường lối phát triển của chúng ta phù hợp với bối cảnh và điều kiện mới. Điều cần phải nhận thức đúng là tránh khuynh hướng hoặc cho rằng cái gì cứ phải khác thì mới gọi là phát triển hoặc cứ phải rập khuôn câu chữ thì mới là trung thành, kiên định. Cần thấy rằng phải vững vàng trên nền tảng tư tưởng, thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục đấu tranh, bác bỏ những quan điểm sai trái, xuyên tạc; vững tin vào sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
  Trong điều kiện Khoa Lý luận cơ sở vừa thực hiện nhiệm vụ năm học, vừa triển khai nghiên cứu để định hướng cho học viên lớp ĐT 32 - thế hệ trẻ của tỉnh Quảng Trị - chuẩn bị các bài viết phục vụ cho tọa đàm khoa học về một chủ đề có phạm vi bao quát khá rộng. Chính vì vậy, trong khuôn khổ của buổi tọa đàm này chắc chắn còn nhiều hạn chế, rất mong nhận được sự chia sẻ của quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo./.
                 BAN TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây