Triển khai thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong năm 2021 ở Trường Chính trị Lê Duẩn

Thứ tư - 24/02/2021 15:14

  ThS. Trần Hoàng
Trưởng Khoa Lý luận cơ sở

 

 

 

          Năm 2020, nước ta đã trải qua một năm đầy biến động; đại dịch COVID - 19  hoành hành, bão lũ lịch sử nhất là với khu vực miền Trung trong đó có tỉnh Quảng Trị.  Ðứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách nhưng dưới sự lãnh đạo của Ðảng, truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước, tình nhân ái và ý chí kiên cường của dân tộc lại được khơi dậy mạnh mẽ, đoàn kết một lòng, phát huy cao độ ý chí, nghị lực, trí tuệ và sức mạnh của dân tộc Việt Nam"Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”. Có được thành quả đó trước hết cần khẳng định Đảng ta đã làm tốt công tác tư tưởng, xác định tư tưởng thống nhất sẽ là sức mạnh để cả dân tộc đoàn kết và tạo nên sức mạnh, vượt qua khó khăn, thử thách.
         Trường Chính trị Lê Duẩn - Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh Quảng Trị. Với tính đặc thù của môi trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn chăm lo công tác xây dựng Đảng và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đặc biệt, từ khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018, Giám đốc Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT ngày 24-9-2019 về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW“về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quán triệt đến đội ngũ giảng viên, viên chức của Nhà trường để tổ chức quán triệt Nghị quyết vào trong các hoạt động giảng dạy.

          Nhìn lại năm 2020, Trường Chính trị Lê Duẩn đã triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 16 - KH/TCTLD ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng “về tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG ngày 24/9/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” và đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể:

          Thứ nhất, Ban Giám hiệu đã giao Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học sắp xếp, bố trí thời gian 1 buổi /lớp và cử Phó Hiệu trưởng hoặc Trưởng Khoa Lý luận cơ sở  quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với các lớp đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính. Việc quán triệt nội dung Nghị quyết đã được kết hợp với việc tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay phù hợp với đặc thù của từng đối tượng học viên.

          Thứ hai, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo Khoa Lý luận cơ sở tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề“Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tham gia tọa đàm ngoài đội ngũ giảng viên của Nhà trường còn có đại diện Ban Chỉ đạo 35 của Tỉnh ủy Quảng Trị; Học viên lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính đang đào tạo tập trung tại Trường và phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Trị cùng dự và đưa tin về Tọa đàm. Thông qua sinh hoạt khoa học đó đã làm sáng rõ và khẳng định tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực và đề ra những phương thức, giải pháp để đấu tranh phản bác có hiệu quả những quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận tính khoa học và cách mạng của nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bằng chính những thành quả trong công cuộc đổi mới đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam hiện nay để đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định tính đúng đắn của nền tảng tư tưởng trong thực tiễn.

          Thứ ba, Ban Biên tập đã xây dựng chuyên mục và đã duyệt cho đăng tải nhiều  bài viết trên Bản tin Thông tin lý luận và thực tiễn và trang web của Nhà trường với các chủ đề về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

          Thứ tư, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào nội dung các buổi sinh hoạt thành một chế độ thường xuyên, có nền nếp. Đặc biệt tháng 11/2020, Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Vấn đề tư tưởng và công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn hiện nay”. Thông qua nội dung của Tọa đàm, đảng viên của Đảng bộ xác định rõ tầm quan trọng của công tác tư tưởng, là một trong những nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm xây dựng Đảng vững mạnh, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, công tác tư tưởng góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

          Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn trong năm 2021, Đảng ủy và Ban Giám hiệu tập trung lãnh đạo công tác tư tưởng trên các mặt sau:

          Thứ nhất, quán triệt tầm quan trọng và vai trò của công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy Đảng, nhất là các chi bộ trực thuộc. Tăng cường rèn luyện đảng viên về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đảng viên, trước hết là bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về công tác tư tưởng. Duy trì thường xuyên, có chất lượng chế độ thông tin trong các buổi sinh hoạt chi bộ để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt đầy đủ, kịp thời những nghị quyết, quy định, chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tăng cường và nâng cao nhận thức về nền tảng tư tưởng cho đảng viên của Đảng bộ.
          Thứ hai, Đảng ủy tập trung đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng nâng cao tính chiến đấu, giáo dục, thuyết phục, chất lượng và hiệu quả trong đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện nghiêm túc các quy chế của Học viện, của Nhà trường; kết hợp tốt công tác chính trị tư tưởng với công tác cán bộ và thi đua, khen thưởng. Kịp thời động viên, khen thưởng những gương “người tốt, việc tốt”, đồng thời cũng nghiêm túc với những biểu hiện lệch lạc, thiếu tinh thần xây dựng theo phương châm “xây” đi đôi với “chống”.
          Thứ ba, thực hiện xây dựng môi trường văn hóa và hướng đến“Xây dựng trường chính trị chuẩn đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học giai đoạn hiện nay”. Giáo dục và khơi dậy lòng tự hào của mỗi viên chức, đảng viên, học viên đang công tác, học tập trong mái trường cách mạng có bề dày truyền thống 75 năm xây dựng, trưởng thành và vinh dự được mang tên Tổng Bí thư Lê Duẩn với phương châm “Mỗi giảng viên là một tấm gương đạo đức, mỗi học viên là một tấm gương tự học và sáng tạo” .
          Thứ tư, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 16-KH/TCTLD ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Chính trị Lê Duẩn về tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG ngày 24/9/2019 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 20-6-2019 của Tỉnh ủy Quảng Trị và Quy chế 01-QC/BCĐ của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Trị về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó để xây dựng Đảng bộ Nhà trường thực sự là chuẩn mực trong thực hiện công tác tư tưởng để một mặt thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, mặt khác là tấm gương, “khuôn mẫu” về công tác tư tưởng trong thực tiễn để học viên học tập và thực hành.
           Thứ năm, Đảng ủy và Ban Giám hiệu giao Khoa Lý luận cơ sở chủ trì, phối hợp và hướng dẫn để học viên lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính của  Đoàn Thanh niên (KT 32) tổ chức diễn đàn để thế hệ trẻ Quảng Trị nhận thức về nền tảng tư tưởng, trách nhiệm và giải pháp nhất là việc sử dụng mạng xã hội trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch một cách có hiệu quả.
           Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp, để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên của Nhà trường phải thường xuyên tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao hơn nữa trình độ, trí tuệ, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức tự đề kháng trước những quan điểm sai trái;. Đồng thời đấu tranh chống lại mọi hoạt động chống phá của các thế lực, phê phán những tư tưởng lệch lạc, bảo vệ cái đúng, lên án cái sai, định hướng nhận thức trước những vấn đề phức tạp, thông tin đa chiều và tiêu cực. Trong đó, phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng để vừa nâng cao nhận thức chính trị, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua bài giảng của mình đến với học viên để có sức lan tỏa đến toàn xã hội. Đó là phương thức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng của người giảng viên trường chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới hiện nay./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây