Vấn đề tư tưởng ở Chi bộ Hành chính thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn

Thứ ba - 01/12/2020 14:31
ThS.Trần Đức Dương
ĐUV  - Phó Trưởng phòng TC, HC, TT, TL
Có thể nói, trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác tư tưởng là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong hoạt động của Đảng. Tại các tổ chức cơ sở Đảng, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của tất cả đảng viên, của cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhằm tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo cách mạng của nhân dân, đấu tranh chống các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người mới xã hội chủ nghĩa, quảng bá hình ảnh tươi đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra cộng đồng quốc tế.
Chi bộ Hành chính mà tiền thân là Chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị, là một trong ba chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn với 13/13 đảng viên chính thức, trong đó có 06 đảng viên nữ, 02 đồng chí là Đảng ủy viên, 01 đồng chí trong Ban Giám hiệu, 04 giảng viên tham gia sinh hoạt.
Trong những năm qua, mặc dù tình hình trên thế giới, trong nước, trong tỉnh có nhiều biến động, đời sống của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ còn khó khăn; bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng của Chi bộ có trình độ về chuyên môn, lý luận chính trị không đồng đều, chức danh, ngạch, chức vụ khác nhau; trong khi đó Chi bộ phải lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện rất nhiều nhiệm vụ của 01 phòng chuyên môn là Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, phục vụ trên các mặt công tác như: Tuyển dụng, tinh giản biên chế; đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; chế độ bảo hiểm; nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp; nâng ngạch, chuyển ngạch; chế độ nghỉ hưu, nghỉ phép, ốm đau, thai sản; đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức; công tác thi đua, khen thưởng; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, lãng phí, kê khai tài sản; đề án vị trí việc làm; bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, soạn thảo các quy chế, quy định, các văn bản liên quan; tham mưu các đoàn, cá nhân đi công tác, tham quan, nghiên cứu thực tế trong và ngoài nước, đối nội, đối ngoại; công tác thông tin, tư liệu, thư viện; quản lý, sửa chữa tài sản; tham mưu thực hiện công tác tài chính, kế toán, thủ quỹ; công tác hành chính, khách tiết, phương tiên, văn thư, về sinh, nhà ăn và các công tác liên quan đến phục vụ đào tào, bồi dưỡng của Nhà trường. Đồng thời, thực hiện tốt các công việc, nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của Nhà trường.
Tuy vậy, Chi bộ Hành chính luôn phát huy tinh thần đoàn kết; tập thể cấp ủy đã quan tâm và làm tốt công tác tư tưởng, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được phổ biến kịp thời thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết; tổ chức nghiêm túc và có hiệu quả, thiết thực các buổi sinh hoạt diễn đàn theo chủ đề từng năm do cấp trên hướng dẫn; bên cạnh đó, tập thể cấp ủy chi bộ và cán bộ, đảng viên, viên chức của Phòng TC,  HC, TT, TL đã có nhiều nỗ lực cố gắng, khắc khục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
Ở Trường Chính trị Lê Duẩn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong những năm qua cũng đã đạt được những thành công trên các mặt công tác, có những mặt vượt bậc so với trước đây. Nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức được quan tâm. Do đó, đại bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Chi bộ Hành chính luôn phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng và các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nhiệm vụ của Nhà trường, của Phòng và Chi bộ.
Trong cơ chế thị trường, một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng năng động, tích cực, thích ứng và phát huy tài năng, trí tuệ vươn lên, vượt qua đói nghèo, chiến thắng lạc hậu. Nhiều tấm gương tiêu biểu có mặt trên khắp mọi miền của Tổ quốc, ở mọi cấp, mọi ngành đã có sức động viên lôi cuốn đông đảo quần chúng vươn lên. Đó cũng là cơ sở tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Hành chính. Do đó, Chi bộ luôn ổn định về tư tưởng và ngày càng vững chắc.
Tuy nhiên, ở nhiều nơi đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, dân trí thấp, công tác giáo dục tư tưởng và quản lý xã hội còn thiếu sót, khuyết điểm. Tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, xa dân của một số cán bộ, đảng viên, công chức, các tiêu cực và tệ nạn xã hội đang có chiều hướng phát triển đã tác động đến niềm tin của nhân dân vào Đảng và chế độ, đặc biệt tại cơ sở. Tại một số vùng trọng yếu, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá quyết liệt, tạo nên sự mất ổn định về tư tưởng, gây mơ hồ về chính trị, ảo tưởng về chủ nghĩa tư bản, thiếu sự nhất trí và đồng thuận với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong một bộ phận nhân dân. Tệ nạn xã hội, sự xuống cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn là vấn nạn và rất bức xúc hiện nay. Hiện tượng phai nhạt lý tưởng trong một bộ phận thanh niên, tư tưởng thực dụng, sùng ngoại trong nhân dân có chiều hướng gia tăng… Điều đó cũng phần nào tác động đến tư tưởng của một số cán bộ, đảng viên và quần chúng tại Chi bộ Hành chính.
Bên cạnh đó, đời sống, lương, thu nhập của một số cán bộ, đảng viên và quần chúng còn thấp, nhiều khó khăn; trong quá trình công tác, một số vấn đề khác liên quan đến công tác cán bộ và chính sách đối với cán bộ, viên chức cũng đã làm cho một vài đồng chí có biểu hiện tâm tư cá nhân. Còn tư tưởng dưới góc độ là công tác tư tưởng của Đảng thì ở Chi bộ Hành chính luôn thống nhất, ổn định.
Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế; tiếp tục làm cho công tác tư tưởng và tư tưởng của cán bộ, đảng viên Chi bộ Hành chính ngày càng ổn định, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, theo tôi cần lưu ý một số vấn đề sau:
Một là, chi bộ cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về  tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trogn tình hình mới”. Coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, bồi dưỡng tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp, tôn trọng lẫn nhau. Sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trước hết bắt nguồn từ sự giác ngộ, hiểu biết và nắm bắt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của mỗi đảng viên. Vì vậy, công tác tuyên truyền trong Chi bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để nâng cao trình độ nhận thức cho mỗi đảng viên, có như vậy mới tạo sự đoàn kết thống nhất cao. Cần đặc biệt quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, lối sống, hết lòng vì công việc, vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường, đây là mục đích chung, điểm tương đồng và là một nhân tố cơ bản để xây dựng và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Chi bộ. Cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là của cấp ủy Chi bộ về vai trò của công tác tư tưởng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ đối với công tác tư tưởng nhằm tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong tư tưởng và hành động.
Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng. Cần coi trọng việc đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ, phòng và Nhà trường phân công để có cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu và giúp đỡ giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để Chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên. Trong sinh hoạt, Chi bộ phải tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi Nhà trường; quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình như Điều lệ Đảng đã quy định.
Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Chi bộ Hành chính cùng với cán bộ, đảng viên Nhà trường phải tích cực thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 theo chủ đề “Đoàn kết, kỹ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động; nêu cao trách nhiệm việc giữ gìn và phát huy truyền thống, uy tín của Nhà trường; thực hiện xây dựng “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực”. Thi đua thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, văn hóa trường Đảng.
Ba là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, Chi bộ đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng. Bởi vì, công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong Chi bộ. Công tác kiểm tra giúp kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết. Đồng thời biểu dương kịp thời và có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng chăm lo vun đắp cho khối đoàn kết thống nhất trong Đảng mà cụ thể, thiết thực, trước hết là tại Chi bộ Hành chính.
Bốn là, quan tâm đến vấn đề đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ (tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề này vừa qua chúng ta đã thấy khi tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề năm 2020). Tức là mỗi đảng viên trong Chi bộ phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, đoàn kết không phải ngoài miệng, khen nhau, nịnh nhau hay lợi dụng nguyên tắc phê bình để phê bình nhau mà phải đoàn kết trong công tác, tự phê bình và phê bình là để giúp nhau cùng tiến bộ. Phải chân thành, thẳng thắn góp ý, giúp đỡ khi đồng chí mình có hạn chế, khuyết điểm chứ không phải ghi sổ để tính sổ với nhau. Chúng ta có thể thành công, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao chỉ khi chúng ta đoàn kết thực chất. Đoàn kết là thuộc tính tất yếu, là sức mạnh của Đảng, vì vậy, Chi bộ phải luôn giữ gìn sự đoàn thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một nguyên tắc trong xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh. Để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ, Chi bộ phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.
Năm là, đổi mới hình thức, cách thức tiến hành công tác tư tưởng. Về nội dung công tác tư tưởng phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Phòng và Chi bộ. Tiến hành đồng thời công tác chính trị tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng. Thông tin phải kịp thời để định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.
Sáu là, chăm lo xây dựng chi ủy trong sạch, vững mạnh, đảm bảo hạt nhân trung tâm đoàn kết của Chi bộ. Chi ủy giữ vai trò quy tụ trong đoàn kết Chi bộ. Quan tâm xây dựng, củng cố Chi ủy gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực. Cán bộ chủ chốt của Chi bộ phải là người mẫu mực về đoàn kết, biết kết hợp, xử lý hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích Nhà trường, lợi ích của Phòng, lợi ích Chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong Chi bộ. Trong sinh hoạt mà trước hết là các đồng chí cấp ủy Chi bộ phải chú trọng vấn đề nêu gương, thể hiện tính gương mẫu về nhân cách, đạo đức, bản lĩnh chính trị, sự kiên định vững vàng; tinh thần trách nhiệm cao trong công tác; nói đi đôi với làm, tốt nhất là thực hiện phương châm: nói ít, làm nhiều, nói cụ thể, thiết thực không cao xa, lý luận chung chung, cách nói trúng với từng đối tượng; vừa nói, vừa làm; nói được, làm được, để tạo sự tin cậy của cán bộ, đảng viên và quần chúng.
Trên đây là một số ý kiến của tôi về vấn đề tư tưởng ở Chi bộ Hành chính với mục đích và mong muốn là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ góp phấn làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây