Nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị Lê Duẩn góp phần là tốt công tác tư tưởng của Đảng

Thứ ba - 01/12/2020 14:23
ThS. Nguyễn Quốc Thanh
Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật
Công tác tư tưởng bao hàm phạm vi rộng, từ tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đến tuyên truyền, cổ động, truyền bá hệ tư tưởng, nâng cao dân trí. Công tác tư tưởng tác động tới nhận thức, tình cảm và trí tuệ của con người. Điểm xuất phát trong công tác tư tưởng là lòng tin vào con người, tin vào những gì tốt đẹp và cao thượng của con người.
Công tác tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên nhằm truyền bá, phổ biến hệ tư tưởng cách mạng trong xã hội, khơi dậy tinh thần yêu nước, thúc đẩy các tầng lớp nhân dân hành động tích cực và sáng tạo để thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương.
Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng. Nếu không có bước tiến trong lý luận thì cũng không có bước tiến trong tuyên truyền, cổ động. Lý luận cách mạng là yếu tố tiên quyết làm nên sự vững mạnh của Đảng. Vì vậy, hiện nay nâng cao chất lượng giảng dạy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị Lê Duẩn nói riêng và hệ thống các trường chính trị nói chung là vấn đề cấp bách nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong nhận thức, học tập nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình mới, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN là nội dung trọng tâm hàng đầu của công tác xây dựng Đảng về mặt tư tưởng.
Trong giai đoạn cách mạng hiện hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước gia tăng hoạt động “diễn biến hòa bình”  trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, nhất là hoạt động tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên không gian mạng; phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc phủ định lịch sử, có ý khoét sâu những vấn đề lý luận xây dựng CNXH ở Việt Nam, như “con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”, “kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, những hạn chế, yếu kém của ta để tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước; lôi kéo tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối; chia rẽ nội bộ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gây mất ổn định chính tri, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
Thực tế những vấn đề đang đặt ra như trên, đòi hỏi người giảng viên của Trường Chính trị Lê Duẩn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với Tổ quốc với Nhân dân từ lời nói đến hành động. Trong giảng dạy phải có phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng xem xét, giải quyết các vấn đề của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội đang đặt ra. Trong đó, các vấn đề thời sự hàng ngày, cho đến những vấn đề có tính chất chiến lược, lâu dài của sự phát triển kinh tế - xã hội đều được giảng viên phân tích, luận giải trên cơ sở những nguyên lý, quy luật phạm trù, kiến thức cơ bản để học viên hiểu rõ vấn đề đang đặt ra; hình thành thói quen thường xuyên liên hệ lý luận với thực tiễn, vận dụng kiến thức vào quá trình công tác của bản thân học viên.
Trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Chính trị Lê Duẩn góp phần làm tốt công tác tư tưởng của Đảng, giảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:
Thứ nhất, trong giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên cần làm rõ những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của mỗi học viên; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng.
Thứ hai, trong giảng dạy, bằng kiến thức của mình, giảng viên chứng minh cho học viên thấy sự lựa chọn con đường đi lên CNXH là một tất yếu lịch sử, phù hợp với quy luật khách quan. Đồng thời, làm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cần lấy ví dụ thực tiễn minh hoạ như:  Lịch sử đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thay đổi như thế nào…Từ đó, góp phần đập tan mọi luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về “sự lỗi thời” của chủ nghĩa Mác – Lênin, phê phán hệ thống pháp luật Việt Nam, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội.
Thứ ba, tăng cường giáo dục về lịch sử và truyền thống dân tộc, xây dựng văn hoá mới, con người mới XHCN, đáp ứng được những yêu cầu của quá trình giao lưu và hội nhập văn hoá từ đó giúp học viên nâng cao “sức đề kháng”, “miễn dịch” của nền văn hoá nước ta trước sự hội nhập của văn hoá Âu – Mỹ. Đồng thời, giảng viên phải những kiến thức cơ bản để chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo trong chủ trương, đường lối của Đảng đối với một số vấn đề trọng tâm và then chốt: Kinh tế thị trường định hướng XHCN, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, an sinh xã hội và phát triển bền vững…Ngoài ra, làm rõ chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước để  trang bị cho học viên kiến thức và bản lĩnh chính trị trước những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù nhằm gây mâu thuẫn, chia rẽ dân tộc.
 Như vậy, chất lượng giảng dạy lý luận chính trị đòi hỏi giảng viên lấy học viên làm trung tâm, mục đích giúp học viên nắm vững thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh không khoan nhượng với các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, học viên nhận thức góp phần làm tốt công tác tư tưởng, như Bác Hồ chỉ ra: Trong Đảng và ngoài Đảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới, thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây