Nâng cao bản lĩnh và sự nhạy bén chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Thứ năm - 14/05/2020 07:50

 

Th.S Lê Thị Thu Huyền
                Khoa Xây dựng Đảng
         
   Vấn đề tư tưởng chính trị là vấn đề luôn được đặt ra hàng đầu đối với Đảng ta nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, mỗi tổ chức, đơn vị cần quan tâm tuyệt đối đến tình hình diễn biến chính trị tư tưởng của đơn vị mình. Đặc biệt, đối với đội ngũ làm công tác lãnh đạo quản lý - thế hệ đã và sẽ tiếp bước sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, thì việc đào tạo phẩm chất và năng lực, bản lĩnh và sự nhạy bén chính trị tư tưởng cần phải được xem là yếu tố tiên quyết.  Lênin đã từng nói: "Chính trị liên quan đến vận mệnh hàng triệu con người". Vững vàng về chính trị được hiểu là kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội (CNXH), nhất quán trong tư tưởng và hành động nhưng cần phải nhạy bén với các tình huống chính trị. Vì thế, khái niệm bản lĩnh chính trị cần được nhìn nhận trong trạng thái động và mở, đòi hỏi ý thức tự chủ rất cao của cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong từng thời kỳ nhằm giải quyết những vấn đề cách mạng cụ thể.
   Hiện nay, vấn đề "diễn biến hòa bình", “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa, vấn đề "dân tộc và tôn giáo", vấn đề "tranh chấp biển đảo"... luôn là những vấn đề phức tạp, nhức nhối trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng ta. Nếu chỉ có hiểu rõ và tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng thôi thì vẫn chưa đủ vì chúng ta đang phải đương đầu với âm mưu của những thế lực thù địch. Do vậy, chúng ta cần đào tạo một lực lượng cán bộ lãnh đạo quản lý vừa có tài vừa có đức, vừa hồng vừa chuyên, có bản lĩnh chính trị và sự nhạy bén trong đội ngũ Đảng thì nước ta mới vững vàng vượt qua những âm mưu của kẻ thù, vững vàng tiến bước trên con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn. Nhưng trên thực tế hiện nay, không ít cán bộ, đảng viên  hoang mang, dao động mất phương hướng, giảm sút lòng tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, hoặc muốn đi theo hướng phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa. Đã có biểu hiện mong muốn đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị. Một số cán bộ lãnh đạo quản lý mặc dù vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vẫn gắn bó với chế độ nhưng thụ động, thiếu bản lĩnh, không dám đấu tranh với những luận điệu sai trái, với những kẻ cơ hội chính trị hoặc do nhận thức không đầy đủ, bị lợi dụng nên đã ủng hộ, phụ hoạ, truyền bá những quan điểm chính trị phản động. Chính vì lẽ đó mà Đảng ta xác định: Nâng cao bản lĩnh và sự nhạy bén chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là việc làm cần thiết và cấp bách.
   Giải pháp nhằm nâng cao bản lĩnh và sự nhạy bén chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
   Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
   Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên có chất lượng tốt là nhân tố cơ bản cho tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Tổ chức cơ sở đảng vững mạnh là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Vì vậy để nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và sự nhạy bén chính trị của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý thì nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng về công tác đào tạo cán bộ trong giai đoạn hiện nay. Tổ chức cơ sở đảng cần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác giáo dục đảng viên, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý; phải giáo dục cho cán bộ đảng viên nói chung và đội ngũ lãnh đạo quản lý nói riêng nắm vững được nhiệm vụ và quyền hạn của mình. Tuyên truyền, giáo dục cho họ nắm vững nội dung của công tác giáo dục đảng viên của Đảng, phản bác các thủ đoạn hòng gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa; xuyên tạc, thậm chí phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, gây mất lòng tin, thiếu đồng thuận trong nhân dân, kích động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta.
   Muốn vậy, đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý phải nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới.  Đây là lực lượng đi đầu nhằm phổ biến chủ trương của cấp trên, trang bị kịp thời những thông tin có tính định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Phát huy tinh thần tự giác, tự rèn luyện của đảng viên. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp công tác giáo dục đảng viên của Đảng. Kiện toàn nâng cao chất lượng các cơ quan nghiên cứu lý luận và hệ thống trường Đảng, Nhà nước, đoàn thể, tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng văn hóa chính trị, khoa học của hệ thống giáo dục, đào tạo. Giữ vững sinh hoạt định kỳ của các tổ chức Đảng, mở rộng dân chủ,  khuyến khích Đảng viên , cán bộ tranh luận thẳng thắn, tôn trọng tập thể và xem xét để tiếp thu ý kiến đúng đắn của các cấp ủy viên và cán bộ trước khi ra quyết định.
   Xử lý kịp thời và nghiêm minh những đảng viên thoái hóa biến chất ra khỏi tổ chức Đảng. Đồng thời xây dựng đạo đức mới - đạo đức xã hội chủ nghĩa với phẩm chất cần có ở người lãnh đạo: Trung với nước, hiếu với dân, có tình yêu thương con người, có phẩm chất: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng. Xây dựng và bổ sung quy định, quy chế thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách; chế độ trách nhiệm và nêu gương của người đứng đầu theo Quy định 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định 101- QÐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Chống cách làm hình thức, chiếu lệ không sửa chữa khuyết điểm, nghiêm cấm hiện tượng trấn áp, trù dập người phê bình cũng như hiện tượng lợi dụng phê bình, vu cáo đả kích cá nhân, gây rối nội bộ...  
   Thứ hai, nâng cao ý thức của cán bộ lãnh đạo quản lý trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 
   Cán bộ lãnh đạo quản lý phải có kế hoạch thường xuyên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. Học tập nghiên cứu là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ đảng viên nói chung và đối với người lãnh đạo nó còn có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, phải xem việc học tập là nhiệm vụ của mình và phải biết làm công tác chính trị tư tưởng, chủ động khắc phục những biểu hiện kém trách nhiệm, vụ lợi, cá nhân, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, phản động. Đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, đảng bộ.   
   Cán bộ lãnh đạo quản lý phải tự rèn luyện, tự phấn đấu nâng cao đạo đức cách mạng “cận kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” khắc phục chủ nghĩa cá nhân. Nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, tự mình phải uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những quan điểm mơ hồ, những biểu hiện giao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin vào CNXH và sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời phê phán những quan điểm sai trái thù địch, phản cách mạng.  Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình; chống cách làm hình thức,  chiếu lệ không sửa chữa khuyết điểm nghiêm cấm hiện tượng trấn áp, trù dập người phê bình cũng như hiện tượng lợi dụng phê bình, vu cáo đả kích cá nhân, gây rối nội bộ. Chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn, lật đổ, hình thành lực lượng đối lập của các thế lực thù địch.
   Thứ ba, nâng cao bản lĩnh và sự nhạy bén chính trị cho cán bộ lãnh đạo quản lý trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
   Công tác tư tưởng phải góp phần trực tiếp, tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực, bản lĩnh, sự nhạy bén chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và đấu tranh chống đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng .Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện rộng khắp, có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến thực sự trong thực hiện Cuộc vận động, mà trọng tâm là "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác. Nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, sắc bén, sức thuyết phục cao của công tác tư tưởng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Ðảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt chú ý thế hệ trẻ, làm cho toàn Ðảng, toàn dân nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa cấp bách trong thời gian tới, bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo ra phong trào hành động cách mạng thiết thực của toàn dân đưa đất nước vượt qua những thách thức, tạo cơ sở tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững.
   Với góc độ là giảng viên trường chính trị, nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác. Đây là điền kiện thuận lợi để giảng viên tiếp cận, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ.Vì vậy thông qua bài giảng của mình, việc tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị gắn với lồng ghép những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh có chất lượng và hiệu quả là một trong những con đường chủ yếu để nâng cao nhận thức, tạo sự  đồng thuận và thống nhất cao về tư tưởng trong đội ngũ học viên. Với phương châm lấy xây là chính, mỗi bản thân giảng viên cần gương mẫu đi đầu nói đi đôi với làm, luôn tuân thủ theo các quy định của Nhà trường, cần quan tâm xây dựng một môi trường giảng dạy, thảo luận cởi mở, nghiêm túc những vấn đề mới, phát sinh tư tưởng chính trị nhằm tạo sự nhất trí, đoàn kết, tạo sức mạnh tinh thần to lớn để miễn dịch với những tư tưởng sai trái. Đó là những biện pháp thiết thực nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây