Trường Chính trị Lê Duẩn sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Quy định 09-Qđi/TW

Thứ ba - 21/04/2020 09:04

 
            ThS.  Nguyễn Quốc Thanh
                                                                Trưởng Khoa Nhà nước  và pháp luật
 
Trường Chính trị Lê Duẩn với truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, qua nhiều giai đoạn có những thay đổi về tên gọi, tổ chức bộ máy, tuy nhiên chức năng chính của nhà trường vẫn là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên cho tỉnh nhà đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị cho từng thời kỳ.
Ngày 01/7/1989, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra quyết định tách tỉnh Bình Trị Thiên làm 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế. Ngày 19/9/1989 Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Quyết định số 26-QĐ/TV về việc thành lập Trưởng Đảng Quảng Trị mang tên Trường Lê Duẩn đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của TỈnh ủy. Lúc này, Trường thành lập 2 phòng (Phòng Hành chính – Quản trị và Phòng Tổ chức – Giáo vụ) và 1 tổ (Tổ nội dung). Nhiệm vụ chính của Nhà trường lúc này là bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Ngày 07/4/1993, Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 146-QĐ/TV, về việc thành lập Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ chính trị của tỉnh gọi là Trường Lê Duẩn trên cơ sở hợp nhất Trường Đảng, Trường Hành chính của tỉnh. Trường Lê Duẩn đã trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng chính trị và quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các đoàn thể cơ sở, huyện thị, và các ban ngành cấp tỉnh.
Căn cứ vào Hướng dẫn số 07-TC/TW ngày 28/7/1995 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quyết định số 88-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa VII về việc thành lập trường chính trị cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 06/01/1996, Thường vụ Tỉnh ủy đã có Quyết định số 67 –QĐ/TV  về việc đổi tên Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Chính trị Lê Duẩn thành Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị là tên chính thức của Trường cho đến nay. Từ năm 1993-1994, Trường có 3 phòng và một khoa (Phòng TC- Giáo vụ; Phòng HC-QT; Phòng KH-TL-TV và Khoa Nội dung). Ngày 07/01/1995, Hiệu trưởng ban hành Quyết định số 02-QĐ/TLD về việc giải thể Khoa Nội dung và thành lập 3 khoa: Khoa Lý luận cơ bản; Khoa Đảng, đoàn thể và Khoa Nhà nước- Pháp luật.
Thực hiện Quyết định 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó Trường Chính trị Lê Duẩn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cơ cấu bộ máy của nhà trường gồm Ban Giám hiệu, 04 khoa (Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Nhà nước và pháp luật; Khoa Xây dựng Đảng và Khoa Dân vận) và 03 phòng chức năng (Phòng Đào tạo; Phòng TC-HC-QT và Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin- Tư liệu); biên chế của nhà trường do Ban Thường vụ quyết định.
Ngày 13/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ban hành Quy định số 09-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố thuộc Trung ương thay thế cho Quyết định 184-QĐ/TW. Trên cơ sở Quy định của Ban Bí thư và Hướng dẫn cả Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, nhà trường đã xây dựng Đề án trình Thường trực Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó Tỉnh ủy Quảng Trị ra Thông báo số 611-TB/TU ngày 03/06/2019 Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tổ chức bộ máy, biên chế của Trưởng Chính trị Lê Duẩn; Quy định số 30-Qđi/TU ngày 02/07/2019 của Tỉnh ủy Quảng Trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Lê Duẩn; Ngày 14/08/2019 Trường Chính trị Lê Duẩn ra Quyết định số 384/QĐ-TLD về thành lập các khoa, phòng trực thuộc Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị. Cụ thể, Ban Giám hiệu gồm có: Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng; thành lập 03 khoa ( Khoa Lý luận cơ sở; Khoa Xây dựng Đảng; Khoa Nhà nước và pháp luật), 02 phòng (Phòng Quản lý Đào tạo và Nghiên cứu khoa học; Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu). Trường Chính trị Lê Duẩn là đơ vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trường Chính trị Lê Duẩn sử dụng con dấu theo hệ thống của tổ chức đảng; thể thức văn bản của Trường thực hiện theo quy định của Đảng; Tài chính do ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trường Chính trị Lê Duẩn là đơn vị dự toán cấp 1 của ngân sách tỉnh.
Trước khi chưa sáp nhập, Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có 01 trưởng khoa và 01 phó trưởng khoa; Khoa Xây dựng Đảng và Khoa Dân vận mỗi khoa chỉ có 01 trưởng khoa; Khoa Nhà nước và pháp luật có 01 phó trưởng khoa phụ trách. Về khối phòng, lãnh đạo 03 phòng đều có trưởng phòng; Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu và Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị mỗi phòng có 01 phó trưởng phòng.
Để thay đổi sang cơ cấu tổ chức bộ máy mới từ 04 khoa, 03 phòng còn 03 khoa, 02 phòng, Nhà trường đã tiến hành giải thể Phòng Nghiên cứu khoa học – Thông tin – Tư liệu và Khoa Dân  vận. Về công tác cán bộ, Nhà trường đã thực hiện đúng theo Thông báo Kết luận số 541-TB/TU ngày 28/12/2018 Của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo cấp phòng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Theo đó, Nhà trường điều động đồng chí Trưởng khoa Dân vận đến công tác tại Khoa Xây dựng Đảng và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa; điều động đồng chí Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học –Thông tin – Tư liệu đến công tác tại Khoa Lý luận cơ sở và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa; điều động đồng chí Trưởng khoa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh  đến công tác tại Khoa Nhà nước và pháp luật và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa; điều động đồng chí Phó Trưởng Phòng Nghiên cứu khoa học –Thông tin – Tư liệu đến công tác tại Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng.
Đối với giảng viên, đã điều chuyển 01 giảng viên từ Khoa Dân vận về Khoa Xây dựng Đảng. Đối với chuyên viên các phòng, thực hiện điều động 02 chuyên viên Phòng Nghiên cứu khoa học –Thông tin – Tư liệu về Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.
Với những sắp xếp, chuyển đổi bộ máy dựa trên các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm cho tư tưởng những đồng chí vào diện phải sắp xếp được ổn định, không bị áp đặt chủ quan của cá nhân, mọi việc dựa vào tập thể. Đông thời, qua sắp xếp không gây xáo trộn trong đội ngũ cán bộ, viên chức của Nhà trường và cũng không ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của đơn vị. Từ ngày 03/09/2019, tổ chức bộ máy mới của Trường Chính trị Lê Duẩn chính thức áp dụng theo cơ cấu tổ chức mới với 39 người gồm:
+ Ban Giám hiệu: Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng;
+ Khoa Lý luận cơ sở: Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và 03 giảng viên;
+ Khoa Xây dựng Đảng: Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và 05 giảng viên;
+ Khoa Nhà nước và pháp luật: Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và 04 giảng viên;
+ Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học: Trưởng phòng và 02 giảng viên và chuyên viên;
+ Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu: Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và 12 chuyên viên, nhân viên.
Thực tiễn với thời gian hơn 6 tháng đi vào hoạt động tổ chức bộ máy mới của Trường Chính trị Lê Duẩn đã phát huy hiệu lực, hiệu quả, tinh gọn. Công tác chuyên môn, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị, hành chính phối hợp nhịp nhàng thực hiên đúng với Quy chế của Nhà trường. Đồng thời, ngày 19/ 9/2019 nhà trường tiến hành chuyển đổi mẫu con dấu và thể thức văn bản theo hệ thống của tổ chức Đảng. Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt  Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, cũng như Quy định số 30-QĐ/TU ngày 02/07/2019 của Tỉnh ủy Quảng Trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Lê Duẩn, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục tập trung vào công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và cán bộ nhân viên các khoa, phòng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh về quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ; lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, các khoa, phòng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn mới. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp và điều chuyển để đảm bảo cơ cấu tổ chức của từng khoa, phong theo quy định của Tỉnh ủy và phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây