Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trong giai đoạn hiện nay

Thứ tư - 12/02/2020 14:33
 
                              Dương Xuân Hiền
 Trưởng Ban Tuyên giáo
                                                        Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh
 
Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tiền thân là các chi bộ liên cơ quan tỉnh, ra đời và phát triển gắn với quá trình Tỉnh ủy Quảng Trị lãnh đạo các nhiệm vụ cách mạng. Ngày 28/5/1955 Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 16-NQ/TW thành lập Đảng ủy khu vực Vĩnh Linh trực thuộc Trung ương. Ngày 16/6/1955, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 551/TTg thành lập đặc khu Vĩnh Linh thành một đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh. Để phát huy vai trò tham mưu, hoạch định chiến lược của đội ngũ cán bộ, đảng viên tại các ty, ban ngành, đoàn thể của đặc khu, tháng 3/1960 Khu uỷ Vĩnh Linh quyết định thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng Vĩnh Linh. Phía Nam sông Bến Hải, tháng 6/1973 Tỉnh ủy Quảng Trị quyết định thành lập Đảng bộ Dân Chính Đảng Quảng Trị.
Tháng 4/1976, Quảng Bình, Quảng Trị, Khu vực Vĩnh Linh, Thừa Thiên Huế hợp nhất thành tỉnh Bình Trị Thiên, Đảng bộ Dân Chính Đảng Quảng Trị và Vĩnh Linh hợp nhất trong Đảng bộ Dân Chính Đảng Bình Trị Thiên theo Quyết định số 450/QĐ-TV về việc nhập các Đảng bộ Khối thành Đảng bộ cơ quan Dân Chính Đảng Bình Trị Thiên trực thuộc Tỉnh uỷ.
Năm 1989 tỉnh Bình Trị Thiên chia thành 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ngày 19/7/1989 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra Quyết định số 28-QĐ/TU thành lập Đảng bộ các cơ quan Dân Chính Đảng Quảng Trị trực thuộc Tỉnh ủy. Năm 2009, Tỉnh ủy Quảng Trị ra thông báo số 747 -TB/TU ngày 18/3/2009 về việc chuyển các tổ chức đảng doanh nghiệp thuộc đảng bộ Dân Chính Đảng về đảng bộ thị xã Đông Hà.
Thực hiện Quy định 293-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương ban hành  ngày 23/3/2010, ngày 14/6/2010 về việc đổi tên Đảng bộ Dân Chính Đảng Quảng Trị thành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Năm 2011, Tỉnh ủy Quảng Trị ra Quyết định số 384-QĐ/TU thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, tháng 6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Quyết định số 1405-QĐ/TU, ngày 26/6/2019 về thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnhĐảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh; Đảng bộ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2019. Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 81 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc trong đó 43 Đảng bộ, 38 chi bộ cơ sở với hơn 4679 đảng viên, sinh hoạt trong 354 chi bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các cấp ủy trong Đảng bộ luôn nỗ lực phấn đấu vượt quan khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tích toàn diện trên các mặt công tác. Đảng bộ đã cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho nhân dân, xây dựng và bảo vệ  vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Qua các thời kỳ lịch sử của cách mạng, Đảng bộ luôn xác định việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đảng bộ, đặc biệt từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Trên cơ sở các giải pháp của Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban chấp hành Đảng khóa X và Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở chú trọng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) và người lao động. Nhờ vậy, việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, tỷ lệ đảng viên tham dự đạt cao; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở đảng, đảng bộ và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao; đa số cán bộ, đảng viên có ý thức chấp hành và thực hiện khá nghiêm túc kế hoạch, chương trình hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đề ra; giữ vững lập trường, phẩm chất đạo đức, có tinh thần đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái của cá nhân, tổ chức đảng, cơ quan, nơi sinh hoạt, nơi cư trú.
Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời cung cấp thông tin thời sự, thông tin định hướng dư luận khi có vấn đề phát sinh thông qua tổ chức các Hội nghị báo cáo viên và giao ban cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ; từng bước nghiên cứu đổi mới và nâng cao chất lượng các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và các lớp bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới; Gắn công tác tư tưởng với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ”; gắn nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật vào sinh hoạt chi bộ định kỳ. Qua đó, hầu hết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống, lựa chọn nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong đó các đồng chí lãnh đạo, quản lý chiếm tỷ lệ cao. Tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, làm cho tình tư tưởng chính trị trong các TCCS đảng ổn định và chuyển biến tốt hơn, đoàn kết thống nhất, cộng sự trong công tác, chia sẻ những khó khăn; hầu hết cán bộ, đảng viên có ý thức chấp hành tốt quy chế của cơ quan, đơn vị, phấn đấu vươn lên trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trau dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.
Sau Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng ủy Khối đã thực hiện nghiêm túc chủ trương"bốn hoá" là trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, thể chế hóa và từng bước nhất thể hóa chức danh cán bộ. Kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ; tạo bước chuyển có tính đột phá, tích cực về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Xác định đây là nhân tố quan trọng nhất, có ý nghĩa trực tiếp quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.  
Khối các cơ quan, Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 15/11/2011 về quy hoạch nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020 và đội ngũ cán bộ trưởng, phó phòng (tương đương) các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quản lý; xây dựng Đề án vị trí việc làm cụ thể đối với mỗi chức danh cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới và thực tiễn của cơ quan, đơn vị nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Đánh giá, lựa chọn, bố trí đúng cán bộ trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn; lấy hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chủ yếu.
Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo triển khai quy hoạch cán bộ cấp ủy cơ sở và cán bộ của Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác quy hoạch cán bộ gắn với đào tạo cán bộ nhằm thực hiện chủ trương trẻ hóa và tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; các cấp ủy Đảng cơ sở đã quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ để tạo nguồn kế cận; đã bố trí cán bộ trẻ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác để đảm nhận một số chức vụ quan trọng trong công ty, doanh nghiệp.
Nhìn chung, công tác rà soát, quy hoạch chuyên môn, quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 thực hiện đúng quy trình, thời gian, cơ cấu tỷ lệ là cán bộ trẻ, cán bộ nữ có nhiều tiến bộ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên cả về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn; đã gắn đánh giá, quy hoạch cán bộ với xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chuyển biến cả về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức lý luận chính trị, củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng và nhận thức cho cán bộ, đảng viên; hàng năm số lượng cán bộ, đảng viên được tham gia đào tạo các lớp Trung cấp Lý luận chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị được tăng lên.  Từ đó, ý thức giữ gìn phẩm chất, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức được phát huy, phần lớn cán bộ, đảng viên có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác, tích cực học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, có ý thức chấp hành quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của cơ quan.
Xác định chi bộ là nền tảng của Đảng, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều Nghị quyết, Kết luận, Hướng dẫn về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và sinh hoạt đảng như: Kết luận số 02-KL/ĐUK, Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK của Đảng ủy Khối cơ quan; Nghị quyết 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối doanh nghiệp về “Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân” trong đó tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, khắc phục bệnh coi nhẹ sinh hoạt đảng, coi nhẹ công tác đảng, bệnh lười học nghị quyết của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy cơ sở, các chi bộ đã bám Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư, Hướng dẫn 05-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Nhờ đó chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên trên các tiêu chí như: Số kỳ sinh hoạt chi bộ tổ chức định kỳ vào các ngày quy định trong tháng; trước khi sinh hoạt chi bộ, đảng viên được thông báo trước về thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ từ 2- 3 ngày để chuẩn bị ý kiến tham gia. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt hàng năm đạt 97,3%. Sinh hoạt chuyên đề bình quân hàng năm tăng so với trước đây; nhiều chi bộ đã lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của phòng ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các cấp ủy cơ sở, các chi bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nội dung sinh hoạt ở các chi bộ có nhiều đổi mới, trong sinh hoạt các chi bộ làm tốt việc cung cấp thông tin thời sự, phổ biến quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng, đánh giá việc thực hiện nghị quyết trong tháng chi bộ đề ra, nêu rõ những việc làm được, chưa được, nguyên nhân chủ quan, khách quan, gắn với trách nhiệm cụ thể của chi uỷ, của đảng viên.
Thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan đã ban hành Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK, ngày 07/8/2017 về tổ chức diễn đàn “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/ĐUK ngày 24/4/2017 về tổ chức diễn đàn“vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; qua đó các TCCS Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Thông qua Diễn đàn mỗi cán bộ, đảng viên tự nhận diện, liên hệ và xây dựng kế hoạch khắc phục các biểu hiện của bản thân trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4, khóa XII chỉ ra.
Việc tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, quản lý với các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên, dựa vào dân để làm tốt công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết, Kết luận của Đảng ủy Khối, Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, kiểm tra chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của cấp ủy và các đồng chí bí thư cấp ủy, kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm.
Các cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở đã chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát hàng năm, lựa chọn nội dung phù hợp và bám chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện; quan tâm kiểm tra, giám sát các chi bộ và cán bộ, đảng viên chấp hành chị thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chấp hành quy chế của tổ chức, cơ quan, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy chế, quy định của cơ quan. Từ những việc làm đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, đảng viên và vai trò, vị thế của tổ chức đảng trong Khối cơ quan và Doanh ngiệp tỉnh  từng bước được nâng cao.
Năm 2019, Đảng bộ khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh, xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong sạch vững mạnh. Nhờ vậy, nhiều chỉ tiêu triển khai thực hiện đã đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, với trên 90 % cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội XII của Đảng; hầu hết các chi, đảng bộ  cơ sở lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
Đảng bộ Khối đã kịp thời sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong ổn định, đi vào hoạt động hiệu quả, xây dựng, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác  theo tinh thần Nghị quyết 18 khóa XII; đồng thời thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh. Cùng với xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ Khối tập trung nguồn lực  để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và đại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây