Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường Chính trị Lê Duẩn

Thứ bảy - 05/12/2015 15:55

Lê Công Tuyến
TUV-Hiệu Trưởng

 

Ngày 05 và 06 tháng 8 năm 2013, tại thành phố Đà Nẵng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị toàn quốc (Trong hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) để tổng kết năm học 2012-2013 và triển khai phướng hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014. GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, UVBCT- P.Thủ tướng Chính phủ đã đến dự, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trong chương trình làm việc, Hội nghị đã dành thời gian để mở các Hội nghị chuyên đề, trong đó có Hội nghị báo cáo công tác các Trường Chính trị tỉnh, thành phố, trường bộ, ngành năm học 2012-2013, phướng hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Tiếp thu ý kiến đánh giá kết quả hoạt động năm học 2012-2013, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Hội nghị toàn quốc, Hội nghị chuyên đề, ý kiến chỉ đạo của GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, UVBCT-P.Thủ tướng Chính phủ; ý kiến kết luận của GS-TS Tạ Ngọc Tấn, UVBCHTW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014 với những nội dung sau:

Về phương hướng
Năm học 2013-2014, Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học với những định hướng cơ bản là:

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, điều chỉnh, bổ sung đội ngũ cán bộ, giảng viên các khoa-phòng hợp lý trên cơ sở nâng cao chất lượng đội ngũ để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Về nhiệm vụ

Để đạt được những định hướng đề ra, năm học 2013-2014 nhà trường triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Trước hết, tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Thông báo số 181-TB/TW và Quyết định số 184-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.

Cùng với việc tổng kết thực hiện Thông báo 181 và Quyết định 184 nghiên cứu, tham gia chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình hệ Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính và bộ Quy chế ban hành theo Quyết định số 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03 tháng 02 năm 2010, Hướng dẫn số 02 ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện giảng dạy theo chương trình Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính đã được ban hành đối với các lớp được Thường vụ Tỉnh ủy giao trong kế hoạch năm 2013; nghiêm túc thực hiện cử giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng tiếp thu chương trình, giáo trình chỉnh sửa, bổ sung và lớp bồi dưỡng phương pháp giảng dạy do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức.

Thứ ba, hoàn chỉnh tập bài giảng “Tình hình nhiệm vụ địa phương” để chủ động giảng dạy các lớp Lý luận chính trị - Hành chính; thường xuyên cập nhật, bổ sung thông tin để nâng cao chất lượng và tính thời sự của bài giảng.

Các khoa chủ động biên soạn để tập hợp thành ngân hàng bộ bài tập tình huống phục vụ công tác giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên.

Thứ tư, chỉ đạo các khoa có liên quan nghiên cứu chương trình, biên tập tài liệu, cử giảng viên có kinh nghiệm tham gia các lớp bồi dưỡng theo chức danh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở (Bí thư, p.Bí thư, Chủ tịch, p.Chủ tịch HĐND,UBND...)

Hoàn thành mở các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2013, chủ động nghiên cứu chương trình, giáo trình để mở các lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính năm 2014.

Thứ năm, hoàn thành đề tài khoa học cấp tỉnh và cấp trường trong năm 2013, các khoa phòng đăng ký đề tài khoa học nghiên cứu năm 2014. Nội dung các đề tài nghiên cứu tập trung tổng kết những vấn đề thực tiễn ở địa phương trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, cải cách hành chính, công tác dân vận, điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... góp phần tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Nâng cao chất lượng trang web và nội san của nhà trường, nội dung bài viết tập trung phản ánh những vấn đề thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn.

Tổ chức tốt các giờ thao giảng cấp khoa, trường để chọn giảng viên dự thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc (Trong hệ thống Học viện) vào tháng 10/2014.

BGH và một số giảng viên tham dự các hội thảo khoa học do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh tổ chức. Tổ chức nghiên cứu thực tế cơ sở nghiêm túc, chất lượng, thiết thực.

Thứ sáu, về công tác tổ chức cán bộ. 

Điều chuyển, bố trí một số giảng viên ở các khoa phòng để bảo đảm hợp lý trong thực hiện nhiệm vụ quản lý và giảng dạy. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Tuyển dụng công chức khối đảng, đoàn thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tuyển giảng viên bổ sung cho các khoa.
Tổ chức xét hết tập sự cho 2 giảng viên khoa khoa Xây dựng Đảng; đề nghị các cơ quan hữu quan xét cho thi chuyển ngạch đối với một số đồng chí đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên theo các chương trình: cao học, đại học văn bằng 2, lý luận chính trị, quản lý nhà nước...

Tổ chức rà soát các quy chế nội bộ và một số văn bản chuyên môn để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình.

Thứ bảy, tổ chức hội nghị mở lớp năm 2014 trình Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh quyết định.

Thứ tám, thực hiện hợp tác đào tạo.

Xây dựng kế hoạch trình Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành liên quan về khảo sát nguồn cán bộ tại 2 tỉnh savannakhet và salavan để tiếp tục đào tạo Trung cấp LLCT-HC cho 2 tỉnh giai đoạn 2014-2016.
Xây dựng kế hoạch đón đoàn của Trường CT-HC tỉnh Savannakhet sang thăm và làm việc trong năm 2014 theo biên bản ghi nhớ giữa 2 trường Chính trị Lê Duẩn và Savannakhet.

Thứ chín, Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, duy trì nghiêm túc sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt các tổ chức chính trị, năng cao trách nhiệm quản lý của lãnh đạo các khoa, phòng, ý thức chấp hành pháp luật và quy chế của của cơ quan trong toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên; đẩy mạnh công tác thi đua giữa các khoa, phòng, các tổ chức để hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 và phấn đấu để được Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng bằng khen năm học 2013-2014 về công tác đào tạo, bồi dưỡng.

Thứ mười, về xây dựng cơ sở vật chất phục vụ dạy, học.

Trong điều kiện nguồn ngân sách cấp hạn hẹp, nâng cao trách nhiệm quản lý, thực hành tiết kiệm để đầu tư sửa chữa nhỏ một phần nhà nội trú học viên chuẩn bị đón học viên lớp đào tạo khóa XXI
Lắp đạt hệ thống máy chiếu ở 4 giảng đường tạo điều kiện tốt cho dạy, học; sắp xếp phòng lưu trữ của cơ quan, phòng làm việc của cán bộ văn thư hợp lý, bảo đảm thông tin, tính bảo mật và thực hiện báo cáo theo quy định.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2013, cần tiến hành đồng bộ các giải pháp sau:

Một là, tổ chức quán triệt ý kiến phát biểu chỉ đạo của GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, UVBCT-P.Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị ngày 05/8/2013; ý kiến kết luận của GS-TS Tạ Ngọc Tấn UVBCHTW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ngày 06/8/2013; Báo cáo của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Vụ Các Trường chính trị về đánh giá năm học 2012-2013, phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Hai là, tranh thủ sự lãnh đạo, quản lý của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Cấp ủy nhà trường, trách nhiệm quản lý của BGH, lãnh đạo các khoa, phòng; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ giảng viên để nâng cao chất lượng dạy, học trong nhà trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Ba là, phát huy dân chủ nội bộ, trách nhiệm người đứng đầu, công tác tham mưu của các khoa phòng để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học. Duy trì trực báo, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt cơ quan để tăng cường công tác kiểm tra, nắm bắt thông tin để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đẩy mạnh thi đua yêu nước, chăm lo đời sống cán bộ, giảng viên và trách nhiệm phục vụ tốt dạy- học không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Với tinh thần đoàn kết, phát huy cao độ trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên của nhà trường tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngày càng nâng lên, đáp ứng yêu cầu kỳ vọng của Đảng bộ và chính quyền tỉnh nhà./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây