Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị – Thực trạng và giải pháp

Thứ ba - 02/01/2024 15:35

 
ThS. Trần Văn Toàn
Khoa Xây dựng Đảng
 
      Công tác phát triển đảng là một yêu cầu khách quan đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng nhằm bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong mỗi giai đoạn cách mạng. Công tác phát triển đảng cũng là nhiệm vụ quan trọng của việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
      Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), nhằm tăng cường nguồn sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, bảo đảm tính kế thừa và sự phát triển liên tục của Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Đặc biệt, ngày 07/5/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU “Về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới” nhằm tăng cường hơn nữa công tác phát triển đảng viên, thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.
      Trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết đã ban hành, Tỉnh ủy, Ban Thượng vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xây dựng chương trình, kế hoạch khảo sát nắm tình hình; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và tiêu chuẩn kết nạp đảng viên, cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng, tuyển chọn những quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng. Trong đó, chú trọng nhất là đối với các thôn, bản ở các xã miền núi, địa bàn khó khăn, các chi bộ nông thôn, đặc biệt là các chi bộ mới thành lập, ít đảng viên và thôn chưa có chi bộ, các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, các hội viên, đoàn viên ưu tú trong các tổ chức chính trị-xã hội, công nhân, lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp, lực lượng dân quân tự vệ, công an viên và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ,... Nhờ vậy, trung bình mỗi năm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Quảng Trị kết nạp được 1.989 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra (1.400 - 1.500 đảng viên/năm), trong đó có 3.498 đảng viên là người dân tộc thiểu số, 415 đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, 129 đảng viên là người có đạo. Trong 02 năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025 (năm 2021, 2022) bình quân kết nạp được hơn 1.100 đảng viên/năm. Chất lượng đảng viên nói chung đã từng bước được nâng lên, nhất là về trình độ chuyên môn, đảng viên mới có trình độ đại học và trên đại học tăng lên hàng năm.(2)
      Mặc dù công tác phát triển đảng viên thời gian qua được cấp ủy các cấp hết sức coi trọng, tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan và chủ quan nên việc kết nạp đảng viên những năm gần đây gặp không ít khó khăn, giảm về số lượng. Trong 02 năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2020 - 2025 (năm 2021, 2022) bình quân kết nạp được hơn 1.100 đảng viên/năm chưa đảm bảo chỉ tiêu đề ra (chỉ tiêu hên 1.500 đảng viên). Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp đảng viên ở nông thôn, trong tôn giáo khó khăn; số lượng đảng viên kết nạp ở địa bàn khu dân cư, trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo có chiều hướng giảm, ở hầu hết các địa phương khu vực đồng bằng số lượng đảng viên kết nạp chưa tương xứng với quy mô dân số; đảng viên được kết nạp trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ lệ thấp; một số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở xã, phường, thị trấn nhiều năm không phát triển được đảng viên, một số đảng bộ cơ sở số lượng phát triển đảng viên ngang bằng với số đảng viên bị xóa tên, xin ra khỏi Đảng. Bên cạnh đó, số lượng đảng viên bị xóa tên và xỉn ra khỏi Đảng ngày càng tăng, đây là vấn đề lớn đang đặt ra đối với các cấp ủy đảng cần quan tâm.
      Vì vậy, trong thời gian tới, nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế nêu trên, đồng thời để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra là kết nạp trên 7.500 đảng viên (bình quân hàng năm đạt trên 1.500 đảng viên)(1), các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:
      Thứ nhất, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đúng về công tác phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên, cho cán bộ, đảng viên, nhất là hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để có động cơ phấn đấu vào Đảng.
      Thứ hai, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên làm công tác phát triển đảng. Hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên; biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích trong công tác phát triển đảng viên; đồng thời, chấn chỉnh, uốn nắn những tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu các chi bộ chưa quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.
      Thứ ba, các cấp ủy cần tăng cường các buổi sinh hoạt chuyên đề về phát triển đảng viên và ban hành nghị quyết về phát triển đảng viên. Trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho chi bộ, từng đoàn thể để có sự chủ động trong triển khai thực hiện; đồng thời, chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội xây dựng cơ chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên. Gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu các đoàn thể chính trị-xã hội đối với nhiệm vụ phát triển đảng viên, lấy kết quả đó làm một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng, tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ, đảng viên hàng năm.
      Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội đẩy mạnh tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra sân chơi lành mạnh cho các đoàn viên, hội viên nhằm thu hút, tập hợp quần chúng tham gia nhằm phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên làm công tác phát triển Đảng.
      Thứ năm, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án “phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Tăng cường mối quan hệ công tác giữa các địa phương với các doanh nghiệp trong công tác phát triển đảng viên; thực hiện các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đảng viên làm việc trong doanh nghiệp, làm ăn xa, khai thác thủy sản trên biển được sinh hoạt đảng đầy đủ và quần chúng là công nhân, người lao động trong doanh nghiệp được theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng phát triển Đảng. Quan tâm theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng là trưởng thôn, khóm, bản, tổ dân phố, trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng, phó các tổ chức trong hệ thống chính trị chưa phải là đảng viên vào Đảng.
      Thứ sáu, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhất là những vùng nông thôn. Để thực hiện được mục tiêu này, các cấp, các ngành cần đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp, các công ty đến đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, từng bước khắc phục khó khăn về nguồn đối tượng Đảng.
Đảng viên là "tế bào" cấu thành tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra./.
      Tài liệu tham khảo
      1. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây