Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW là cơ sở để Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới.

Thứ hai - 12/09/2022 10:39
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Vân
Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị được thành lập từ năm 2006 đến nay, trải qua 3 nhiệm kỳ đại hội, Công đoàn Viên chức tỉnh đã từng bước lớn mạnh, tính đến nay có 54 công đoàn cơ sở trực thuộc (giảm 01 CĐCS so với năm 2021), số lượng công đoàn cơ sở thành viên là 101 đơn vị, đoàn viên và người lao động với 5.179 người (tăng 27 người so với năm 2021), trong đó có 2.927 đảng viên. Những năm qua, công đoàn viên chức tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước với nội dung cụ thể thiết thực thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều kết quả.
Hiện nay, Công đoàn viên chức Quảng Trị rất chú trọng đến công tác về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đây được xem là trọng tâm nhằm chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn không ngừng đổi mới, xứng đáng niềm tin của đoàn viên và người lao động. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”;  Ban Thường vụ tỉnh Quảng Trị đã ban hành chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU ngày 27/9/2021 thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW nhằm xây dựng các cấp Công đoàn trong tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ); có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của các cấp ủy, chính quyền địa phương; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với công nhân, NLĐ; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và NLĐ; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Quảng Trị ngày càng lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn quốc phòng – an ninh của tỉnh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30/7/2008 của Tỉnh ủy khóa XIV về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân, đội ngũ công chức, viên chức và tổ chức Công đoàn Quảng Trị thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để triển khai, Ban Chấp hành công đoàn viên chức tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 03/KH-CĐVC ngày 28 tháng 2 năm 2022 về “thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chương trình hành động số 02/Ctr-BCH ngày 20/7/2021 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Chương trình số 23-CTHĐ/TU ngày 27/9/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW”, tập trung những nội dung: Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết gắn với việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của ĐV, NLĐ; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch. Chú trọng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ; Đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS (công đoàn cơ sở); xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Kế hoạch đặt chỉ tiêu hằng năm : Phấn đấu 100% đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà; 85% đoàn viên được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao do công đoàn tổ chức; 30% số đoàn viên trở lên được hưởng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi từ các đối tác đã ký kết chương trình phúc lợi. Đạt 100% các CĐCS có ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công đoàn với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ; phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hiện văn hóa công sở” gắn với thực hiện cải cách hành chính và cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong đoàn viên, người lao động, hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả. Mỗi CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phấn đấu CĐVC tỉnh đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có trên 95% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ. Phấn đấu thu tài chính công đoàn đạt 100%. Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn của đơn vị, 100% các cấp công đoàn thực hiện công khai tài chính theo quy định. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và 90% cơ quan, đơn vị được công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội CĐVC tỉnh Quảng Trị lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.
Công đoàn viên chức tỉnh đã tích cực bám sát các chương trình hành động và kế hoạch đề ra:
Tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, đa dạng với phương thức hoạt động. Từ đầu năm, CĐVC tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước và chỉ đạo các CĐCS triển khai các phong trào thi đua như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo ”, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, tổ chức thực hiện cuộc vận động CBCCVC nói không với tiêu cực, gắn với phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”, đẩy mạnh thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị" . Triển khai chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” trong các CĐCS trực thuộc. Tính đến 6 tháng đầu năm 2022 tham gia 237/150 sáng kiến đợt 1 (đạt tỷ lệ 158% chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao).
Kiện toàn, sắp xếp bộ máy hoạt động và kết nạp đoàn viên mới. Các CĐCS tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy CĐCS, thành lập CĐCS Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh trên cơ sở sáp nhập CĐCS Đoàn ĐBQH và CĐCS HĐND tỉnh. Tiếp tục cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên và in thẻ đoàn viên, đến nay 98% các CĐCS đã cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên, gần 2000 đoàn viên đã được phát thẻ đoàn viên mới. Các CĐCS trực thuộc căn cứ kế hoạch tuyển dụng của đơn vị, rà soát, kết nạp đoàn viên vào tổ chức công đoàn, kết quả kết nạp 27 đoàn viên mới. Công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp cũng được công đoàn cơ sở quan tâm, trong 6 tháng đầu năm đã có 45 đoàn viên được kết nạp đảng viên mới.
Đổi mới công tác phối hợp thực hiện dân chủ cơ sở, bảo vệ quyền lợi người lao động. Các CĐCS trực thuộc đã tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đoàn  thể  trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Việc phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị CBCCVC đầu năm nhằm phát huy quyền dân chủ trong các cơ quan đơn vị, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đã được đăng ký ngày từ đầu năm, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên luôn được phát huy, các hoạt động xã hội tiếp tục được quan tâm. Nhiều công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, tham quan du lịch nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp tháng công nhân năm 2022, thường trực CĐVC tỉnh đã thăm hỏi và trao 10 bộ áo dài yêu thương và 10 suất khó khăn đặc biệt trị giá 5 triệu đồng cho đoàn viên tại BQL di tích Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, Sân bay Tà Cơn. Công đoàn viên chức tỉnh nắm tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, người lao động trong dịp Tết, tình hình thưởng tết, thăm hỏi, động viên các hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị mình, triển khai các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Nguyên Đán và tháng công nhân với 6.209 suất quà và tiền mặt trị giá gần 2,4 tỷ đồng, tổng kinh phí thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn là 105 triệu đồng.
 Các công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, điển hình như CĐCS Cục Hải quan nhận đỡ đầu 03 địa chỉ nhân đạo trong thời gian 3 năm, trị giá 54 triệu đồng; CĐCS Hội LHPN tỉnh nhận đỡ đầu 01 địa chỉ nhân đạo trị giá 2,4 triệu đồng/năm; CĐCS Văn phòng Tỉnh ủy nhận đỡ đầu 02 địa chỉ trong thời gian 3 năm trị giá 36 triệu. Phát động ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, có 04 công đoàn cơ sở đăng ký khởi công xây dựng 06 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách; các công đoàn cơ sở còn lại phát động mỗi đoàn viên đóng góp 50.000đ, tính đến nay đã đóng góp 123,1 triệu đồng và nộp về LĐLĐ tỉnh để khởi công xây dựng 02 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách. Thực hiện chương trình nhà ở Mái ấm công đoàn, quỹ Hỗ trợ đặc biệt khó khăn cho đoàn viên, người lao động đã đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn” với số tiền 56,460 triệu đồng (đạt 36,7%), quỹ “Hỗ trợ đặc biệt khó khăn” 18,820 triệu đồng.
Tuy nhiên, một số hoạt động tại công đoàn cơ sở chưa được triển khai thực hiện; hoạt động công đoàn còn hành chính, chưa thu hút đoàn viên tham gia, một số công đoàn cơ sở  chưa tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các công đoàn cơ sở về hình thức chưa được phong phú. Việc thực hiện chế độ báo cáo còn chậm, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp chung. Việc vận động đoàn viên, người lao động tham gia hướng ứng chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” ở một số công đoàn cơ sở  chưa triển khai thực hiện.
Để thực hiện tốt Nghị quyết số 02-NQ/TW nhằm  đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị trong tình hình mới trong thời gian tới, thiết nghĩ cần thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp sau:
Thứ nhất, các cấp CĐVC tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ, phối hợp với chuyên môn đưa các quy định về văn hóa công vụ vào nội quy, quy chế làm việc của từng cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC có kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng một nền hành chính phục vụ, xây dựng đảm bảo tính kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả.
Thứ hai, xây dựng mô hình tổ chức công đoàn theo hướng mở, linh hoạt, năng động nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. đa dạng nhiều hình thức hoạt động phong trào thu hút đoàn viên và người lao động tham gia như: thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ở cơ sở; khuyến khích thói quen đọc sách, rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong ĐV, NLĐ. Huy động các nguồn lực xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên. Tiếp tục duy trì và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong  ĐV, NLĐ và hoạt động công đoàn, trọng tâm là các phong trào thi đua hàng năm do Tổng LĐ phát động, "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo","Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", VHVN-TDTT…Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của UBND tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.
Thứ ba, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, các phương tiện, hình thức truyền thông mới có tính tương tác, hấp dẫn cao để thu hút đoàn viên, người la động; lựa chọn nội dung tuyên truyền sát với nhu cầu, các hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện sống và làm việc của đoàn viên, người la động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, rèn luyện tác phong công nghiệp; vận động, hỗ trợ đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện hội nhập Quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Thứ tư, phối hợp kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội; giám sát công tác quản lý nhà nước về lao động; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác quản lý về lao động, xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người la động. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người la động. Giải quyết kịp thời các đơn, thư kiến nghị thuộc thẩm quyền của công đoàn; chủ động phối hợp với cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết kịp thời các đơn thư của người lao động. Theo dõi, giám sát kết quả giải quyết đối với những đơn thư của đoàn viên, người la động chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Thứ năm, bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên đối với đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đảm bảo chất lượng, có năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện, bản lĩnh, trách nhiệm, tâm huyết, am hiểu pháp luật.  Tiếp tục hoàn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn và chuyên môn; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn các cấp. Tham gia giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TWvà Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị nhằm phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của ĐV, NLĐ.
Thứ sáu, tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên, người la động nhận thức và có ý chí phấn đấu được đứng vào hàng ngũ của Đảng; Phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp.
Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị đã xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới một cách nhanh chóng và bám sát các mục tiêu để phấn đấu các mục tiêu đặt ra của Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong triển khai thực hiện việc đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, góp phần thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, xây dựng tổ chức công đoàn sẽ ngày càng thích ứng, giải quyết được các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn kết với đoàn viên, người lao động./

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây