Một vài suy nghĩ về thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở ở Trường Chính trị Lê Duẩn hiện nay

Thứ tư - 09/11/2022 14:30

 
ThS. Dương Thị Châu Phụng
                                                                        Khoa Lý luận cơ sở
Cùng với hoạt động giảng dạy thì nghiên cứu khoa học là một nhiệm vụ không thể thiếu của giảng viên. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ gắn bó hữu cơ chặt chẽ với nhau và hỗ trợ cho nhau. Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên. Giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học vừa đào sâu về kiến thức chuyên môn vừa mở rộng, hiểu biết nhiều hơn những kiến thức từ chuyên ngành khác. Giảng viên có thể tìm hiểu, cập nhật những thông tin, kiến thức mới, bổ trợ cho bài giảng của mình sinh động hơn, làm cho bài giảng có tính thời sự, tính khoa học và tính thực tiễn cao. Trong đó, thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở là một hoạt động cơ bản trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nhằm tiến tới xây dựng trường chính trị chuẩn trong giai đoạn hiện nay.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, trong những năm gần đây, Trường Chính trị Lê Duẩn đã đẩy mạnh hoạt động thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở. Đặc biệt, những đổi mới trong Quy chế hoạt động khoa học của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Học viện quốc gia Hồ Chí Minh đã khơi dậy và phát huy được tính tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, nhất là với giảng viên trẻ. Chính vì vậy, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường luôn chỉ đạo kịp thời, quan tâm sâu sát đến công tác này. Do đó, hoạt động thực hiện đề tài cấp cơ sở của Nhà trường đã có những chuyển biến tích cực.
Thứ nhất, dựa trên Quyết định Số 6468- QĐ/HVCTQG của Học viện quốc gia Hồ Chí Minh về “Ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Ban Giám hiệu Nhà trường đã xây dựng và ban hành quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung và thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở nói riêng. Hội đồng khoa học của Nhà trường đã được thành lập và hoạt động rất hiệu quả.  Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao Hội đồng khoa học đã đánh giá khách quan, chính xác, khoa học về các đề tài. Về quy trình, thủ tục do Nhà trường thực hiện từ khâu thành lập Hội đồng thẩm định tên đề tài đến khâu nghiệm thu.
Ngay từ đầu năm, Nhà trường có chủ trương để các khoa, phòng và giảng viên đề xuất hướng nghiên cứu đề tài khoa học cơ sở và đăng ký loại đề tài. Trên cơ sở đăng ký của các khoa, phòng và giảng viên, Hội đồng khoa học Nhà trường tổ chức buổi thông qua đề cương. Sau khi được phê duyệt, các nhóm đề tài tổ chức nghiên cứu và nghiệm thu, giao nộp sản phẩm theo quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường.
Việc phân công giảng viên thực hiện và bố trí nguồn kinh phí phù hợp cũng được Nhà trường chú trọng nhằm khuyến khích giảng viên nghiên cứu, thực hiện đề tài khoa học, đặc biệt chú trọng đề tài có tính ứng dụng cao.
Thứ hai, năm 2022, Nhà trường đều thực hiện 3 đề tài khoa học cấp trường. Nội dung của các đề tài đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường cũng như giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương. Các đề tài cấp khoa học cơ sở đã coi trọng tính ứng dụng, xã hội hóa kết quả nghiên cứu, trên quan điểm lấy chất lượng, tính khả thi và hiệu quả thực tiễn làm tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá kết quả hoạt động khoa học. Nhiều đề tài đã bám sát các nghị quyết của Đảng, Đảng bộ tỉnh, chương trình, giáo trình của Học viện cũng như vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong và ngoài Nhà trường để xác định các chủ đề nghiên cứu.
Thứ ba, về nội dung và hình thức của các đề tài đã thể hiện ý thức, trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài cùng các cộng sự. Đây chính là kết quả của quá trình nghiên cứu công phu, đầu tư công sức, trí tuệ, thời gian và kinh phí. Do đó, tất cả các đề tài đều xếp loại đạt yêu cầu trở lên.  
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thực hiện và ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở của Trường Chính trị Lê Duẩn những năm qua cũng bộc lộ những thiếu sót cần được khắc phục. Biểu hiện cụ thể là:  Có một số ít đề tài khả năng ứng dụng chưa cao. Chế độ chính sách, điều kiện, phương tiện nghiên cứu còn bất cập.  Sự phối hợp giữa các cơ quan ở địa phương với Nhà trường đôi khi chưa chặt chẽ. 
Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư “về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư “về trường chính trị chuẩn”, Nhà trường xác định xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn chuẩn không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, mang tính đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Do đó, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở đáp ứng yêu cầu trường chính trị chuẩn đang được đặt ra rất cấp thiết. Với quy định, mỗi năm thực hiện ít nhất 3 đề tài khoa học cấp trường, thiết nghĩ trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp sau:
Một là, tăng cường sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và lãnh đạo các khoa, phòng về công tác thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở. Ban Giám hiệu định hướng đối với các khoa, phòng trong việc lựa chọn đề tài nghiên cứu, đánh giá chất lượng nghiên cứu và mức độ ứng dụng của các đề tài, khuyến khích những đề tài có tính mới đem lại hiệu quả cao. Nhà trường đưa nội dung ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học cấp cơ sở vào chương trình hoạt động hằng năm.
Hai là, các chủ nhiệm đề tài bám sát các quy định, quy chế của Học viện quốc gia Hồ Chí Minh, dựa kế hoạch đã được Nhà trường ban hành, chọn nội dung phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Cần tiến hành đề tài đúng tiến độ như đề cương nghiên cứu đã xác định và theo đúng quyết định của Hội đồng nghiệm thu đề tài. Đòi hỏi nhóm nghiên cứu cần có sự tuân thủ, thực hiện đúng đắn tiến độ thực hiện. Bên cạnh đó, cần có sự quản lý chặt chẽ của Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài một cách nghiêm túc.
Ba là, Nhà trường tăng cường đầu tư kinh phí cho các đề tài khoa học cấp cơ sở. Hiện tại, Nhà trường chỉ  bố trí khoảng 40 triệu/năm cho hoạt động này. Do đó, chưa đáp ứng được yêu cầu thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở. Để đảm bảo chất lượng cũng như số lượng đề tài hàng năm, Nhà trường cần đề nghị tăng kinh phí cho các đề tài nghiên cứu và đầu tư thêm các trang thiết bị ban đầu cho việc khảo sát thực tế, thực hiện đề tài.
Bốn là, khuyến khích liên kết, hợp tác với các cơ quan, sở, ban ngành, đơn vị trong các hoạt động nghiên cứu khoa học. Trong quá trình thực hiện đề tài và khảo sát thực tế, Chủ nhiệm đề tài và các cộng sự cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tìm hiểu, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan. Từ đó, đề tài sẽ thực hiện thuận lợi và có chất lượng tốt hơn, khả năng ứng dụng vào thực tiễn cao. Nhà trường cần kịp thời động viên khen thưởng về vật chất cũng như tinh thần cho những đề tài có kết quả tốt trong quá trình triển khai thực hiện.
Trong đề án “Xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt trường chính trị chuẩn”, Nhà trường đã xác định phấn đấu đạt trường chính trị chuẩn mức 1 theo tiêu chí Quy định số 11-QĐ/TW vào năm 2025. Do đó, Nhà trường đang phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, trong đó việc thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở luôn được Nhà trường chú trọng. Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, với đội ngũ cán bộ, giảng viên đầy nhiệt huyết, trách nhiệm thì hoạt động này sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây