Hội thảo khoa học: “Triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”

Thứ tư - 31/08/2022 09:32
BÁO CÁO ĐỀ DẪN 
 
Cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt 35 năm đổi mới và phát triển đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp đã từng bước vững chắc chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Những thành công kể trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng là Đảng và Nhà nước ta đã sớm chú trọng đến cải cách nền hành chính nhà nước và xác định cải cách hành chính nhà nước là một trong những đòi hỏi khách quan của sự phát triển và đổi mới.
Cải cách hành chính nhà nước được Đại hội lần thứ XI, XII của Đảng xác định là một trong 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020. Thực tiễn, trong 10 năm qua, nhất là 5 năm 2016-2020, Đảng, Nhà nước ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả khá toàn diện và nổi bật, tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội phát triển bền vững, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương và nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp tục định hướng trên Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.
Quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của Nghị quyết nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân trong giai đoạn 2021-2030. Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Với chức năng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cơ quan nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của địa phương, Trường Chính trị Lê Duẩn tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” để có cái nhìn tổng quát về công tác triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của cả nước nói chung và trên địa bàn Quảng Trị nói riêng. Trên cơ sở đó nhằm phổ biến, trang bị những kiến thức về công tác cải cách hành chính vào giảng dạy và học tập, qua đó, tiếp tục góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.  
Với thời gian có hạn, Hội thảo khoa học chắc chắn sẽ không thể đề cập đầy đủ được các nội dung về cải cách hành chính nhà nước. Tuy vậy, Ban Tổ chức hội thảo hy vọng và tin tưởng rằng, thông qua buổi Hội thảo này, với những ý kiến chân thành, thẳng thắn, đầy trách nhiệm trên tinh thần khoa học mà các đồng chí tham gia tham luận và góp ý, phát biểu hôm nay sẽ góp phần giúp đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên của Nhà trường có thêm được nhiều thông tin bổ ích phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập; đồng thời Hội thảo đưa ra được các cơ sở lý luận xác đáng cũng như vấn đề thực tiễn đang đặt ra, góp phần hoàn thiện công cuộc cải cách hành chính nhà nước nói chung và công cuộc cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 ở tỉnh Quảng Trị được tốt hơn.
Nhân dịp này, tôi xin chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các khoa, phòng cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí./.
----
MỤC LỤC
STT Tên bài Nội dung
1 Quảng Trị tập trung triển khai và thực hiện ba nội dung trọng tâm Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Tác giả: ThS. Nguyễn Sung
Xem chi tiết
2 Cải cách tài chính công trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030
Tác giả: ThS. Cao Thị Hà
Xem chi tiết
3 Các giải pháp đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn Quảng Trị
Tác giả: ThS. Bùi Thị Hồng Phương - Phó Giám đốc Sở Nội vụ
Xem chi tiết
4 Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tại tỉnh Quảng Trị
Tác giả: Lâm Công Tuấn - Giám đốc Trung tâm tin học tỉnh Quảng Trị
Xem chi tiết
5 Quảng Trị đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính
Tác giả: ThS. Lê Thị Tường Anh
Xem chi tiết
6 Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ tại tỉnh Quảng Trị
Tác giả: ThS. Lê Thị Huyền
Xem chi tiết
7 Cải cách hành chính nhà nước tại tỉnh Quảng Trị - Vận dụng vào giảng dạy tại Trường Chính trị Lê Duẩn
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Chính
Xem chi tiết

KẾT LUẬN
    
Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm, khoa học, nghiêm túc, Hội thảo khoa học với chủ đề “Triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, đã được nghe 07 tham luận, 03 ý kiến phản biện, góp ý:
- Quảng Trị tập trung triển khai và thực hiện ba nội dung trọng tâm Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030;
- Cải cách tài chính công trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030
- Các giải pháp đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn Quảng Trị
- Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tại tỉnh Quảng Trị
- Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính
- Một số giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
- Cải cách hành chính nhà nước – Vận dụng vào giảng dạy tại Trường Chính trị Lê Duẩn.
Đặc biệt trong đó có 02 tham luận đến từ các nhà quản lý, nhà thực tiễn trực tiếp tham gia vào xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn Quảng Trị  của  ThS. Bùi Thị Hồng Phương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Lâm Công Tuấn – Giám đốc Trung tâm tin học tỉnh Quảng Trị. Và 03 ý kiến phản biện, phát biểu sâu sắc của giảng viên đối với các tham luận cũng như vận dụng kết quả Hội thảo vào phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập tại Trường Chính trị Lê Duẩn.
 Qua trình bày các tham luận cũng như những ý kiến phát biểu, thảo luận tại Hội thảo có thể nhận thấy:
- Các tham luận được chuẩn bị chu đáo, đã làm rõ quá trình cải cách tổng thể hành chính nhà nước từ năm 2000 đến nay, những điểm nhấn, kết quả đạt được cũng như hạn chế trong việc triển khai các chương trình cải cách tổng thể hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010, giai đoạn 2011 – 2020, trên cơ sở đó tập trung làm rõ nhiệm vụ trọng tâm trong quán triệt, triển khai chương trình cải cách tổng thể hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.
- Các tham luận đều có sự đầu tư công phu, với cách trình bày khá đa dạng, phong phú đã làm rõ các hạn chế, nguyên nhân và đã đề xuất được các giải pháp nhằm thực hiện tốt chương trình cải cách tổng thể hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Các ý kiến phát biểu, phản biện của các giảng viên đối với một số tham luận là hết sức chân thành, thẳng thắn, đầy trách nhiệm trên tinh thần khoa học. Đồng thời thể hiện sự quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập về cải cách nền hành chính nhà nước nói chung, cải cách hành chính nhà nước ở tỉnh Quảng Trị nói riêng.
Tuy vậy, một số tham luận tuy đã bám rất sát chủ đề của Hội thảo, nhưng chưa có sự phân tích sâu nguyên nhân của những hạn chế như về cải cách chế độ công vụ, công chức; về cải cách thủ tục hành chính;… trên địa bàn Quảng Trị; giải pháp một số tham luận vẫn nặng về lý luận, tính thực tiễn chưa cao, chưa phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.
Thiếu sót, hạn chế là khó tránh khỏi, sau hội thảo sẽ tiếp tục điều chỉnh bổ sung để được hoàn thiện hơn. Nhưng với chất lượng các tham luận đã được thể hiện, có thể khẳng định: Hội thảoTriển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị của Nhà trường đã thành công, đạt được mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.
Trước khi tuyên bố kết thúc Hội thảo Chủ trì yêu cầu Thư ký tiếp thu các ý kiến trình bày ngoài bản tham luận, ghi chép đầy đủ các ý kiến của phản biện, thảo luận, góp ý của các đại biểu tại Hội thảo để hoàn thiện phuc vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập và cả trong góp ý để xây dựng và hoàn thiện các chính sách liên quan đến Triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bản tỉnh Quảng Trị nói riêng, của cả nước nói chung.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây