Những định hướng cơ bản về hoạt động khoa học năm 2019 của Trường Chính trị Lê Duẩn

Thứ sáu - 15/02/2019 16:09

 
                      ThS. Trần Hoàng                            
                    Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học-Thông tin-Tư liệu
 
Năm 2018, các hoạt động khoa học của Trường Chính trị Lê Duẩn khép lại bằng việc bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh và được Hội đồng Nghiệm thu Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh xếp loại Xuất sắc. Vinh dự hơn khi Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhận xét: Đề tài khoa học của Trường Chính trị Lê Duẩn hoàn toàn xứng đáng được xếp loại Xuất sắc và sau bao nhiêu năm, đây là đề tài khoa học xã hội nhân văn được xếp loại như vậy.
Đây cũng là năm ghi nhận việc thực hiện thắng lợi nhiều mặt của nhiệm vụ khoa học: Tổ chức thành công hội thảo khoa học cấp cơ sở;  xuất bản Bản tin thông tin Lý luận và Thực tiễn; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh làm nhiều phóng sự và  tin, bài phát trên sóng phát thanh, truyền hình và Báo Quảng Trị;  phục vụ tổng kết 10 năm hợp tác đào tạo Việt - Lào; đăng các bài viết, đưa tin các hoạt động của Nhà trường kịp thời, chính xác; quản trị và vận hành trang mạng an toàn, nội dung và hình thức của trang web luôn được đổi mới và cập nhật; nghiên cứu thực tế của giảng viên đạt được yêu cầu đặt ra và phù hợp với chuyên môn giảng dạy; xét duyệt các sáng kiến, kê khai giờ nghiên cứu khoa học đúng quy định; Hội đồng Khoa học và các Ban Biên tập đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy chế…Những kết quả ấy đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động chuyên môn để Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  
Năm 2019 là mốc phát triển mới của hệ thống trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi triển khai và thực hiện Quy định 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế cho Quyết định 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư khóa X. Theo đó, Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin-Tư liệu không còn tồn tại với tư cách là một bộ phận tham mưu độc lập mà chức năng, nhiệm vụ sẽ được sẽ được bố trí ở đầu mối mới là Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học và Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu.
Trong thời gian đang xây dựng Đề án để thực hiện Quy định 09-QĐi/TW và bộ quy chế thực hiện Quy định này thay cho bộ Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG, ngày 21/4/2016 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn đã cho chủ trường và Ban Giám hiệu thống nhất xây dựng kế hoạch và triển khai các mặt công tác ổn định đến 30/6/2019. Theo đó các nhiệm vụ khoa học đã được Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu tham mưu cụ thể như sau: 
Thứ nhất, về hoạt động nghiên cứu khoa học.
Ngày 14 tháng 01 năm 2019, Hiệu trưởng đã có Thông báo số 35/TB-TLD về việc đăng ký đề tài khoa học cấp Trường (cấp cơ sở) năm 2019. Theo đó, các khoa, phòng; các tổ chức đoàn thể của Nhà trường đăng ký đề tài khoa học cấp trường năm 2019 phù hợp với năng lực chuyên môn, chức năng, nhiệm vụ của mình và thuộc lĩnh vực khoa học xã hội - nhân văn; mỗi khoa, phòng; tổ chức đoàn thể đăng ký 01 đề tài (Nếu đăng ký theo nhóm thì không quá 05 thành viên/đề tài), đề tài được xây dựng đề cương chi tiết, gửi về Phòng NCKH-TT-TL trước ngày 28/02/2019 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường. Căn cứ vào các đề tài đăng ký, Hội đồng Khoa học tuyển chọn các đề tài đáp ứng tính cấp thiết, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường để Hiệu trưởng phê chuẩn và triển khai nghiên cứu trong năm 2019.
Thứ hai, về tổ chức Hội thảo khoa học.
Năm 2019, Trường Chính trị Lê Duẩn giữ cương vị Cụm Trưởng cụm Thi đua số 05 theo Quyết định số 7431-QĐ/HVCTQG ngày 10/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là dịp để nhà trường tổ chức các hoạt động giao lưu về chuyên môn, trong đó Ban Giám hiệu đã định hướng việc tổ chức hội thảo khoa học để trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa các trường trong khu vực. Nhiệm vụ này được Đảng ủy, Ban Giám hiệu xác định phải tổ chức chu đáo, trọng thị và mến khách. Theo đó, Hội thảo khoa học sẽ được triển khai theo chủ đề sẽ được thống nhất với các trường bạn. Về phía Trường Chính trị Lê Duẩn ngoài công tác tổ chức, báo cáo đề dẫn cần chuẩn bị ít nhất 02 tham luận khoa học tại hội thảo và kết nối với các trường bạn để chuẩn bị tài liệu, kỷ yếu của hội thảo.
Cùng với việc chuẩn bị các mặt của nội dung hội thảo, công tác đón tiếp, tổ chức, khánh tiết cũng là vấn đề được Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo.
Thứ ba, về hoạt động nghiên cứu thực tế của giảng viên.
Ngày 14/01/2019, Hiệu trưởng đã có Thông báo số 32/TB-TLD về Kế hoạch nghiên cứu thực tế năm 2019 của giảng viên. Định hướng nội dung nghiên cứu gắn với các chủ đề về kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; kinh nghiệm và bài học xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xử lý các tình huống chính trị - xã hội; các hoạt động sản xuất kinh doanh; tình hình xây dựng nông thôn mới; kết quả và kinh nghiệm trên các lĩnh vực công tác về văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại; việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương…
Về phương thức tổ chức thực hiện, các khoa lập kế hoạch đi thực tế 02 điểm trong tỉnh trình Ban Giám hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện; giảng viên kiêm nhiệm giảng dạy ở khoa nào thì cùng tham gia đi thực tế với khoa đó; Trưởng khoa có trách nhiệm thông báo kế hoạch cụ thể để giảng viên tham gia đầy đủ, BGH sẽ có kế hoạch tham gia đi thực tế cùng với một số khoa. Giảng viên nào trong năm chưa sắp xếp đi nghiên cứu thực tế đủ theo quy định thì phải tự túc đi nghiên cứu hoặc tham gia hướng dẫn học viên đi thực tế bảo đảm đủ thời gian theo quy định.
  Khuyến khích các khoa viết tin bài, ảnh để đưa tin về hoạt động thực tế và làm tư liệu. Kết quả đi nghiên cứu thực tế phải có báo cáo thu hoạch được đóng cuốn, ký xác nhận của lãnh đạo khoa và nêu rõ những nội dung thu hoạch được, rút ra những kết luận để vận dụng vào công tác giảng dạy, những đề xuất kiến nghị với Nhà trường, địa phương và gửi về Thư ký khoa học để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu. Trong lúc đang chờ có sự điều chỉnh của quy chế, các khoa cần chủ động nghiên cứu thực tế tại 01 điểm trước ngày 30/6/2019.
Thứ tư, về viết bài đăng Bản tin Thông tin Lý luận và Thực tiễn.
Thực hiện Công văn số 97/HVCTQG-TCT ngày 25/01/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc đôn đốc các trường chính trị tiếp tục chuẩn hóa, nâng cao chất lượng bản tin. Theo đó năm 2019 Nhà trường sẽ phát hành 02 số của bản tin, dự kiến vào tháng 6 và tháng 11. Để bảo đảm chất lượng của Bản tin, Hiệu trưởng đã có Thông báo số 31/TB-TLD ngày 14/01/2019 để định hướng nội dung và khuyến khích theo hướng các đồng chí trong Ban Giám hiệu tập trung các chủ đề về thông tin chỉ đạo; các khoa, phòng định hướng nội dung bài viết liên quan đến những vấn đề chuyên môn của khoa, phòng minh; giảng viên viết bài về những vấn đề lý luận và thực tiễn theo chuyên môn và nhiệm vụ và nhưng vấn nghiên cứu trao đổi khác.
Ngoài ra, Nhà trường cũng trân trọng mời lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành; cán bộ, giảng viên Nhà trường qua các thời kỳ tham gia bài viết trên các số của bản tin và đa dạng hóa các thể loại để bản tin thêm phong phú, hấp dẫn bạn đọc.
Thứ năm, về viết bài đăng trên trang web của Nhà trường.
Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019 của Trường Chính trị Lê Duẩn, Ban Giám hiệu yêu cầu mỗi giảng viên phải có ít nhất 01 bài viết đăng trên trang web; Ban Biên tập khuyến khích và sẽ duyệt cho đăng thêm ngoài quy định những bài viết theo chủ đề, chủ điểm trong các dịp kỷ niệm hoặc các ngày lễ lớn và về Nhà trường.
Để duy trì thường xuyên và ổn định tiến độ bài viết trong năm, các khoa, phòng phân công giảng viên thực hiện bài viết bảo đảm 25% số lượng giảng viên của khoa, phòng mình có bài viết trong mỗi quý. Hạn cuối nhận bài đến hết ngày 15/11/2019 để tổng hợp báo cáo năm.
Về nội dung, các bài viết được định hướng tập trung vào các chủ đề, chủ điểm cơ bản sau: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11; những kinh nghiệm và vấn đề đặt ra từ việc thực hiện chương trình, giáo trình và Bộ Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện Quy định 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công tác đào tạo cán bộ Lào, thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030; thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Quảng Trị; các sáng kiến, kinh nghiệm nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động đoàn thể và các phong trào khác của các tổ chức đoàn thể...  
          Ngoài ra, năm 2019 còn là năm chuẩn bị các mặt cần thiết khác để hướng đến kỷ niệm 75 năm thành lập Trường Chính trị Lê Duẩn (10/9/1945 – 10/9/2020). Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu có chủ trương sẽ  biên soạn bổ sung cuốn Kỷ yếu của Nhà trường và sẽ xuất bản trong dịp kỷ niệm. Để có được những tư liệu cần thiết cho việc bổ sung đó, ngay từ đầu năm, các bộ phận khoa, phòng, tổ chức, đoàn thể cần chủ động trong việc sư tầm các tư liệu, tài liệu liên quan để chuẩn bị cho việc biên soạn và bổ sung kỷ yếu.
Cũng trong năm 2019, thực hiện Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND và Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030, Ban Giám hiệu chỉ đạo làm phóng sự“Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số” để phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị vào dịp bế giảng lớp ĐT 29. Để thực hiện chủ trương đó, ngay từ tháng 2/2019 Phòng Khoa học đã tham mưu để Hiệu trưởng ban hành Thông báo số 34/TB-TLD ngày 14/01/2019 về việc sưu tầm tư liệu thực hiện phóng sự về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số chất lượng cao.
          Năm 2019, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, thông tin, chắc chắn có nhiều khó khăn do sự sáp nhập khi triển khai thực hiện Quy định 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin - Tư liệu không còn tồn tại với tư cách là một bộ phận tham mưu độc lập nhưng dù với đầu mối tham mưu nào, dù ở vị trí công tác nào giảng viên, viên chức Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin-Tư liệu cũng luôn xác định trách nhiệm và tham mưu tốt các nhiệm vụ về hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần cùng Nhà trường thực hiện thắng lới nhiệm vụ năm 2019./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây