Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Thuận, huyện Hướng Hóa hiện nay

Thứ ba - 19/02/2019 08:32
CN. Phạm Xuân Ngọc
Khoa Xây dựng Đảng
       Công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, thời gian  qua, Đảng ủy xã Thuận đã có những giải pháp tích cực, phù hợp để nâng cao số lượng, chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ.
       Thực hiện kế hoạch đi nghiên cứu thực tế ở cơ sở, ngày 24/01/2019, Đoàn nghiên cứu thực tế của Khoa Xây dựng Đảng đã đến làm việc với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thuận. Chuyến đi nghiên cứu thực tế đã giúp cho các giảng viên có được những kinh nghiệm thực tế bổ ích về xã Thuận qua đó nhằm gắn lý luận với thực tiễn góp phần vận dụng một cách có hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Xã Thuận là một xã biên giới miền núi, thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Hiện nay, Đảng bộ xã Thuận có 17 chi bộ trực thuộc, trong đó: có 13 chi bộ thôn, 01 chi bộ Trạm y tế, 03 chi bộ trường học với tổng số 106 đảng viên. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy xã, công tác kết nạp đảng viên của các chi bộ trực thuộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Cụ thể như sau:
       Một là, về công tác tạo nguồn.  Đảng ủy xã Thuận đã tập trung chỉ đạo và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, tăng cường công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò, thực hiện tốt việc lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Các cấp ủy thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, nhắc nhở việc thực hiện kết nạp đảng viên; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển, quản lý đảng viên ở cơ sở. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã đã cử hơn 30 quần chúng đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, chỉ tính riêng năm 2018, có hơn 16 đồng chí; có 12 đồng chí tham gia học lớp đảng viên mới. Đã làm thủ tục kết nạp cho 16 quần chúng ưu tú; chuyển Đảng chính thức cho 14 đồng chí. Nhiều chi bộ đã thực hiện tốt công tác tạo nguồn, đảm bảo đủ chỉ tiêu kết nạp hằng năm như: Chi bộ Bản 1 cũ, Chi bộ Trường Mầm non.
       Hai là, về thực hiện các thủ tục kết nạp đảng viên. Trong kết nạp đảng viên, các chi bộ thôn, chi bộ cơ quan, chi bộ trường học đã thực đầy đủ các thủ tục do Điều lệ Đảng quy định: Tất cả quần chúng ưu tú được xem xét, kết nạp vào Đảng đều có Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; lý lịch của người xin vào Đảng đều được chi bộ, cấp ủy cơ sở thẩm tra kỹ; việc lấy ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi người vào Đảng sinh hoạt và chi ủy nơi người vào Đảng cư trú được thực hiện nghiêm túc. Nghị quyết của chi bộ và cấp ủy cơ sở xét, đề nghị kết nạp Đảng được đa số đảng viên trong chi bộ, đảng ủy viên biểu quyết tán thành, việc công nhận đảng viên chính thức đúng với Điều lệ Đảng.
       Ba là, về chất lượng đảng viên mới kết nạp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp hơn 45 đảng viên, trong đó có 27 nữ chiếm 60%; 18 nam chiếm 40%, chỉ tính riêng năm 2018 toàn Đảng bộ kết nạp được 13 đảng viên (chỉ tiêu đặt ra là 10 đảng viên/năm), số lượng đảng viên đều tăng qua các năm. Trong tổng số 45 đảng viên có 16 đảng viên là đoàn viên. Độ tuổi trung bình của đảng viên mới kết nạp là từ 18 đến 30 tuổi.  Sau khi được kết nạp, tất cả các đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ do chi bộ phân công và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Với cách làm bài bản, đúng quy trình, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Thuận trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, việc kết nạp vào Đảng luôn được Đảng ủy quán triệt phương châm phải đảm bảo chất lượng không chạy theo số lượng. Nhiều chi bộ đã kết nạp số lượng đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra như: Chi bộ Bản 3, Chi bộ Thuận Hòa.
       Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ xã Thuận, huyện Hướng Hóa vẫn còn tồn tại nhiều mặt hạn chế cần khắc phục như:
       Nguồn phát triển đảng viên ở một số chi bộ hiện rất thiếu, đảng viên mới kết nạp chủ yếu là đoàn viên thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức. Tại khu dân cư, số đối tượng trong độ tuổi lao động, đối tượng là người dân tộc thiểu số đủ tiêu chuẩn để đưa vào nguồn, giúp đỡ, tạo điều kiện để phát triển đảng rất khó khăn do một số thanh niên đi làm ăn xa, một số thiếu ý thức phấn đấu vào Đảng.  Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều chi bộ chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm đối với công tác tạo nguồn, xem xét quần chúng ưu tú vào Đảng; việc phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng còn chưa tốt.
Công tác kết nạp đảng viên vẫn còn chưa có sự đồng đều, đảng viên mới kết nạp chủ yếu ở cơ quan, trường học mà ít đảng viên trong các tôn giáo, đảng viên là người dân tộc thiểu số. Việc bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng ưu tú nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động quần chúng phấn đấu vào Đảng ở nhiều chi bộ chưa có quan tâm sát sao; đối tượng chưa nhận thức đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ khi được vào Đảng.
Công tác kiểm tra, đôn đốc của Đảng ủy xã đối với các chi bộ chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên chưa thật quyết liệt. Một số cán bộ cấp ủy chưa nắm vững nguyên tắc, thủ tục quy định về kết nạp đảng viên nên việc hướng dẫn hồ sơ kết nạp vào Đảng chậm.
       Trong thời gian tới, để làm tốt công tác phát triển đảng viên, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Trung ương, các cấp ủy đảng cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau:
       Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn, khu dân cư. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2015-2020 về công tác phát triển đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy xã và các chi bộ trực thuộc cần thực hiện tốt công tác tổng kết, đánh giá về công tác phát triển đảng viên; chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém trên cơ sở đó đề ra chủ trương, giải pháp thiết thực chỉ đạo công tác phát triển đảng viên thời gian tới. Quán triệt các chi bộ phải thực hiện nghiêm túc phương châm kết nạp đảng viên, coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ; thực hiện đầy đủ các khâu: khảo sát, đánh giá nguồn, thống kê số lượng, phân tích đánh giá về chất lượng nguồn kết nạp đảng. Thường xuyên cũng cố, xây dựng tổ chức đảng ở thôn có dưới 3 đảng viên.
       Thứ hai, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chi ủy chi bộ và đội ngũ đảng viên ở các chi bộ thôn, trường học, cơ quan đối với công tác kết nạp đảng viên. Mỗi chi bộ cần có kế hoạch, chủ động tìm nguồn để bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Đảng viên được chi bộ phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phải nêu cao vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị - xã hội nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với các phong trào thi đua yêu nước nhằm tăng cường nhận thức cho nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tìm ra những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.
       Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của quần chúng về Đảng, bản thân đảng viên mới được kết nạp phải tiếp tục bồi dưỡng, rèn  luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và nhiệm vụ chuyên môn để đủ điều kiện chuyển thành đảng viên chính thức. Đảng ủy, chi ủy chi bộ và các đoàn thể cần làm tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho quần chúng, lực lượng thanh niên về công tác kết nạp đảng viên.
       Thứ tư, cần chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”, “Xây dựng nông thôn mới” gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 05 năm 2016  của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó phát hiện, lựa chọn những nhân tố tích cực, điển hình giới thiệu với chi bộ để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.
       Thứ năm, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác kết nạp đảng viên của các chi bộ thôn, chi bộ trường học, qua đó kịp thời phát hiện và có biện pháp giúp đỡ các chi bộ khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các chi bộ làm tốt công tác kết nạp Đảng. Bảo đảm công tác kết nạp đảng viên thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh toàn diện.
                            
Tài liệu tham khảo:
  1. Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế trong nông nghiệp và việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, việc thực hiện pháp lệnh Dân chủ, công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ xã Thuận.
  2. Báo cáo Sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây