Một số điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở huyện Gio Linh

Thứ sáu - 03/12/2021 09:22
 
  Hoàng Thị Thu
GV Khoa Lý luận cơ sở
 
      Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sinh hoạt chính trị sâu rộng, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
      Nhận thức sâu sắc vấn đề này, ngay sau khi Tỉnh ủy Quảng Trị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong phạm vi toàn tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Gio Linh đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/HU ngày 22/9/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để triển khai trong toàn Đảng bộ huyện, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng kịp thời, hiệu quả.
      Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Huyện ủy Gio Linh chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức triển khai bài bản, khoa học, thống nhất, cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ. Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung chủ yếu của Chỉ thị, nhất là những điểm mới, nhằm tạo nhận thức sâu sắc, trước hết trong các cấp ủy đảng, chính quyền, mỗi cán bộ, đảng viên và trong toàn bộ Đảng bộ huyện. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản triển khai chuyên đề toàn khóa và chuyên đề các năm; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, điều kiện từng cơ quan, đơn vị bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên nội dung học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời giám sát việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập của cán bộ, đảng viên. Qua đó tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.
      Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, các cấp ủy Đảng triển khai tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động làm theo Chỉ thị 05 đặc biệt nhấn mạnh vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của nhân dân. Các tập thể, cá nhân trong toàn huyện đã xây dựng kế hoạch hành động trong đó bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của mình để đăng ký các nội dung cụ thể học và làm theo Bác. Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện, đã đạt được những kết quả nổi bật như:
      Việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề và đăng ký làm theo Bác hằng năm được triển khai nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Trong 5 năm qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn huyện đã mở 169 lớp triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW và các chuyên đề (tỷ lệ tham gia của cán bộ, đảng viên đạt 100%). Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “học tập và làm theo Bác” đã và đang được triển khai sôi nổi, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 9,03%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 50 triệu đồng, tăng 1,7 lần so với năm 2015, 8/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
      Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ đầu nhiệm kỳ cho đến nay, cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 133 tổ chức đảng, 49 đảng viên; giám sát 106 tổ chức đảng, 61 đảng viên. Hằng nă, các cấp ủy thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thi 05-CT/TW gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Qua đó, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước được thực chất hơn, dần khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Đa số tập thể, cá nhân đã thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trước đó. Tạo sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
      Công tác biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các địa phương, đơn vị quan tâm, tổ chức nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, nhằm phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, từ đó chỉ đạo tuyên truyền nhân rộng tạo sự lan tỏa trong xã hội, đưa phong trào thi đua học tập và làm theo Bác trở thành việc thường xuyên, tự giác, đạt hiệu quả cao. Từ các mô hình học tập và làm theo Bác trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giới thiệu 13 cá nhân và 06 tập thể để Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa vào tập sách Hoa đời thường và Làm theo lời Bác; 06 tập thể, 08 cá nhân được tỉnh biểu dương, khen thưởng; 07 tập thể, 20 cá nhân được huyện khen thưởng. Tại hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng 10 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
      Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Kết quả từ việc thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết Trung ương 4 đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa công sở, cải cách hành chính, nếp sống văn minh, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội… thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thức XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
      Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua của huyện Gio Linh còn một số hạn chế nhất định: Các kết quả đạt được còn chưa toàn diện và chưa đồng bộ giữa các ngành, địa phương, có đơn vị vẫn còn lúng túng trong tổ chức thực hiện, hoặc lựa chọn vấn đề nổi cộm để giải quyết; Một số địa phương, đơn vị chưa làm tốt việc phát hiện, xây dựng, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) của một số tập thể, cá nhân còn chung chung, chưa gắn trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại một số đơn vị chưa đồng bộ, thiếu thường xuyên…
      Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng việc học tập, triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tập trung thực hiện một số giải pháp sau:
      Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, người đứng đầu các cấp trong xây dựng các mô hình, cách làm hiệu quả trong các mặt của đời sống xã hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, thể hiện rõ nội dung này trong kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Đồng thời, chỉ đạo tốt việc đăng ký, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm của cán bộ, đảng viên.
      Hai là, các tổ chức đảng, đảng viên phát huy sự sáng tạo và tích cực, chủ động đề ra sáng kiến, các cách làm hay để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối thoại, phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phát ngôn; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, cách làm để tăng tính thuyết phục và sự lan tỏa trong xã hội, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu và trách nhiệm của từng cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.
      Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu ở các địa phương, đơn vị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng. Lựa chọn những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.
      Bốn là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, gắn với tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, kỷ niệm ngày truyền thống bằng các hình thức phong phú như: sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, tuyên truyền về kết quả thực hiện chuyên đề lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ… Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên.
      Năm là, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt ưu tiên nhân rộng, tạo điều kiện, phát huy những mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; các mô hình, điển hình tiên tiến có tác động lan tỏa đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân... Tổ chức các hình thức phù hợp để địa phương, đơn vị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về cách xây dựng, phát triển, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến.
      Với những kết quả đạt được và một số giải pháp nêu trên sẽ là cơ sở để trong những năm tiếp theo công tác triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Gio Linh đạt được những kết quả cao hơn nữa, từ đó góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gio Linh lần thứ XVII, nhiệm kỷ 2020 - 2025 đề ra./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây