Tuổi trẻ thành phố Đông Hà tham gia công tác xây dựng Đảng

Thứ năm - 02/12/2021 14:15
 
     CN. Phạm Thị Như Quỳnh
  Khoa Lý luận cơ sở
       Xây dựng Đảng là một công tác có tính quan trọng sống còn đối với một đảng lãnh đạo, vì vậy mục đích của việc này là nhằm xây dựng Đảng đoàn kết về chính trị, vững vàng về tư tưởng và kiện toàn, linh hoạt trong việc tổ chức bộ máy đảng. Với tư cách là “cánh tay đắc lực”, “đội hậu bị của Đảng” , thế hệ thanh niên luôn nhận thức được vai trò quan trọng cũng như quan tâm thực hiện công tác này. Trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh: “Ðảng phải tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thanh niên bằng các nhiệm vụ và giải pháp toàn diện, đồng bộ, mạnh mẽ, tích cực và trách nhiệm”. Tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ xuất phát từ quy luật khách quan và quy luật sinh tồn của Đảng - Đoàn - Hội - Đội. Đồng thời, đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn; là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức Đoàn.
       Trong những năm qua, công tác xây dựng Đảng của tuổi trẻ Đông Hà đã được triển khai tích cực, đồng bộ có hiệu quả trên nhiều phương diện: về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, công tác phát triển số lượng đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới.
       Về công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đây được xem là nhiệm vụ then chốt trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn với việc triển khai các phong trào, đợt sinh hoạt chính trị, cuộc vận động lớn có ý nghĩa thiết thực như: Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Tuổi trẻ Quảng Trị học tập và làm theo lời Bác”, qua đó tuổi trẻ Đông Hà đã định hướng được thông tin về tình hình của đất nước, địa phương, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch của Đoàn. Chính sự  đa dạng về hình thức tổ chức nên công tác giáo dục chính trị - tư tưởng đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia.
       Một nội dung đặc biệt quan trọng trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng mà tuổi trẻ Đông Hà đã luôn quan tâm chú trọng đó là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Với sự phát triển của mạng Internet và mạng xã hội, việc con người mà nhất là thế hệ trẻ tương tác trên không gian mạng ngày càng phổ biến và rộng rãi. Điều này đem lại những sự thuận lợi nhất định trong việc tiếp cận thông tin cũng như kết nối thế giới ảo, tuy nhiên cũng đặt ra những nguy cơ nếu không sử dụng mạng xã hội đúng cách. Trong bối cảnh hiện nay, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”1 , tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị luôn tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta, với những phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Sớm nhận thức được tình hình, để giúp đoàn viên, thanh niên “vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”, tuổi trẻ Đông Hà đã quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018: “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên 02 “mặt trận”: mạng xã hội và đời sống thực. Đối với mạng xã hội, tổ chức nhiều hoạt động định hướng văn hóa sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên thanh niên nhận diện, tham gia đấu tranh chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản bác các thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, cụ thể: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Trong đời sống thực, ngoài việc xây dựng CLB Lý luận trẻ thành phố Đông  Hà các hoạt động của Đoàn đã định hướng tư tưởng thanh niên trong những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm, tổ chức các phong trào và hoạt động ý nghĩa chống lại tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn, xa rời chính trị”.
       Một nội dung quan trong trong công tác xây dựng Đảng mà tuổi trẻ Đông Hà đã gặt hái được nhiều thành tích nổi bật đó là công tác phát triển về số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong 2 năm gần đây, số lượng đảng viên được kết nạp từ đoàn viên tăng lên đáng kể. Năm 2019, toàn Đoàn đã giới thiệu 158 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và kết nạp được 74 đảng viên; năm 2020, toàn Đoàn đã giới thiệu 163 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và kết nạp được 90 đảng viên trên 133 đảng viên toàn thành phố.
       Lý luận và thực tiễn đã chứng minh rằng: Số lượng đảng viên rất quan trọng nhưng chưa giữ vai trò quyết định sức mạnh của Đảng. Sức mạnh của Đảng chỉ có thể phát huy khi sự tăng về số lượng phải đi đôi với việc giữ gìn, củng cố và phát triển chất lượng của đảng viên. Đây là hoạt động vừa mang tính thời sự, cấp bách vừa mang tính lâu dài, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Vậy nên,  công tác nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới luôn được chú trọng thông qua việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” và phong trào thi đua “Tuổi trẻ Quảng Trị học tập và làm theo lời Bác. Đồng thời, tập trung tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên việc xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kì mới có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Điều này đã góp phần tạo ra sự chuyển biến tích cực đối với đoàn viên thanh niên; xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị, giúp họ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ đất nước.
       Để đạt được những thành tích nổi bật trên trong công tác xây dựng Đảng cần phải kể đến việc nắm bắt thực tiễn, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành đoàn Đông Hà; sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn cấp trên; sự tự ý thức của mỗi đoàn viên thanh niên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác xây dựng Đảng  của tuổi trẻ thành phố Đông Hà còn gặp nhiều trở ngại, khó khăn như: về mặt khách quan: Tỉnh đoàn và các cấp lãnh đạo chưa tổ chức tập huấn cho cán bộ đoàn trẻ vấn đề sử dụng mạng xã hội và công tác đấu tranh trên mạng xã hội nên công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mặc dù đạt được nhiều kết quả song vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập; hoạt động đoàn cũng như công tác xây dựng Đảng diễn ra trong thời điểm đất nước đang đương đầu với đại dịch Covid – 19 nên nhiều hoạt động còn chưa triển khai được, còn nằm trong kế hoạch; về mặt chủ quan: (1) nhận thức của một bộ phận đoàn viên còn hạn chế, việc vận dụng các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên vào nhiệm vụ cụ thể và tổ chức thực hiện ở cơ sở Đoàn chưa sâu sắc, còn lúng túng; (2) công tác giáo dục chính trị - tư tưởng của Đoàn mặc dù có nhiều đổi mới nhưng vẫn chưa có nhiều mô hình sáng tạo, nổi bật, có tính chất đột phá để thu hút đoàn viên thanh niên; (3) vấn đề bồi dưỡng và phát triển đảng viên còn “khiêm tốn” về số lượng; về chất lượng còn một bộ phận nhỏ đoàn viên thanh niên còn thờ ơ với công tác Đoàn, công tác Đảng mất phương hướng chính trị và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng... Trong khi đó các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… nhằm chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
       Vì vậy, trong thời gian tới để phát huy hơn nữa vai trò của tuổi trẻ Đông Hà trong công tác xây dựng Đảng cần triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp mang tính đồng bộ và quyết liệt hơn nữa.
       Thứ nhất, trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, các tổ chức Đoàn cần khẩn trương triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII của tỉnh nhà thành những chủ trương công tác lớn của Đoàn, coi đây là kim chỉ nam để triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Với tư cách là “đội dự bị tin cậy của Đảng, là cánh tay đắc lực của Đảng, là rường cột của nước nhà...”, tổ chức Đoàn cần linh hoạt đổi mới, nâng cao chất lượng của các buổi học nghị quyết của Đảng, của Đoàn, đặc biệt khi nghiên cứu lý luận, các quan điểm, đường lối của Đảng cần kịp thời phát hiện những vấn đề mới, mang tính đột phá để vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn đơn vị mình.
       Thứ hai, tuổi trẻ Đông Hà cần tăng cường hơn nữa việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, cử cán bộ tham gia công tác tập huấn sử dụng mạng xã hội, tuyên truyền Luật An ninh mạng cho toàn thể đoàn viên thanh niên, đấu tranh trực diện và mạnh mẽ trên không gian mạng, đẩy mạnh việc tuyên truyền các yếu tố tích cực, trong đó chú trọng phát huy hiệu quả cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên tinh thần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tiến hành đồng bộ “xây và chống” trên không gian mạng và ngoài đời thực.
       Thứ ba, các cấp bộ Đoàn cần chủ động, tích cực bồi dưỡng lựa chọn giới thiệu cán bộ đoàn đủ năng lực phẩm chất tham gia các cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, triển khai sâu rộng mô hình “Đảng viên tuổi 18” năm 2021 trong các đoàn trường học để tăng thêm đội ngũ đoàn viên đứng vào hàng ngũ của Đảng.
       Thứ tư, để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hơn ai hết mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, “rèn đức, luyện tài”, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, thể hiện tinh thần xung kích của thanh niên với phương châm “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; nghiêm túc triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” gắn việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là việc làm tự thân, thường xuyên của mỗi cá nhân, mỗi đoàn viên, thanh niên thế hệ mới.
       Là thế hệ trẻ, bản thân tôi luôn tự hào khi được sinh ra, lớn lên và kết thừa những thành quả cách mạng lớn lao của dân tộc, để từ đó mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy được sức trẻ, ý thức rõ trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Trước sự kỳ vọng lớn lao của Đảng, tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung và đoàn viên thanh niên thành phố nói riêng cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm của mình để không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, đổi mới, sáng tạo trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng vững chắc Việt Nam XHCN, qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Và để thay cho lời kết, xin được mượn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn: “Lịch sử nước ta đã từng dành những trang chói lọi cho tuổi trẻ nước ta. Tiền đồ xán lạn của dân tộc đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ nước ta” để thấy được sự kỳ vọng cho thế hệ trẻ với vận mệnh Tổ quốc nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng./.
 

1. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, NXB CTQG Sự thật, 2021, tr 25.

2. Cao Thị Hải Vân,  UV BTV Tỉnh đoàn - Bí thư Thành đoàn Đông Hà, Tuổi trẻ Đông Hà tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới - kết quả và những kinh nghiệm.

3. Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Thành đoàn Đông Hà.
4. Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Thành đoàn Đông Hà.

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây