Đồng chí Lê Duẩn bàn về tư tưởng và phương pháp công tác vận động phụ nữ

Thứ ba - 28/03/2017 10:23
ThS. Hoàng Tiến Dũng
Trưởng Khoa Dân vận
 
   Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, ở các cương vị khác nhau cho đến khi là Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Lê Duẩn không chỉ là một chiến lược gia, một nhà tổ chức tài năng mà còn là một nhà lý luận xuất sắc với một tư duy sáng tạo lớn của Đảng ta.
   Nắm vững chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi trên tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo để trả lời cho được những vấn đề bức xúc do cuộc sống đặt ra, đồng chí Lê Duẩn đã có những cống hiến xuất sắc về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Điều đó thể hiện trước hết trong việc đồng chí đã góp phần chỉ ra những vấn đề lý luận để xây dựng Đảng ta thành một Đảng của trí tuệ, đoàn kết, thống nhất và chặt chẽ về tổ chức mà biểu hiện đầu tiên là đề ra đường lối chính trị, những vấn đề về chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn, đồng thời nêu lên những vấn đề về lý luận cốt yếu nhằm nâng cao tính tiên phong, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng ngang tầm với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn. Đánh giá công lao và tài năng của Đồng chí Lê Duẩn, Đảng ta khẳng định: “Là một nhà mác xít-lênninnit chân chính, đồng chí Lê Duẩn luôn luôn suy nghĩ, tìm tòi, xuất phát từ tình hình thực tế, phân tích, giải quyết những vấn đề do cuộc sống đề ra. Sự sáng suốt của đồng chí thể hiện nổi bật trước những bước ngoặt của lịch sử và những tình huống phức tạp”[1].
   Những đóng góp của đồng chí Lê Duẩn trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và trong cách mạng xã hội chủ nghĩa đã được thực tiễn kiểm nghiệm là đúng đắn, sáng tạo; có những vấn đề mà theo tôi chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu để thấy được giá trị lý luận cũng như thực tiễn, đó là bàn về tư tưởng và phương pháp công tác vận động phụ nữ. Theo đồng chí, để làm tốt công tác vận động phụ nữ phải thực hiện tốt một số nội dung sau :
   Thứ nhất, phải xác định vị trí của phong trào phụ nữ hiện nay. Thực ra, ngay từ khi thành lập Đảng thì vị trí, vai trò của công tác phụ nữ luôn được Đảng ta quan tâm và chú trọng, nhưng điều mà chúng tôi muốn đề cập ở đây là trong tư tưởng của đồng chí Lê Duẩn được nhìn nhận, phân tích trong mối quan hệ biện chứng. Mối quan hệ biện chứng ấy thể hiện: Phong trào của phụ nữ phải đặt trong phong trào cách mạng của toàn dân, và muốn phong trào ấy hoạt động hiệu quả thì bản thân phụ nữ cũng phải chủ động vượt qua những khó khăn, hạn chế để tham gia một cách tích cực nhất với phong trào. Trong các buổi nói chuyện hoặc trong các hội nghị, cách đặt vấn đề về vai trò của phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng, đồng chí thường nhấn mạnh : “ ..Phong trào phụ nữ cũng phải trở thành một phong trào cách mạng chung của toàn dân. Nhiệm vụ chính trị chung của phong trào phụ nữ phải nằm chung trong nhiệm vụ chính trị chung của toàn dân, nghĩa là phải phát động phụ nữ tham gia mạnh mẽ vào phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc cách mạng này, phụ nữ đóng một vai trò rất quan trọng”[2].
   Điểm đáng chú ý ở đây, để làm tốt công tác phụ nữ thì việc đầu tiên là phải xác định vị trí, mà cụ thể  bản thân phụ nữ cũng phải thấy được vị trí của mình trong phong trào ấy. Đồng chí nhấn mạnh : “ …Tôi muốn nói là bản thân phong trào phụ nữ phải trở thành phong trào cách mạng của phụ nữ, chứ không phải phụ nữ chỉ tham gia vào phong trào cách mạng chung”[3].
   Thứ hai, đường lối vận động phụ nữ căn bản là đường lối giai cấp
   Theo đồng chí Lê Duẩn, cách mạng xã hội chủ nghĩa xoá bỏ mọi hình thức bóc lột về kinh tế và xây dựng một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa trong đó không có chế độ người bóc lột người. Đó là một cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa. Tất cả những người lao động trong đó có phụ nữ đều tham gia cuộc đấu tranh cách mạng này. Vì vậy muốn cho phong trào phụ nữ góp phần mạnh mẽ vào phong trào cách mạng chung thì điều căn bản trước hết là phải phát động phụ nữ, làm cho toàn thể phụ nữ lao động hiểu sâu sắc về giai cấp. Nếu không có lập trường giai cấp sâu sắc thì phụ nữ không thể tham gia đầy đủ phong trào chung được. Đồng chí nhấn mạnh : “ …Hễ phụ nữ giác ngộ sâu sắc về giai cấp bao nhiêu thì họ mới hiểu được quyền lợi của giới mình bấy nhiêu. Nếu không đứng trên cơ sở giai cấp thì không thể phát động phong trào riêng của giới phụ nữ được”[4].
   Thấm nhuần tư tưởng này, trong tình hình hiện nay mặc dù bối cảnh của đất nước ta đã thay đổi nhưng những luận điểm nêu trên vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn. Giá trị thực tiễn ấy phải được hiểu và vận dụng trong bối cảnh mới của đất nước đang trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, và trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Với bối cảnh mới ấy, muốn phong trào phụ nữ phát triển được  ngay bản thân người phụ nữ phải hiểu, phải giác ngộ, phải nhận thức được lập trường tư tưởng  mới có thể đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới.
   Thứ ba, vấn đề giới
Trong tư tưởng của đồng chí Lê Duẩn, vấn đề giới  được đề cập ở mấy nội dung. Vận động phụ nữ không chỉ ở vấn đề giai cấp là bị áp bức trong cách mạng dân tộc, dân chủ mà còn sự ràng buộc bởi nề nếp đạo đức phong kiến cổ hủ. Vấn đề giới  trong tư tưởng đồng chí Lê Duẩn còn được đề cập đến những quyền lợi riêng của phụ nữ. Quyền lợi riêng của phụ nữ ngay trong gia đình và các mối quan hệ khác. Đồng chí nhấn mạnh : “ Một cán bộ phụ nữ đi hoạt động vì quyền lợi chung mà không đề cập đến quyền lợi riêng của phụ nữ thì không phát động phụ nữ lên được”[5]. Hiện nay, vấn đề giới tính đã và đang được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm, tuy nhiên để quan điểm, đường lối đi vào cuộc sống mới là điều mà chúng ta cần. Nghiên cứu luận điểm này giúp chúng ta thấy rằng để làm tốt công tác phụ nữ theo tư tưởng của đồng chí Lê Duẩn thì việc đầu tiên phải quan tâm đó là chú ý đến quyền lợi riêng của phụ nữ.
   Thứ tư, về tư tưởng và phương pháp công tác.
Đây là vấn đề hết sức quan trọng mà trong thực tiễn công tác phụ nữ hiện nay chúng ta phải thấm nhuần và cần quán triệt một cách sâu sắc. Trước tiên là về tư tưởng. Đồng chí Lê Duẩn cũng thẳng thắn chỉ ra mối quan hệ giữa Đảng và công tác phụ nữ, đồng chí nói : “ Đảng lãnh đạo phụ nữ, nhưng phụ nữ không nên ỷ lại vào Đảng. Nếu phụ nữ không có tính tự động lo lấy phong trào của mình, thì như vậy còn bị ảnh hưởng bởi tư tưởng tự ti”[6]. Thứ hai, về phương pháp công tác, đồng chí nhấn mạnh đến sự đoàn kết nhất trí trong ban chấp hành. Theo tôi, đây là sự cụ thể hoá quan điểm của Đảng rất có giá trị vì chúng ta thường chỉ đề cập đến phải kiện toàn ban chấp hành với việc lựa chọn đội ngũ chứ chúng ta chưa đề cập một cách cụ thể đến sự đoàn kết, nhất trí, thương yêu lẫn nhau trong đội ngũ Ban chấp hành. Đồng chí thường nhắc nhở “…Đó là điểm rất đơn sơ….Phải đoàn kết, phải thương nhau thì mới cùng nhau làm nên sự nghiệp cách mạng.”
   Một vấn đề nữa về phương pháp công tác phụ nữ là phải sát quần chúng, phải biết nắm lấy cốt cán trong quần chúng. Đồng chí nhấn mạnh : “Các ban chấp hành phụ nữ phải xuyên qua cốt cán phụ nữ để lãnh đạo phong trào phụ nữ mới có kết quả. Nếu không bồi dưỡng cho cốt cán từng vùng, từng nơi thì không thể hiểu sát tình hình quần chúng được”[7] .Phương pháp này chúng tôi nghĩ rằng hết sức quan trọng không chỉ đối với công tác phụ nữ mà còn vận dụng hầu hết cho các đoàn thể. Chúng ta hay nói phải đi sâu, đi sát quần chúng , nhưng muốn làm được điều đó thực sự mang lại hiệu quả thì phải đúng như những gì đồng chí Lê Duẩn đã chỉ ra là phải thông qua cốt cán.
   Như đã nói ở trên, những đóng góp của đồng chí Lê Duẩn về lý luận được thể hiện trong cả việc hình thành đường lối chiến lược, sách lược, phương pháp và nghệ thuật cách mạng của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ cũng như trong việc tìm tòi con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là vô cùng to lớn. Do vậy, trong tình hình hiện nay mặc dù bối cảnh của đất nước đã bước sang một thời kỳ mới nhưng việc nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị tư tưởng trên nhiều lĩnh vực lý luận và thực tiễn vẫn luôn hết sức cần thiết. Việc tìm hiểu tư tưởng và phương pháp công tác vận động phụ nữ cũng không nằm ngoài ý nghĩa đó./.
  
 
 

[1] Điếu văn, báo nhân dân, ngày 16/7/1986
[2] Lê Duẩn- Về cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nxb sự thật, Hà nội, trang 83
[3] Lê Duẩn- Về cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nxb sự thật, Hà nội, trang 84
[4] Lê Duẩn- Về cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nxb sự thật, Hà nội, trang 85
[5] Lê Duẩn- Về cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nxb sự thật, Hà nội, trang 89
[6] Lê Duẩn- Về cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nxb sự thật, Hà nội, trang 91
[7] Lê Duẩn- Về cách mạng XHCN ở Việt Nam, Nxb sự thật, Hà nội, trang 93

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây