Mặt trận tổ quốc xã Vĩnh Kim – huyện Vĩnh Linh-tỉnh Quảng Trị với việc xây dựng nông thôn mới – một số kinh nghiệm

Thứ sáu - 02/12/2016 14:20
Th.S Dương Thị Châu Phụng
Khoa Dân vận
Vĩnh Kim là địa phương nằm ở phía Đông huyện Vĩnh Linh. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển chung của tỉnh nhà, Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Kim đã nỗ lực phấn đấu không ngừng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; sau 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Kim đã bám sát đề án quy hoạch đề ra nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2014. Những thành quả đạt được của Vĩnh Kim đó chính là sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và nhân dân địa phương, trong đó Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò hết sức quan trọng.
Trên cơ sở 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"  gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Chương trình hành động thực hiện phong trào thi đua "Quảng trị chung sức xây dựng nông thôn mới" của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Kim đã xác định rõ, xây dựng nông thôn mới là một chương trình mục tiêu quốc gia rộng lớn nên trong quá trình thực hiện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương chọn những hướng đi phù hợp và đã gặt hái nhiều thành công. Có được những kết quả đó, Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Kim đã huy động sức mạnh đại đoàn kết nhân dân toàn xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp, các phong trào, Uỷ ban Mặt trận xã đã tuyên truyền các chủ trương, chính sách, mục đích, ý nghĩa, cách thức, lộ trình tiến hành xây dựng nông thôn mới đến với người dân. Từ đó, giúp người dân hiểu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi thiết thực của mỗi cá nhân và địa phương để có hành động, việc làm cụ thể tại cộng đồng khu dân cư. Đến nay, tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới tại xã đạt trên 89,3 tỷ đồng, trong đó, riêng nguồn vốn cho nhân dân đóng góp trên 24,2 tỷ đồng. 
Về kinh tế, Vĩnh Kim là một xã sản xuất nông nghiệp chủ yếu, do đó khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới xã chọn phát triển kinh tế làm khâu đột phá, từ đó làm nền tảng cho thực hiện các tiêu chí khác. Vì vậy, cùng với Đảng uỷ, chính quyền địa phương, Uỷ ban Mặt trận xã Vĩnh Kim đã về tận nơi chỉ đạo, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, như: đối với những hộ có diện tích đất nông nghiệp trên 0,5 ha chuyển sang trồng cao su tiểu điền, hồ tiêu và trồng xen canh các loại cây ngắn ngày có giá trị kinh tế cao như ném, môn, lạc, đưa hệ số sử dụng đất lên 2,5 lần, trên 70% diện tích canh tác đạt giá trị 1ha 50 triệu đồng trở lên; trong chăn nuôi, khuyến khích và có chính sách hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện phương châm “nâng cao chất lượng, giảm số lượng”, khai thác đất đai trồng cỏ để nuôi bò nhốt và cải tạo đàn bò theo hướng lai sinh hóa, thực hiện chăn nuôi tập trung tại khu vực quy hoạch để giảm ô nhiễm môi trường và phát triển theo hướng bền vững; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động được chú trọng thực hiện. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 10,8% (năm 2011) xuống còn 3,9% (năm 2014).
Về văn hóa, xã hội, Uỷ ban Mặt trận xã Vĩnh Kim đã gắn chương trình xây dựng nông thôn mới với các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động xây dựng mô hình “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Tuổi trẻ Vĩnh Linh chung tay xây dựng nông thôn mới” ; “Làng văn hoá, gia đình văn hoá”; phong trào xây dựng “Làng xanh, sạch, đẹp, an toàn”… Phong trào chỉnh trang nông thôn được nhân dân hưởng ứng rộng khắp, tất cả các thôn đều thực hiện vệ sinh, cắt tỉa hàng rào vào ngày 28 hàng tháng và treo cờ vào các dịp lễ tết. Các trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phát triển dân số luôn đạt dưới mức 0,8%/năm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương luôn được giữ vững, 12/12 thôn trong xã đã xây dựng mô hình khu dân cư an toàn về an ninh trật tự và liên gia bảo vệ tài sản ngoài trời hoạt động có hiệu quả.
Với những thành quả đã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Uỷ ban mặt trận xã Vĩnh Kim có thể rút ra những kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, phải nhận thức được tầm quan trọng xây dựng nông thôn mới đối với địa phương, từ đó chọn những cách làm hay, sáng tạo phù hợp thực tiễn của địa phương. Cùng với Đảng uỷ, chính quyền xã xây dựng Bộ tiêu chí “Thi đua xây dựng nông thôn mới” trên cơ sở tiêu chí dễ thực hiện trước với phương châm “Huy động sức dân, dân trực tiếp làm, dân hưởng thụ”.
Thứ hai, Uỷ ban Mặt trận xã phải làm tốt công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ mặt trận. Mỗi thành viên ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới phải được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng xây dựng nông thôn mới; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ này.
Thứ ba, công tác tuyên truyền, vận động của mặt trận phải thực hiện một cách đa dạng, nhiều hình thức và gắn với hoạt động thực tiễn. Các phong trào đã triển khai một cách sâu rộng, tiếp thu những cách làm hay, sáng tạo, nhân rộng các tấm gương điển hình. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện được mặt trận xã nắm bắt nhanh chóng, giải quyết kịp thời và tạo lòng tin cho nhân dân.
Thứ tư, tích cực huy động mọi nguồn lực xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới. Lấy nguồn lực huy động tại chỗ là quan trọng trọng nhất, huy động sức dân, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp và con em đang sinh sống trên mọi miền đất nước. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp xã Vĩnh Kim hoàn thành 19/19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.
Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc xây dựng nông thôn mới, trong những năm tới cần chú trọng làm tốt một số nội dung sau:
          Do đó, để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Kim cần chú trọng những giải pháp sau:
          Một là, tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Chính quyền cấp xã, Mặt trận cấp trên phát động. Cùng với hệ thống chính trị tại địa phương tiếp tục cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới với cấp độ cao hơn. Tuyệt đối không chủ quan, tự mản, mà tập trung đến các tiêu chí, chỉ tiêu, đạt mức tối thiểu.
Hai là, Uỷ ban Mặt trận xã Vĩnh Kim phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn người dân phát triển kinh tế bền vững làm khâu đột phá. Tạo điều kiện cho người dân mở mang sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân.
Ba là, cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các cuộc vận động, các phong trào, mô hình trong toàn xã. Đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính thiết thực thông qua các ngày lễ hội như: tổ chức tốt kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tổ chức cho nhân dân bữa cơm đoàn kết vào ngày 18 tháng 11 hàng năm.
Bốn là, Uỷ ban Mặt trận xã cần nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực để phù hợp với tình hình ở địa phương.  Bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và Mặt trận cấp trên. Cụ thể hoá các nội dung hoạt động, tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm với tinh thần hướng mạnh về cơ sở địa bàn khu dân cư, xây dựng nông thôn mới bền vững.
          Như vậy, trong xây dựng nông thôn mới, Vĩnh Kim là địa phương đã đi lên từ nội lực, có những cách làm hay, sáng tạo, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò to lớn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc. Trong thời gian tới, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Kim cần phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới một cách bền vững. Đây chính là động lực, là niềm tin để nhân dân xã Vĩnh kim vững bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây