Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước của MTTQVN tỉnh Quảng Trị

Thứ sáu - 19/08/2016 07:41
ThS. Nguyễn Thị Mỹ Vân

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên để nhằm phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng,  giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, khơi dậy nguồn lực và sức mạnh các tầng lớp nhân dân trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Một trong những mục tiêu đặt ra đối với việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay là phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, nhằm nắm được tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tạo lòng tin ở dân, khắc phục những hạn chế thiếu sót do tình trạng hành chính hóa, hình thức trong các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội.  
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên nỗ lực thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thu được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ công tác mặt trận và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ cấp tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sát đúng với tình hình, điều kiện của địa phương.
 MTTQVN các cấp và tổ chức thành viên tổ chức lễ phát động toàn tỉnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 tại xã Gio An, huyện Gio Linh (28/4/2016), vận động nhân dân hiến đất, hiến cây, hiến công xây dựng nông thôn mới trị giá trên 1 tỷ đồng. Hướng Hóa triển khai xây dựng 55/192 khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, 22/22 xã, thị trấn đã phát động xây dựng làng văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh. Hải Lăng đã xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo tại 06 xã trên địa bàn, xây dựng 03 nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 24 nhà kết hợp tránh bão. Đông Hà hỗ trợ xây dựng 04 nhà Đại đoàn kết với 108 triệu đồng. Cam Lộ tổ chức đăng ký thực hiện 220 công trình, phần việc và 10 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng 06 nhà Đại đoàn kết với 180 triệu đồng. Thị xã Quảng Trị bàn giao 03 nhà Đại đoàn kết, khởi công xây dựng 03 nhà Đại đoàn kết. Triệu Phong tiếp nhận và tổ chức trao quà cho hộ nghèo, gia đình bệnh tật, khó khăn đột xuất do doanh nghiệp TP.HCM trao trị giá 300 triệu đồng. Vĩnh Linh huy động 7000 ngày công và hơn 15 tỷ đồng thực hiện Chương trình  xây dựng nông thôn mới…
Công tác vận động “Qũy vì người nghèo” triển khai phát động đợt cao điểm từ ngày 19/5/2016-18/11/2016. Tính từ 01/01/2016 đến 30/6/2016, các cấp trong tỉnh huy động 3.783 triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm đã tiến hành giải ngân hỗ trợ xây dựng 35 Nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 1.060 triệu đồng, hỗ trợ đột xuất cho 2.494 đối tượng với tổng giá trị 1.152 triệu đồng, hỗ trợ cho 20 học sinh khó khăn với số tiền 10 triệu đồng, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 7 đối tượng với số tiền 26 triệu đồng.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai, phối hợp tổ chức các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, các chương trình an toàn giao thông, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân…Phát động “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT giai đoạn 2016-2020”; triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Công tác cứu trợ thiên tai được Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận và tổ chức thành viên tập trung thực hiện. Trong thời gian qua, nhân dân các xã vùng ven biển đã chịu nhiều tổn thất nặng nề do hiện tượng hải sản chết bất thường. Đảng đoàn Mặt trận tỉnh chỉ đạo các thành viên và  đoàn thể địa phương, đơn vị vận động, ủng hộ cứu trợ đồng bào vùng biển bị thiệt hại trên địa bàn; phối hợp cùng Đài PT-TH tỉnh tổ chức Chương trình truyền hình trực tiếp “Cùng ngư dân bám biển” vận động, giúp đỡ nhân dân vùng biển, hưởng ứng lời kêu gọi của UBMT, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ hơn 12.890 tỷ đồng và 60 tấn gạo cho vùng bị thiệt hại. Kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 01 gia đình bị cháy, 01 thuyền đi biến ở Hải Lăng, 01 gia đình bị cháy ở Triệu Phong với số tiền 03 triệu đồng/ nhà, 01 gia đình tại xã Triệu An, huyện Triệu Phong bị chìm thuyền đánh cá 02 triệu đồng, 09 hộ tiểu thương ở chợ Sòng (Cam An, Cam lộ) bị hỏa hoạn với số tiền 27 triệu đồng. Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo từ ngày 01 đến ngày 08/6/2016 tại xã Hải An, huyện Hải Lăng.
Có thể nói rằng, MTTQVN tỉnh Quảng Trị từ tỉnh đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tích cực, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng nhiệm vụ của tổ chức cũng như chỉ đạo, phối hợp tổ chức của MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên hoàn thành trọng trách được giao với kết quả cao trong các hoạt động thi đua yêu nước, các chương trình, cuộc vận động. Tuy nhiên, thông qua quá trình thực tế của công tác Mặt trận tỉnh cũng đã đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế:
Công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động nắm bắt tình hình, định hướng nhân dân có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, thiếu nhạy bén, thiếu chủ động.
Thời gian sáu tháng đầu năm 2016 là cao điểm tập trung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, trong lúc đó trên địa bàn diễn ra tình trạng nắng nóng, hạn hán, ô nhiễm môi trường biển, hiện tượng cá chết…đòi hỏi sự quan tâm của toàn bộ hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung ổn định đời sống, tinh thần cho người dân, bởi vậy dù có sự chuẩn bị trước nhưng một số đơn vị không tránh khỏi việc chậm trễ trong triển khai các nội dung, hoạt động năm.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mới được phát động trong năm 2016, mặc dù đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp và sớm tổ chức lễ phát động. Tuy nhiên một số nơi còn chưa tiếp thu tinh thần cuộc vận động; công tác truyền thông vẫn chưa mang lại hiệu quả thiết thực, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc vận động một số nơi còn lúng túng. Công tác phối hợp, điều chỉnh các nội dung, điều kiện triển khai cuộc vận động chưa hiệu quả; kinh phí tổ chức triển khai cuộc vận động nhiều nơi chưa được cấp.
Từ những thiếu sót, hạn chế trong các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước để làm tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị cần có những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.
Một là, Đảng đoàn Mặt trận và các cấp uỷ đảng cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt vai trò là tiếng nói của quần chúng nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tầng lớp xã hội. Mặt trận các cấp của tỉnh, đặc biệt là ở cơ sở cần thường xuyên tổ chức thực hiện việc gặp mặt, thăm hỏi, phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Tuyên truyền, vận động tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước.
Hai là, nhanh chóng kiện toàn ổn định hệ thống, tập trung triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác vận động “Qũy vì người nghèo”. Cần cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động phù hợp sát với điều kiện, hoàn cảnh của từng địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong các hoạt động. Đặc biệt nên nhân rộng những mô hình, điển hình tiêu biểu của Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Ba là, tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm qua các hoạt động để có kế hoạch phối hợp, lồng ghép các mục tiêu và nội dung hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với các đoàn thể chính trị - xã hội tránh tình trạng chồng chéo và nên phân công rõ ràng trách nhiệm để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ vai trò chủ trì và các thành viên  giữ vai trò phối hợp, tạo sự liên kết đồng bộ và tránh lãng phí nhân lực, vật lực trong các cuộc vận động và phong trào thi đua.
Bốn là, cần phát hiện tìm ra những nhân tố mới để tham mưu, kiến nghị với các cấp ủy đảng, Nhà nước bổ sung hoàn chính kế hoạch, chủ trương về công tác vận động quần chúng, phát huy năng lực, sức sáng tạo và trách nhiệm của những người tiêu biểu, có uy tính trong cộng đồng thông qua công tác quần chúng.
Năm là, cần đa dạng hóa và cụ thể hóa các hình thức hoạt động các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm đối tượng, khu vực. Cổ vũ, động viên kịp thời những cách làm sáng tạo và có hình thức tôn vinh các tập thể, cá nhân, nhóm xã hội, doanh nghiệp, doanh nhân có những cống hiến, đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển kinh tế của địa phương.
Sáu là, chủ động phát hiện, xây dựng các mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, việc làm, tạo vốn cho các ngư dân ven biển chuyển đổi sinh kế, phát triển sản xuất. Thành lập các câu lạc bộ diễn đàn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp, chăm lo đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người dân ở khu vực chịu tổn thất nặng nề do hiện tượng hải sản chết bất thường trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Bảy là, cần nâng cao năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp, chú trọng kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng. Lựa chọn và đào tạo cán bộ đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn đáp ứng với yêu cầu mới của Mặt trận đặt ra trong tình hình hiện nay.
Từ thực tế hoạt động của MTTQVN tỉnh, với tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn, khắc phục những hạn chế, đồng thời thực hiện tốt những kiến nghị, giải pháp đồng bộ nêu trên sẽ góp phần trong việc nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Tin rằng công tác MTTQVN tỉnh Quảng Trị sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn góp phần triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 của địa phương.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây