Đảng bộ xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh hiện nay

Thứ sáu - 01/04/2016 14:55
             Xã Vĩnh Hoà có vị trí địa lý thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Xã nằm ở phía Đông của huyện Vĩnh Linh, cách trung tâm huyện 8km, giao thông trên địa bàn xã rất thuận lợi đáp ứng nhu cầu thông thương giữa nhân dân trong xã với các địa bàn lân cận. Bên cạnh đó, những chủ trương, chính sách của tỉnh, của huyện đã tạo điều kiện để xã phát triển. Người dân xã Vĩnh Hoà cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để vươn lên xây dựng quê hương giàu mạnh.
            Kết hợp kinh tế với quốc phòng là một yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức được vai trò quan trọng đó, Đảng bộ xã Vĩnh Hoà đã huy động mọi nguồn lực từ con người đến của cải vật chất, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân, tạo ra điều kiện vật chất, kỹ thuật quan trọng để củng cố quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
            Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VXII, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Thường vụ Huyện uỷ, trên cơ sở Chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban thường vụ Đảng uỷ và Ban chấp hành Đảng bộ đã chủ động xây dựng chương trình công tác, xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng tháng, hàng quý để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành đúng nội dung, chương trình công tác đã đề ra, tạo được sự chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
            Ở Vĩnh Hoà, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng xấu về thời tiết và dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi; nạn chuột phá hoại gây thiệt hại rất lớn đến lúa hè - thu; giá cả các loại nông sản bấp bênh, đặc biệt giá mủ cao su sụt giảm lớn gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý người sản xuất. Song được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ, đảng bộ và nhân dân xã đã đoàn kết thống nhất khắc phục mọi khó khăn, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả trên mọi lĩnh vực: Kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra.
          Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015 của xã; tình hình kinh tế - xã hội của xã đã có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế của xã chuyển biến theo hướng tích cực: Tỷ trọng nông nghiệp đạt 68%; tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề dịch vụ: 32%, thu nhập trên địa bàn đạt 83,19%; trong đó bình quân đầu người đạt 26,1 triệu đồng/người/ năm; bình quân lương thực đầu người (lúa, ngô) đạt 420kg/năm.Tỷ lệ phát triển dân số:0,8%; tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2015 là 89 hộ/1233 hộ, chiếm tỷ lệ 7,2%.
          Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của xã (đặc biệt là giao thông nông thôn, y tế, bưu chính) có bước chuyển biến quan trọng, đời sống của người dân trong xã được cải thiện đáng kể; các dự án phát triển kinh tế - xã hội đã và đang được triển khai. Huyện đã chủ động ngân sách địa phương và của tỉnh để đầu tư cải tạo, nâng cấp, làm mới đường liên tỉnh, huyện, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Bám sát nhiệm vụ do huyện uỷ giao và tình hình thực tiễn địa phương, hàng năm Đảng uỷ xã đã ban hành nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trên cơ sở đó UBND xã đã chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể phối hợp thực hiện. Trong quá trình xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, Đảng bộ xã Vĩnh Hoà hết sức coi trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Lực lượng thường trực của xã được xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, sắp xếp theo chỉ tiêu được giao; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”. Ngoài ra, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; gắn xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan quân sự vững mạnh toàn diện.
          Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình phát triển kinh tế xã hội của xã còn nhiều hạn chế cần khắc phục như: Quản lý đất đai chưa chặt chẽ, lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ phát triển với quy mô còn nhỏ lẻ, chưa có điều kiện phát triển, hàng hoá kém sức cạnh tranh. Thực hiện xã hội hoá trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá thể thao chưa sâu rộng, chất lượng hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu, cơ sở vật chất chưa tương xứng với sự phát triển. Việc huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên kết quả còn hạn chế, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu đặt ra.
           Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã  trong giai đoạn hiện nay. Đảng bộ xã  cần thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:
           Một là, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền trong xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Đây là nội dung rất cơ bản, là nền tảng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; theo đó cấp uỷ, chính quyền xã đã thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhất là các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Hai là, Đảng bộ xã luôn chăm lo xây dựng các tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh có đủ năng lực lãnh đạo thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, góp phần bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội.
Ba là, Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội, đường lối quân sự của đảng, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn chặt với quốc phòng - an ninh. Đảng bộ, chính quyền xã đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn và nhân dân phát huy nội lực, nắm bắt thời cơ, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh, tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất.
Bốn là, từng bước hoàn thiện, vận hành cơ chế lãnh đạo quốc phòng-an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ. Đảng bộ xã cần coi trọng công tác tổ chức huấn luyện và diễn tập thường xuyên, mục đích của diễn tập là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm, phát hiện những vấn đề mới để có giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.
Trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, kinh tế địa phương đóng một vai trò hết sức quan trọng. Xã Vĩnh Hoà cần thực hiện tốt các chương trình xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển nguồn lực con người. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác quốc phòng toàn dân, đưa Vĩnh Hoà từng bước phát triển vững chắc về kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh vững mạnh. Phấn đấu về đích xây dựng nông thôn mới.
 
Tài liệu tham khảo
  • Báo cáo của UBND xã Vĩnh Hoà về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.
  • Báo cáo của Đảng uỷ xã Vĩnh Hoà về tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây