Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Phong

Thứ tư - 09/03/2016 08:13
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của phụ nữ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người khẳng định lực lượng phụ nữ là một bộ phận không thể tách rời của cách mạng, một trong những nhân tố quan trọng bảo đảm mọi thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chính vì vậy, Người chủ trương đào tạo phụ nữ trẻ trở thành những công dân mới xã hội chủ nghĩa, vừa biết lao động chân tay, vừa biết lao động trí óc, tạo mọi điều kiện cho phụ nữ học văn hóa, khoa học - kỹ thuật, nâng cao trí thức, tự vươn lên làm chủ bản thân, làm chủ đất nước.
Nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 2011 đến nay, phụ nữ huyện Triệu Phong đã khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương đồng thời tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần xây dựng và phát triển địa phương ngày càng vững mạnh
Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục được các cấp Hội tổ chức triển khai học tập và đăng ký vào dịp 8/3 và bình xét vào dịp 20/10 hàng năm. Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, Hội đã quan tâm chỉ đạo lồng ghép các đợt sinh hoạt hội, các tổ, nhóm, câu lạc bộ...; để tổ chức học tập và phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực góp phần xây dựng người phụ nữ yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, vì vậy xuất hiện ngày càng nhiều phụ nữ làm kinh tế giỏi, gia đình hạnh phúc, giỏi việc nước, đảm việc nhà.Việc bình xét được tiến hành chặt chẽ theo từng chi hội/tổ phụ nữ. Năm 2015 có 172/172 chi hội tổ chức cho hội viên, phụ nữ học tập và đăng ký với 19.036 phụ nữ đạt 84%, trong đó có 17.071 hội viên đạt 100%. Kết quả bình xét có 16.011 người đạt danh hiệu "Phụ nữ tiên tiến" đạt 84,1%, trong đó có 14.642 hội viên đạt danh hiệu phụ nữ tiên tiến; 2586 hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ xuất sắc.(1)
 Thực hiện Chỉ thị 03 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Hội Liên hiệp Phụ nữ  từ huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai các chuyên đề học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với học tập Nghị quyết TW 4 khóa XI cho 31.423 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ (100% cán bộ hội viên, 75% PN). Hội cũng đã xây dựng chủ đề “Hướng về cơ sở, nói đi đôi với làm, gần gũi với chị em, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em” , xây dựng chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ và triển khai học tập, làm theo trong  cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ. Gắn việc học tập tấm gương đạo đức của Bác với phong trào làm theo Bác bằng các hoạt động như: phát động phong trào nuôi heo đất vào dịp 8/3 và đập heo đất vào dịp 20/10 hàng năm, vận động chị em tiết kiệm gạo ăn hàng ngày bỏ vào hũ gạo tình thương, đặt thùng gạo tại các máy xay xát; ngoài ra còn vận động chị em tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày, tiết kiệm điện, nước… Với những việc làm thiết thực này, trong những năm qua, chị em đã tiết kiệm được 1.497.730.000đ và 30.863 lon gạo và đã giúp đỡ 97 phụ nữ và trẻ em nghèo, khó khăn, phụ nữ tàn tật, người già neo đơn với số tiền là 113,5 triệu đồng, 15.002 lon gạo.(2)
Xác định “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy với chức năng nhiệm vụ của tổ chức Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện đã tập trung chỉ đạo trong đó chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về mục đích ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mà trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Vận động hội viên và các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia công tác dồn điền đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ  xã Triệu Phước, Triệu Trạch, chi hội An Lộng xã Triệu Hòa vận động hội viên đóng góp xây dựng 3 cụm pano tuyên truyền về 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, chung sức xây dựng nông thôn mới với số tiền 69,5 triệu đồng.(2) Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện cũng đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ  cơ sở phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động thiết thực nhằm chung sức xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hội viên phụ nữ và cộng đồng về 8 tiêu chí của cuộc vận động. Hội đã chọn 2 xã Triệu Phước, Triệu Trạch làm điểm để phát động và đã có 1.668 hội viên đoàn viên phụ nữ, nông dân, Đoàn thanh niên tham gia.(2) Để cuộc vận động thực sự đi vào tận từng hộ gia đình, Hội Liên hiệp Phụ nữ  huyện đã xây dựng kế hoạch liên ngành với Ủy ban Mặt trận huyện và tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện đến tận hộ gia đình vào dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại 147khu dân cư. Trong cuộc vận động này đã có 15.876 hộ gia đình hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện đạt 100%, trong đó có 12.856 hộ đạt 8 tiêu chí đạt 63%.(2) Sau quá trình triển khai thực hiện, Hội đã tổ chức sơ kết đánh giá vai trò trách nhiệm của các ngành liên quan trong việc phối hợp thực hiện.
Bên cạnh những kết quả đạt được, các hoạt động của hội phụ nữ huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Do chưa được tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ làm công tác phụ nữ nên đội ngũ cán bộ làm công tác phụ nữ ở cơ sở còn thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức các hoạt động. Năng lực cán bộ một số chi hội còn hạn chế nên việc chuyển tải các nội dung sinh hoạt đến hội viên còn gặp khó khăn.
Xuất phát từ thực tiễn đó, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Phong cần tập trung vào những giải pháp sau:
Thứ nhất, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đối với cấp ủy, chính quyền và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp trên trong việc tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các họat động của Hội Phụ nữ cơ sở. Đồng thời dựng mối quan hệ chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể; tích cực phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực để đầu tư phát triển phong trào hoạt động của Hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, Tư Pháp, các ban ngành liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước liên quan trực tiếp đến hội viên phụ nữ như: Chủ trương phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, Luật Hôn nhân-gia đình, Luật đất đai, Bộ luật lao động, Luật chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (sửa đổi)…
Thứ hai, tham mưu việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực, có phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội, vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Quan tâm công tác phát triển đảng viên nữ, cán bộ nữ. Tập trung bồi dưỡng kiến thức, phương pháp cho đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở về kỹ năng hoạt động cộng đồng, phương pháp “dân vận khéo”. Coi trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tham mưu, lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát, thông tin báo cáo, đề xuất xây dựng chính sách, tham gia giám sát, phản biện xã hội về bình đẳng giới. Định kỳ hằng năm tổ chức rút kinh nghiệm về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ hội các cấp. Duy trì và thực hiện tốt việc biểu dương khen thưởng kịp thời cho những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội.
Thứ ba , chủ động sáng tạo trong hoạt động của Hội, không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động, mở rộng tính liên hiệp, đa dạng các hình thức tập hợp phụ nữ phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn dân cư, coi trọng phát huy nội lực kết hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phối hợp thực hiện để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ được thuận lợi. Đa dạng hóa các loại hình tập hợp hội viên. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hội viên. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt hội viên theo hướng thiết thực hiệu quả. Chủ động tạo nguồn kinh phí hoạt động bằng gây quỹ, tranh thủ các nguồn từ các chương trình, các hoạt động dịch vụ hợp pháp khác, thu nộp hội phí theo quy định.
Thứ tư, quan tâm chăm lo đời sống tinh thần của chị em, đặc biệt là chị em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở nhu cầu thực tế của từng hộ, chỉ đạo các cấp Hội rà soát số liệu phụ nữ nghèo (theo chuẩn mới). Vận động các tập thể, cá nhân có điều kiện giúp đỡ, đỡ đầu phụ nữ nghèo. Tranh thủ các nguồn lực để tạo nguồn vốn vay cho phụ nữ như: các chương trình dự án, các tổ chức tín dụng, ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phối hợp với các ngành để tập huấn khoa học công nghệ, nâng cao tay nghề cho phụ nữ. Tiếp tục xây dựng mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, mô hình phụ nữ xóa nghèo bền vững.
Trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển ổn định. Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách nhằm huy động sức mạnh của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, khả năng của mình nhằm góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Với truyền thống “Anh  hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của người phụ nữ Việt Nam, Phụ nữ huyện Triệu Phong sẽ đóng góp nhiều hơn và xứng đáng hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương ngày càng vững mạnh, góp phần đưa đất nước vững bước đi lên trên con đường đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
 
 
   
 
  1. Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ huyện Triệu Phong năm 2015.
  2. Báo cáo Đánh giá sơ  kết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Triệu Phong

Tác giả bài viết: Đoàn Thị Tuyết Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây