Công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Thứ năm - 21/09/2017 09:20
 
ThS. Đinh Thị Thu Hoài
    Khoa Xây dựng Đảng
 
Phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bảo đảm tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng. Chính vì vậy qua các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng viên. Nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XII đã nhấn mạnh: “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”[1]. Để làm được điều đó thì cần phải “xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu”[2]“tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác quản lý, phát triển, sàng lọc đảng viên, bảo đảm chất lượng”[3].
Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, trong những năm qua Đảng bộ xã Hải Thái luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên đảm bảo về số lượng, mạnh mẽ về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời kỳ mới. Tuy lịch sử hình thành muộn hơn so với các địa phương khác của huyện nhưng với nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể, trong những năm qua công tác phát triển đảng viên được chú trọng trên tất cả các mặt.
Thứ nhất, về công tác tạo nguồn đảng viên
 Hải Thái là một địa bàn được hình thành theo phong trào kinh tế mới sau năm 1975, toàn xã có nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo khác nhau. Trước năm 2000, nhiều thôn trong xã chưa có đảng viên. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, qua các kỳ đại hội Đảng của xã, số lượng đảng viên được bồi dưỡng và kết nạp ngày càng tăng. Tính đến đầu năm 2017, Đảng bộ xã Hải Thái có 203 đảng viên, 16 chi bộ (bao gồm 12 Chi bộ nông thôn; 4 chi bộ trường học). Hàng năm, BCH Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng. Trong đó, chú ý đội ngũ thanh niên trẻ, có bản lĩnh, có tri thức nhằm đáp ứng yêu cầu mới, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng, chú trọng chất lượng từ khâu tạo nguồn đến công tác đào tạo bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Từ đó các chi bộ thực hiện việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu. Sau một thời gian theo dõi các chi bộ đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự phấn đấu rèn luyện của quần chúng để chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển đảng, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.
Kết quả từ năm 2015 đến nay, công tác phát triển đảng viên của xã luôn được tiến hành thường xuyên, cụ thể: năm 2015, Đảng bộ xã kết nạp được 08 đảng viên; năm 2016, kết nạp 06 đảng viên và 6 tháng đầu năm 2017 đã kết nạp được 06 đảng viên (đạt 60% chỉ tiêu đặt ra của Đảng bộ trong năm là 10 đảng viên).
Thứ hai, về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân là một nhiệm vụ trọng yếu. Thời gian qua, Đảng bộ không ngừng tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng cho đảng viên nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong, trong sạch của đội ngũ đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Cụ thể, hàng năm thông qua công tác tuyên truyền và hoạt động kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước, địa phương để giáo dục truyền thống hào hùng của các thế hệ; Đảng uỷ tiến hành tổ chức sinh hoạt chính trị, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội Đảng bộ Huyện Gio Linh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Đảng ủy chú trọng triển khai công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết chuyên đề của Đại hội XII của Đảng (Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 5 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa …). Trong các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này, cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong xã bày tỏ tâm tư, tình cảm, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước. Mặt khác, Đảng uỷ xã triển khai việc học tập, nghiên cứu Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh và Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ Chính trị tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Từ các hoạt động trên của Đảng bộ xã đã giúp cho đảng viên cũng như quần chúng ổn định về mặt tư tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết giúp nhau trong lao động sản xuất. Đặc biệt người dân hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng để từ đó họ có ý thức rèn luyện bản thân để được đứng vào hàng ngũ của của đảng.
Thứ ba, về công tác vận động quần chúng thông qua các hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội
 Trong thời gian vừa qua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên đại bàn xã Hải Thái diễn ra hết sức sôi nổi với nhiều nội dung đa dạng, phong phú góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực lao động sản xuất, hăng hái tham gia các phong trào hoạt động như: các hoạt động từ thiện xã hội, chăm lo cho người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn... nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong quá trình thực hiện các phong trào của các hội (Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh…), các hội viên đã thi đua lao động sản xuất, đưa ra những sáng kiến để nâng cao năng suất lao động. Đã có một số mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao phù hợp với địa hình vùng gò đồi của địa phương, tiêu biểu như: mô hình trang trại trồng cây cao su tiểu điền kết hợp nuôi bò; mô hình trang trại trồng cây cao su tiểu điền kết hợp trồng cây ngắn ngày.
Từ việc triển khai hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng bộ xã và Chi bộ các thôn, trường học, trạm y tế phát hiện được những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giúp đỡ, giới thiệu họ đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chính vì vậy, hàng năm  số đảng viên kết nạp rất đa dạng như: giáo viên, công chức, viên chức, nông dân.
Như vậy, bằng các hình thức hoạt động, hàng năm các Chi bộ đã kịp thời giới thiệu cho Đảng bộ những đảng viên mới, đảm bảo được số lượng và chất lượng đảng viên hàng năm. Sau khi được kết nạp, đội ngũ đảng viên đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao.
Tuy nhiên, với thực tế hiện nay, công tác phát triển đảng viên của xã Hải Thái vẫn còn gặp một số hạn chế nhất định. Số lượng đảng viên mới kết nạp chưa đồng đều ở một số mặt: về độ tuổi (còn có sự chênh lệch lớn như đảng viên mới kết nạp lớn tuổi nhất sinh năm 1976, đảng viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 1993); về giới tính nam chiếm tỉ lệ nhiều hơn nữ. Chất lượng đảng viên kết nạp chưa cao được thể hiện thông qua trình độ học vấn còn có người chưa tốt nhiệp đại học. Ý thức việc phát huy vai trò tiên phong, xung kích trong các phong trào ở xã của các đảng viên chưa mạnh. Trên địa bàn xã chưa kết nạp được đảng viên có thành phần tôn giáo như các xã khác của Huyện… Nguyên nhân của những hạn chế đó là do hầu hết thanh niên sau khi tốt nghiệp cấp III đều đi học hoặc đi làm ăn xa nên thanh niên có trình độ tri thức ở địa phương ngày càng ít; địa bàn Xã Hải Thái vốn là xã hình thành do dân cư ở các vùng khác đến, trong đó có một số thuộc vùng có lý lịch chính trị không đảm bảo yêu cầu để kết nạp đảng; ngoài ra ở xã còn có một số thành phần dân cư theo tôn giáo nên việc vận động kết nạp vào đảng còn gặp nhiều khó khăn…
Từ thực tiễn công tác phát triển đảng viên của xã Hải Thái trong thời gian qua, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác phát triển đảng viên  xin có một số kiến nghị, đề xuất:
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng trong xã, đặc biệt đội ngũ thanh niên nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu rõ ý nghĩa, mục đích khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, từ đó tự nguyện phấn đấu vào Đảng.
Cần nâng cao chất lượng công tác theo dõi, xét chọn quần chúng ưu tú tại các đơn vị, thôn, trạm y tế để đảm bảo đủ yêu cầu, tiêu chuẩn của việc kết nạp đảng viên.
Thứ hai, Đảng bộ cần có kế hoạch kết nạp đảng viên sát với tình hình thực tế của địa phương. Làm tốt công tác tạo nguồn, đúng quy trình, coi trọng cả về số lượng và chất lượng đảng viên. Gắn công tác phát triển đảng viên với việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của địa phương. Chỉ đạo chặt chẽ, giao trách nhiệm cho từng chi bộ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong từng quý, 06 tháng, 01 năm.
Thứ ba, thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, đảng viên, trong việc giúp đỡ những quần chúng ưu tú vào Đảng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên chính thức theo dõi quần chúng cảm tình đảng. Mặt khác, cần chú trọng giáo dục, rèn luyện đảng viên dự bị nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ đảng viên trẻ.
Thứ tư, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ cần quán triệt việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thứ năm, cấp ủy, chính quyền cần có chủ trương, chính sách phù hợp để tuyên truyền, vận động những quần chúng có tôn giáo trên địa bàn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết lương giáo và giúp cho đội ngũ đảng viên trên địa bàn Xã ngày càng phong phú hơn với các thành phần khác nhau.
Trên cơ sở những kiến nghị, đề xuất nêu trên hi vọng vọng rằng trong thời gian tới với sự nổ lực cố gắng, tinh thần đoàn kết, sự lãnh đạo đúng đắn của cấp uỷ cấp trên, công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ xã Hải Thái sẽ mang lại hiệu quả cao, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng xã Hải Thái ngày càng phát triển./.  
 
 
 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII (2016), Nxb CTQG, HN, tr.204
[2] Sđd, tr.205
[3] Sđd, tr.205

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây