Hiệu quả sau 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn

Thứ ba - 17/04/2018 06:57
                                                               Th.S Nguyễn Quốc Thanh
                                                                         Phó Bí thư Đảng uỷ
Sau khi Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị 05-CT/TW , Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 7/12/2016 về việc học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 14/9/2016 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 10-KH/ĐUK, ngày 14/12/2016 tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020.
Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách cụ thể, thiết thực, Đảng ủy Trường Chính trị Lê Duẩn đã xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện ở các chi bộ trực thuộc theo quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Chỉ thị. Kiện toàn bộ phận giúp việc cho Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong Nhà trường, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, học viên thực hiện có hiệu quả chuyên đề của năm 2016, 2017. Chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên và học viên tổ chức học tập một cách nghiêm túc, thiết thực chuyên đề. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá  nhân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Đảng uỷ đưa ra chủ đề “Quán triệt phương pháp nêu gương của Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức đối với cán bộ, giảng viên”. Mục đích của chủ đề nhằm nâng cao tinh thần trung thực, trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp, trình độ, năng lực chuyên môn, phong cách sư phạm góp phần củng cố và xây dựng hình ảnh, vị thế của Nhà trường. Động viên toàn Đảng bộ thực hiện việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí Ban Giám hiệu, cán bộ chủ chốt các khoa, phòng theo Quy định số 101–QĐ/TW của Ban Bí thư. Song song với công tác tuyên truyền, sinh hoạt theo từng chuyên đề cụ thể, từng đảng viên, cán bộ, viên chức và học viên của Nhà trường căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tự giác chọn ra những nội dung, việc làm thiết thực để đăng ký phấn đấu. Đến nay, Đảng bộ đã có 100% cán bộ, đảng viên  xây dựng được tiêu chuẩn đạo đức, phong cách lối sống thực hiện việc làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bản thân mình.
Đảng ủy chỉ đạo Chi bộ Liên khoa chú trọng chỉ đạo đội ngũ giảng viên lồng  ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các bài giảng ở các bộ môn trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Đặc biệt, với tính chất và trách nhiệm nghề nghiệp Khoa Lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã phân công giảng viên đảm nhận việc giảng dạy môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trong chương trình trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 24 tiết/lớp. Đồng thời, Đảng uỷ chỉ đạo Chi bộ Đào tạo – Khoa học tăng cường đăng tải những bài viết về Bác trên chuyên mục về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhà trường xuất bản Bản tin Thông tin lý luận và Thực tiễn hàng năm với nhiều nội dung tuyên truyền về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn, Nhà trường đã tổ chức thành công buổi tọa đàm “Đồng chí Lê Duẩn với cách mạng Việt Nam và quê hương Quảng Trị” và tham gia Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Duẩn với sự nghiệp giải phóng dân tộc và kiến thiết đất nước” do Viện Chiến lược Bộ Tài chính tổ chức tại quê hương đồng chí Lê Duẩn.
Từ hiệu quả của cuộc vận động đã góp phần làm tốt nhiện vụ chính trị của Đảng bộ. Từ 2016 - 2018, Đảng ủy đã lãnh đạo Đảng bộ, động viên toàn thể giảng viên đảng viên, quần chúng thực hiện và hoàn thành xuất sắc kế hoạch của Thường vụ Tỉnh ủy giao. Đặc biệt, Nhà trường đã khắc phục  mọi khó khăn để thực hiện thành công việc đào tạo 08 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 330 cán bộ chủ chốt của 2 tỉnh Savannakhet, Salavan của nước bạn Lào (nâng tổng số lớp 2008-2018 là 8 lớp). Nỗ lực và kết quả thực hiện đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị ghi nhận, tặng Bằng khen “Có thành tích xuất sắc về đào tạo cán bộ cho nước bạn Lào”.
Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6, kết thúc các buổi học nghị quyết Đảng ủy đã quán triệt để đảng viên viết bài thu hoạch, kết hợp với công tác giảng dạy. Tham gia đầy đủ cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào”, trong đó có 01 bài dự thi đạt giải Ba của Đảng uỷ Khối các cơ cơ tỉnh, Đảng bộ Nhà trường đạt giải khuyến khích.
 Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Diễn đàn: “Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đảng uỷ cùng Ban Giám hiệu chỉ đạo ban hành Quy chế Văn minh công sở, Quy chế Phát ngôn…Qua đó, góp phần làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức và vận dụng có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  và quy chế ở đơn vị. Xuất phát từ nhận thức đầy đủ, đúng đắn và tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời chu đáo Chỉ thị 05 đã góp phần xây dựng văn hoá trường Đảng ngày càng nền nếp, quy cũ hơn,
Đặc biệt, năm 2017 Đảng bộ nhà trường đã vinh dự được đón  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước; Giám đốc Học viện Chính tri quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo tỉnh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, giảng viên và học viên của Nhà trường đã góp phần cũng cố niềm tin, động viên to lớn đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên của Nhà trường.
Năm 2018, Đảng uỷ hướng dẫn chỉ đạo học tập Chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời xây dựng chương trình hành động của tập thể; kế hoạch làm theo của cá nhân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chức trách nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các chi bộ và các đoàn thể trong sinh hoạt hàng tháng và tổ chức học tập, nghiên cứu tài liệu gắn với chuyên đề năm 2018, kết hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và chọn vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân gây bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết, khắc phục. Đối với người đứng dầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm và thực hiện nêu gương về trung thực, trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị trong toàn Đảng bộ; xây dựng và thực hiện đạo đức, chuẩn mực nghề nghiệp của nhà giáo. Duy trì nghiêm túc  việc chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ; hàng tháng  tiếp tục tổ chức có chất lượng, hiệu quả việc sinh hoạt diễn đàn chi bộ, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của các khoa, phòng trong Nhà trường. Đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, viên chức hằng năm nghiêm túc, chính xác kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Đảng uỷ thực hiện nghiêm túc, công bằng, công khai việc biểu dương, khen thưởng kịp thời, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây