Người viết: Ths. CAO THỊ HÀ Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật. Ngày 28 tháng 11 năm 2013, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII thông qua bản Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. ( sau đây gọi là Hiến pháp năm 2013). Hiến pháp này có hiệu

Thứ bảy - 05/12/2015 16:17

Trần Văn Toàn
Khoa Xây dung ĐảngMối quan hệ gắn bó máu thịt giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng nhân dân chính là nguồn gốc chủ yếu tạo nên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, là một trong những điều kiện quan trọng làm cho Đảng ta giữ vững được vai trò lãnh đạo. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Vì thế, trong nhiều bài nói, bài viết Bác Hồ thường dạy chúng ta sự nghiệp cách mạng của Đảng là vô cùng to lớn nếu không biết dựa vào dân thì Đảng có tài giỏi mấy cũng khó có thể làm nổi. Trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì hòa bình, thống nhất đất nước, Bác chỉ rõ : "Đảng ta có đường lối chính trị đúng đắn được nhân dân ủng hộ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên làm tiên phong chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với nhân dân đã trở thành nguồn cách mạng và truyền thống vô cùng quý báu của cách mạng Việt Nam" (1). 

Bác nhắc mọi người phải cảnh giác, đề phòng, ngăn ngừa những hành vi quan liêu, hách dịch, cửa quyền, xa rời quần chúng…bằng cách phải luôn gắn bó chặt chẽ với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Bác nhắc nhở nếu cán bộ, đảng viên mắc bệnh quan liêu, xa rời quần chúng thì có mắt mà chả thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, có chế độ mà không giữ đúng, có kỷ luật mà không nắm vững. Kết quả là những người xấu, cán bộ kém tha hồ mà tham ô, lãng phí... 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, hơn 80 năm qua Đảng ta luôn xác định rõ vị trí, vai trò của mối quan hệ đó đối với sự nghiệp cách mạng, coi mối quan hệ đó là nguồn gốc sức mạnh, là quy luật phát triển và tồn vong của Đảng, của chế độ ta. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn thắt chắt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, nhờ đó, cán bộ, đảng viên xây dựng được bản lĩnh, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định trước khó khăn, thách thức; có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, về phòng chống tham nhũng, lãng phí gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nhất là, biết dựa vào dân, biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nên Đảng ta đã giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được của công cuộc đổi mới đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước thì hiện nay trong Đảng và xã hội ta, bên cạnh số đông cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, không sợ khó khăn gian khổ, tận tụy hy sinh, gương mẫu, tích cực, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, được Đảng tin yêu, được nhân dân mến phục vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên thiếu tinh thần trách nhiệm, sa vào chủ nghĩa cá nhân, tình trạng “nói không đi đôi với làm”, “nói một đằng làm một nẻo”… đang gây bức xúc trong xã hội, làm mất niềm tin trong nhân dân. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã khẳng định: một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, tình trạng quan liêu, tham nhũng, cửa quyền, sách nhiễu quần chúng đã ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chia rẽ Đảng với dân, cán bộ với quần chúng đang đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. 

Kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng cho thấy, chỉ trên cơ sở Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân thì cách mạng mới đi đến thành công. Ngược lại, ở đâu và lúc nào, Đảng và cán bộ, đảng viên quan liêu, xa rời nhân dân, “cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng, cũng như đứng lơ lửng giữa trời, nhất định thất bại”(2).

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách chống phá ta quyết liệt về mọi mặt, chúng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ bằng những hành động kích động quần chúng, chia rẽ dân tộc, tôn giáo hòng phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Do đó, trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng nói chung, cũng như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói riêng, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI) đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Đặc biệt, năm 2014, Ban Bí thư xác định chủ đề trọng tâm là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” nhằm cũng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó mắu thịt giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân. Vì vậy, chúng ta cần tập trung vào những vấn đề sau:

Trước hết, cần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản của từng tổ chức đảng và của mỗi đảng viên. Trước tình hình khó khăn, phức tạp và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; thường xuyên nâng cao cảnh giác, phòng chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”; không phai nhạt lý tưởng, kiên định thực hiện mục tiêu mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn; phải thực sự là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho nhân dân. 

Hai là, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng. Bởi vì theo Bác, vấn đề này liên quan trực tiếp tới vận mệnh của Đảng, quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng nước ta. Do vậy, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, vừa là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng và toàn dân. Chống chủ nghĩa cá nhân trước hết phải chống từ trong Đảng và trong bộ máy quản lý Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người tiên phong, gương mẫu trong chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, làm cho mỗi tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần coi trọng khâu giáo dục nhận thức, quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, xây dựng động cơ đúng đắn. Mỗi cán bộ, đảng viên, cần liên hệ thực tiễn kết quả đạt được trong thời gian qua; trên cơ sở đó, nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; tìm ra giải pháp hữu hiệu để tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. 

Ba là, phải phát huy vai trò tích cực của quần chúng, coi cách mạng là sự nghiệp của dân nhân, do dân nhân và vì dân nhân. Chúng ta cần tiếp tục phát huy khả năng to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh của cộng đồng dân tộc, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước là nhằm thực hiện và bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân. 

Bốn là, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải liên hệ mật thiết với nhân dân, tôn trọng nhân dân và hướng dẫn, tổ chức nhân dân thành lực lượng, phong trào hành động cách mạng, từ đó phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt là, chú trọng vai trò “nêu gương”, “nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm” phát huy hơn nữa vai trò tích cực, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải kính yêu nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được “kiêu ngạo, công thần, tự cao, tự đại”. “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh”(3). Từ trách nhiệm đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phải xác định mình là công bộc của dân để thực hiện sứ mệnh “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, là một sứ mệnh thiêng liêng và cao cả. 

Năm là, muốn cải thiện tốt hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải thực hiện tốt công tác dân vận. Vì “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”(4). Cán bộ, đảng viên là những người đưa chính sách đến với nhân dân đều phải quán triệt quan điểm dân vận của Đảng là tất cả vì lợi ích của nhân dân. Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân còn được thể hiện ở mối quan hệ giữa Mặt trận và các đoàn thể với nhân dân. Mặt trận, đoàn thể là tổ chức của dân, phấn đấu cho dân, bênh vực quyền của dân, liên lạc mật thiết với nhân dân, với Chính phủ. 

Sáu là, bài học sâu sắc, không bao giờ cũ đối với một Đảng chân chính, cách mạng là thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đây là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất, để tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Để mối liên hệ mật thiết này luôn được củng cố và tăng cường, mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh với nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Đảng và Nhà nước gắn với việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiên nay”. Những căn bệnh và hệ quả xấu của nó là sự cảnh báo nghiêm khắc, đồng thời cũng là những chỉ dẫn và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện, để họ không chỉ “biết lãnh đạo” như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, mà còn luôn xứng đáng là người “đầy tớ” thật trung thành của nhân dân.

Chú thích tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI), tr. 9.
2. Hồ Chí Minh Toàn tập, NXB CTQG, H.2002, tập 5, tr. 286) . 
3. Hồ Chí Minh : Sách đã dẫn, tập 5, tr 698. 
4. Hồ Chí Minh : Sách đã dẫn,t.4, tr. 56 – 57.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây