Một số yêu cầu đối với cán bộ làm công tác Mặt trận trong Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ bảy - 05/12/2015 16:16

Hoàng Tiến Dũng
Khoa Dân vậnNghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta thấy rằng, ở bất cứ lĩnh vực nào Người cũng để lại những giá trị có ý nghĩa thực tiễn, soi đường cho mỗi bước đi của dân tộc, của Đảng. Trong kho tàng về lý luận để lại, Người không dùng những từ, cụm từ mang tính lý luận cao mà chỉ dùng những cụm từ giản đơn, dễ hiểu để khi nói, khi đọc, khi phổ biến ai cũng hiểu được và quan trọng hơn vẫn là kim chỉ nam cho hành động của chúng ta trong sự nghiệp cách mạng hiện nay.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho chúng ta thấy rằng :

+ Đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

+ Đoàn kết trong Mặt trận Liên Việt, nhân dân ta đã kháng chiến thắng lợi, lập lại hòa bình ở Đông Dương, hoàn toàn giải phóng miền Bắc.

+ Đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhân dân ta đã giành được thắng lợi trong công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Xuất phát từ vị trí , vai trò to lớn của Mặt trận trong sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nên trong tình hình hiện nay việc nhận thức và hành động để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy được sức mạnh của mình là một việc làm hết sức cấp thiết. Tính cấp thiết thể hiện ở chỗ, mục tiêu lớn nhất của sự nghiệp cách mạng nước ta hiện nay vẫn là : “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Muốn thực hiện thành công mục tiêu đó thì vai trò của Mặt trận không thể thiếu, không thể yếu.

Để Mặt trận phát huy được vai trò của mình, ngoài những yếu tố như chính sách mặt trận của Đảng, Cương lĩnh của Mặt trận, thì phải xây dựng được một đội ngũ cán bộ tốt, đây là nhân tố hết sức quan trọng, có tính chất quyết định đến hiệu quả công tác Mặt trận của Đảng ta. Theo Hồ Chí Minh, cán bộ làm công tác Mặt trận cần nắm vững một số yêu cầu : “ Phải thông suốt và thực hiện đúng chính sách của Đảng và Chính phủ, đồng thời phải giải thích cho mọi người hiểu thật thấu đáo và làm cho đúng”( Hồ Chí Minh, Tuyển tập, tập 3, trang 431). Đây là yêu cầu đầu tiên, mang tính định hướng cho hành động. Thông suốt đường lối tức là cán bộ làm công tác Mặt trận cần nắm vững và chấp hành đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nướcvề Mặt trận. Trong thực tiễn trước đây và kể cả hiện nay, một số cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác Mặt trận nói riêng chưa thật sự thấm nhuần quan điểm này, điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong cách mạng dân tộc dân chủ, nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh : “ ..Bất kỳ ai, dù quá khứ của họ là thế nào, miễn là ngày nay họ thật lòng ủng hộ công cuộc xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, thì chúng ta đoàn kết với họ.” Hồ Chí Minh, Tuyển tập, tập3, trang 429). Kế thừa những quan điểm đó trong tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Người, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX một lần nữa nhấn mạnh và khẳng định : “ Xóa bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ…”. Đó là những định hướng hết sức đúng đắn của Đảng ta trong việc chỉ đạo công tác mặt trận, góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài việc thông suốt và thực hiện đúng chính sách của Đảng và Chính phủ, theo Người, cán bộ làm công tác Mặt trận cần lưu ý : “ Phải đi đường lối quần chúng, không được quan liêu, mệnh lệnh và gò ép nhân dân. Nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân; tổ chức, giáo dục, động viên nhân dân xây dựng cuộc sống mới. Chúng ta phải thật sự dân chủ với nhân dân và chuyên chính với bọn phản cách mạng, bọn phá hoại lợi ích của nhân dân” Hồ Chí Minh, Tuyển tập, tập 3, trang 431).

Trong công tác Mặt trận của chúng ta hiện nay, phải khẳng định rằng phần lớn đội ngũ cán bộ của chúng ta đã và đang làm rất tốt, chỉ còn một số cá nhân chưa thấm nhuần quan điểm này. Biểu hiện lớn nhất của những hạn chế đó là bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Trong giải quyết công việc liên quan đến lợi ích của nhân dân, chưa thật sự đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết, trước hết. Khó khăn lớn nhất của căn bệnh quan liêu nói chung trong hệ thống chính trị và trong công tác Mặt trận nói riêng không phải muốn xóa bỏ là chúng ta có thể xóa bỏ ngay được mà cần phải có thời gian, phải nâng cao nhận thức, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị…Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, với tinh thần dân chủ đã và đang được tăng cường và mở rộng, vị trí, vai trò của Mặt trận với việc giám sát và phản biện xã hội thì tất cả những biểu hiện, những căn bệnh nói trên sẽ bị đẩy lùi.

Một yêu cầu nữa đối với cán bộ làm công tác Mặt trận mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra : “ Phải thành thực lắng nghe ý kiến của người ngoài Đảng. Cán bộ, đảng viên không được tự cao, tự đại, cho mình là tài giỏi hơn mọi người; trái lại phải học điều hay, điều tốt của mọi người”( Hồ Chí Minh, Tuyển tập, tập 3, trang 431).

Thật ra, đây không phải là yêu cầu mà lần đầu tiên chúng ta mới được biết đến, vì cán bộ, đảng viên của chúng ta hiện nay đã và đang được học tập, nghiên cứu, về tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình học tập, trong sinh hoạt chính trị của các tổ chức đảng….hoặc chí ít cũng được nghe một vài lần những lời dạy của Người thông qua sách, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, để làm được điều này thì không hề giản đơn, vì cũng rất hiếm cán bộ, đảng viên trong tự phê bình và phê bình lại nhận mình có khuyết điểm là tự cao, tự đại và không khiêm tốn. Do vậy, đây vẫn là một yêu cầu rất quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và vẫn luôn là nội dung mang tính thời sự, bởi lẽ nó cần rất nhiều yếu tố như nhận thức, dân chủ, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, đặc biệt cái khó khăn nhất vẫn là sự dũng cảm tự nhận khuyết điểm để sửa chữa.

Một yêu cầu nữa mà theo Chủ Tịch Hồ Chí Minh cần phải làm tốt đó là : “ Cán bộ làm công tác mặt trận phải tích cực và chủ động giúp cấp ủy đảng lãnh đạo công tác mặt trận; phổ biến và thực hiện chính sách của Đảng về mặt trận; làm việc phải kiên nhẫn, phải tha thiết với công tác mặt trận”( Hồ Chí Minh, Tuyển tập, tâp 3, trang 431).

Từ thực tiễn của sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ cũng như trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta hiện nay, phải khẳng định rằng Đảng ta đã xây dựng và bố trí được đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận có đức, có tài, tâm huyết, tự nguyện gắn bó với công tác mặt trận. Điều mà mỗi chúng ta cần phải trân trọng hơn là mặc dù trong tình hình hiện nay, dưới những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự thoái hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên.. thì hình ảnh những cán bộ làm công tác mặt trận ơ cơ sở vẫn ngày đêm miệt mài với công việc, đem hết khả năng của mình để đem đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến tận thôn, bản, ấp và khu dân cư là điều mà chúng ta không thể phủ nhận. Dẫu biết rằng chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với họ còn nhiều khó khăn, sự nhìn nhận của các cấp, các ngành cũng còn có những hạn chế, nhưng vượt lên trên tất cả những điều đó, họ đã và đang làm tốt nhiệm vụ của mình.

Như vậy, từ trong lý luận cũng như trong thực tiễn của cách mạng, nhất là trong giai đoạn hiện nay, chúng ta thấy rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn là một trong những lực lượng to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng Việt nam. Khẩu hiệu : Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công đã và đang trở thành chân lý tiếp tục định hướng, soi đường cho mỗi bước đi của cả dân tộc mà Mặt trận là một trong những tổ chức chính trị- xã hội góp phần đắc lực vào việc xây dựng khối đại đoàn kết đó. 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây