Danh mục Sách kinh điển

Thứ sáu - 30/09/2016 08:07
TT TÊN TÁC PHẨM   TÁC GiẢ NHXB NXB
1 VỀ SỰ THỐNG NHẤT CỦA P TRÀO CSQT V . I . Lê - nin Tiến bộ 1972
2 VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG V . I . Lê - nin Tiến bộ 1972
3 NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG V . I . Lê - nin Tiến bộ 1974
4 HAI SÁCH LƯỢC CỦA ĐẢNG DCXH….. V . I . Lê - nin Tiến bộ 1974
5 QUYỀN TỰ QUYẾT CỦA CÁC DÂN TỘC… V . I . Lê - nin Tiến bộ 1974
6 NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN LÀ THẾ NÀO? V . I . Lê - nin Tiến bộ 1974
7 CN ĐẾ QUỐC GIAI ĐOẠN TỘT CÙNG CỦA CNTB V . I . Lê - nin Tiến bộ 1975
8 CN DUY VẬT VÀ KINH NGHIỆM PHÊ PHÁN V . I . Lê - nin Tiến bộ 1976
9 MỘT BƯỚC TIẾN HAI BƯỚC LÙI…. V . I . Lê - nin Tiến bộ 1976
10 TUỔI TRẺ LÊ-NIN NEPSVOLOVA TN 1977
11 NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CN LÊ-NIN XTA-LIN Sự thật 1977
12 THEO CON ĐƯỜNG CỦA LÊ-NIN BRE-GIO-NEP Tiến bộ  
13 VỀ NHỮNG NG TẮC TCHỨC CỦA ĐẢNG VS V . I . Lê - nin Sự thật 1978
14 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 1) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
15 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 2) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
16 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 3) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
17 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 4) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
18 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 5) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
19 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 6) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
20 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 7) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
21 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 8) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
22 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 9) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
23 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 10) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
24 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 11) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
25 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 12) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
26 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 13) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
27 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 14) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
28 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 15) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
29 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 16) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
30 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 17) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
31 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 18) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
32 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 19) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
33 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 20) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
34 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 21) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
35 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 22) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
36 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 23) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
37 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 23) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
38 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 24) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
39 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 25) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
40 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 26) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
41 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 27) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
42 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 28) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
43 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 29) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
44 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 30) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
45 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 31) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
46 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 32) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
47 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 33) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
48 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 34) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
49 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 35) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
50 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 36) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
51 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 37) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
52 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 38) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
53 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 39) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
54 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 40) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
55 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 41) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
56 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 42) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
57 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 43) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
58 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 44) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
59 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 45) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
60 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 46) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
61 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 47) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
62 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 48) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
63 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 49) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
64 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 50) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
65 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 51) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
66 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 52) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
67 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 53) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
68 LÊ-NIN ( Toàn tập, tập 54) V . I . Lê - nin Tiến bộ 1978
69 HOC THUYẾT VỀ CMXH CỦA CNLN TRONG...  PHE-DO-XE-EP Sự thật 1982
70 CRUP-XCAI-A L.CU-NET-XCAI-A Phụ nữ 1983
71 TƯ BẢN ( Tập 1, quyển 1, phần 2) Các mác  Sự thật 1984
72 TƯ BẢN ( Tập 2) Các mác  Sự thật 1985
73 TƯ BẢN ( Tập 3, phần 1 Các mác  Sự thật 1986
74 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 1) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
75 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 2) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
76 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 3) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
77 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 4) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
78 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 14) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
79 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 15) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
80 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 16 Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
81 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 17) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
82 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 18) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
83 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 19 Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
84 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 20) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
85 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 21) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
86 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 22) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
87 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 24) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
88 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 25) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
89 C.MÁC VÀ PH.ĂNG-GHEN (Toàn tập, tập 26) Các mác và Ăng ghen CTQG 1995
90 PTRÀO CNHÂN QTẾ những v đề ls-ll (T5,6,7,8)     TS. Tô Huy Rứa CTQG 2011
91 LÊ-NIN (Tuyển tâp 3) Lê Minh Nghĩa CTQG 2011
92 LÊ-NIN (Tuyển tâp 4) Lê Minh Nghĩa CTQG 2011
93 GIỚI THIỆU QUYỂN II BỘ "TƯ BẢN" CỦA C.MÁC Đ.I RÔDENBE CTQG 2012
94 GIỚI THIỆU QUYỂN II BỘ "TƯ BẢN" CỦA C.MÁC Đ.I RÔDENBE CTQG 2012
95 TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI KIÊN ĐỊNH CN MÁC TS. Lê Kim Bình CTQG 2014

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây