Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học các cấp ở Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu xây dựng trường chính trị đạt chuẩn

Thứ tư - 14/12/2022 14:08

 
TS. Dương Hương Sơn
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
       Cùng với công tác giảng dạy, Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị  luôn coi trọng công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của đội ngũ giảng viên. Đặc biệt, những đổi mới trong Quy chế hoạt động khoa học của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khơi dậy và phát huy được tính tích cực, chủ động nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, nhất là với giảng viên trẻ.
       Hiện tại, đội ngũ cán bộ viên chức của Trường Chính trị Lê Duẩn là 41 viên chức/44 biên chế được giao. Trong đó có 28 giảng viên, giảng viên chính. Đội ngũ giảng viên có 02 tiến sỹ, 22 thạc sỹ, 03 cử nhân đang học cao học, 01 cử nhân đang làm hồ sơ thi cao học. Tuy đội ngũ có nhiều tiêu chuẩn chưa đạt theo yêu cầu về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cao cấp, tỷ lệ, song, những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quán triệt việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao của nhà trường và đối với đội ngũ giảng viên. Trong đó luôn xác định, giảng dạy và nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời từ năm 2021, nhằm hướng đến xây dựng trường chính trị chuẩn, Nhà trường đã bằng nhiều biện pháp, một mặt nâng số lượng đề tài cấp trường, cấp tỉnh, mặt khác nâng cao chất lượng nghiên cứu.
       1. Một số kết quả đạt được
      Trong 05 năm 2017- 2021, Trường Chính trị Lê Duẩn đã thực hiện 10 đề tài khoa học cấp trường (trung bình 2 đề tài/năm) và năm 2022 giao 03 đề tài cấp trường. Thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh về “Nâng cao chất lượng hoạt động của những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn bản, khu phố trên địa bàn Quảng Trị” và đã được nghiệm thu, xếp loại xuất sắc (năm 2019). Năm 2022 đang thực hiện 01 đề tài cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Nhà trường tham mưu Ban Thường vụ xây dựng các đề án về tổ chức lại bộ máy theo Quy định 09-QĐ/TW của Ban Bí thư (duyệt và thực hiện năm 2019); tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án vị trí việc làm (đã được phê duyệt và thực hiện năm 2021); năm 2022 đang tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Đề án phát triển tổng thể Trường Chính trị Lê Duẩn đến 2030, tầm nhìn đến 2045, trong đó giai đoạn 2022 – 2025 đang tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Đề án Xây dựng Trường Chính trị Lê Duẩn đạt trường chính trị chuẩn mức 1.
       2. Một số kinh nghiệm
       Trong nội dung bài viết chỉ xin trao đổi một số kinh nghiệm của Trường Chính trị Lê Duẩn trong đề xuất, đăng ký và triển khai các đề tài khoa học cấp trường và cấp tỉnh.
       Để thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung, Đảng ủy, Ban Giám hiệu quán triệt nghiêm túc trong đội ngũ giảng viên về chức năng, nhiệm vụ quan trọng đối với trường chính trị cấp tỉnh không chỉ là giảng dạy mà còn nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Để đạt tiêu chí trường chính trị chuẩn về nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn đòi hỏi Hội đồng khoa học nhà trường, bộ phận tham mưu và giảng viên phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi các lĩnh vực, vấn đề cần nghiên cứu, tổng kết. Các vấn đề nghiên cứu luôn đáp ứng tiêu chí đầu tiên là tính ứng dụng vào giảng dạy, quản lý, phục vụ tại Nhà trường hoặc phải phục vụ cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách của tỉnh.
       Thứ nhất, đối với đề tài cấp trường, cấp khoa: Trước đây, việc đăng ký thực hiện đề tài khoa học cấp trường thường được thực hiện theo khoa chủ quản. Ưu điểm của cách làm này, thường huy động được tối đa thành viên của khoa tham gia nghiên cứu. Tuy vậy, hạn chế của nó là chủ nhiệm đề tài thường chỉ do lãnh đạo khoa làm chủ nhiệm nên ít phát huy được trách nhiệm, khả năng nghiên cứu của các giảng viên (tham gia mang tính nghĩa vụ). Bên cạnh đó, khó tạo điều kiện cho giảng viên đủ các điều kiện để xét thăng hạng. Do vậy, từ năm 2020 trở đi, Ban Giám hiệu đã chủ trương ngoài việc đăng ký của tập thể, cá nhân giảng viên có thể đăng ký đối với việc thực hiện các đề tài cấp trường, cấp khoa (Nhờ vậy, cuối năm 2021 có 05 giảng viên đủ điều kiện được xét nâng ngạch từ giảng viên lên giảng viên chính). Việc đăng ký, triển khai thực hiện đối với đề tài cấp trường đăng ký phải đảm bảo:
       + Số lượng thành viên tối đa không quá 5 người;
       + Đề tài có thể do đơn vị khoa, phòng, tổ chức đoàn thể hoặc cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm;
       + Nội dung đề tài cấp trường: phải đảm bảo tính thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, phục vụ các lĩnh vực công tác của nhà trường; tổng kết thực tiễn trên các mặt, lĩnh vực của đời sống xã hội của tỉnh;
       + Các đề tài sau nghiệm thu phải có báo cáo ứng dụng vào công tác giảng dạy; công tác lãnh đạo, quản lý; công tác phục vụ cụ thể.
       + Quá trình thực hiện phải báo cáo tiến độ, khó khăn, vướng mắc.
       Qua thực tế tổ chức đề tài khoa học cấp trường cho thấy, việc tuân thủ các yêu cầu trên trong việc đăng ký và tổ chức nghiên cứu đề tài cấp trường tại Trường Chính trị Lê Duẩn tạo nhiều thuận lợi, tạo sự năng động, tính tự giác của giảng viên trong việc tham gia thực hiện các đề tài cấp trường. Tuy vậy, do kinh phí bố trí còn eo hẹp nên chưa thực sự tạo được động lực cho đội ngũ giảng viên.
       Thứ hai, đối với tài khoa học cấp tỉnh: Nhà trường yêu cầu đội ngũ giảng viên trong qua trình thực hiện nhiệm vụ thực tế (qua việc tham gia các hội thảo của tỉnh, của các cơ quan trong tỉnh; qua việc tham gia các kỳ họp của HĐND tỉnh; qua các hội nghị của Tỉnh ủy;…) cần tìm tòi các vấn đề cần có sự tổng kết thực tiễn để đề xuất Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng khoa học đề xuất các nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh. Trong năm 2018 đã đề xuất HĐKH tỉnh thực hiện 01 dề tài gắn liền với công tác tổng kết trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách trên cơ sở nhu cầu của HĐND tỉnh Quảng trị; năm 2022 đề xuất 01 đề tài gắn liền với công tác tổng kết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng của các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (đề tài đã được UBND tỉnh giao thực hiện năm 2022 - 2023).
       Trong quá trình thực hiện, Ban giám hiệu luôn quán triệt đây là nhiệm vụ của Nhà trường về NCKH được UBND tỉnh giao và huy động tối đa nguồn nhân lực để tổ chức thực hiện (từ xây dựng đề cương, xây dựng các báo cáo chuyên đề, khảo sát, điều tra, tổ chức hội thảo, nghiên cứu thực tế,….). Tuy vậy, để thực hiện có chất lượng, ngoài việc chọn các thành viên có chuyên môn sâu trong lĩnh vực nghiên cứu làm thành viên, Ban Giám hiệu còn đề xuất thêm những thành viên có kinh nghiệm trong hoạt động nghiên cứu khoa học và mời các chuyên gia bên ngoài trường tham gia hội thảo, xây dựng các báo cáo chuyên đề và tham gia đánh giá các nội dung, các báo cáo thành phần của đề tài. Do vậy, đề tài đảm bảo được tiến độ và chất lượng.
       Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề gặp nhiều hạn chế, khó khăn trong đăng ký, tổ chức thực hiện, nhất là đề tài cấp trường:
       - Nhiều giảng viên vẫn chưa có ý thức cao trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nhiều khi tham gia thành viên chỉ mang tính hình thức, chưa tập trung thời gian vào hoạt động nghiên cứu.
       - Nhiều đề tài việc phân công, phân nhiệm không rõ ràng; tiến độ thực hiện chưa đảm bảo; nhiều nội dung chỉ dồn vào chủ nhiệm và thư ký nên chất lương chưa cao.
       - Bên cạnh đó, kinh phí bố trí thực hiện cho các đề tài cấp trường rất thấp, thường không đúng quy định về kinh phí cho một đề tài cấp cơ sở; các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế nói chung đều từ tiết kiệm ngân sách để chi trả.
       Trên là một số kinh nghiệm trong quá trình triển khai các đề tài khoa học cấp trường, cấp tỉnh. Những kết quả mà Trường Chính trị Lê Duẩn đạt được còn khiêm tốn so với nhiều trường chính trị, song từ năm 2022 trở đi, Đảng ủy, BGH quyết tâm triển khai đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm phấn đấu đạt trường chính trị chuẩn vào năm 2025.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây