TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

https://truongleduan.quangtri.gov.vn:443


Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến - Giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Quảng Trị

GV Hoàng Thị Thu
Khoa Lý luận cơ sở

        Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến (ĐHTT) là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua xây dựng và nhân rộng ĐHTT mà chúng ta có thể phổ biến kịp thời, nhanh chóng những tập thể, cá nhân có thành tích cao nhất trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo hành động cách mạng sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ.
        Quảng Trị là tỉnh đang phát triển. Trong những năm qua (2016-2020) tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,16%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, tạo ra bước phát triển mới, làm tiền đề cho tỉnh bứt phá đi lên. Tỉnh Quảng Trị đã có nhiều thành tích trong giáo dục và xây dựng những gương ĐHTT trong lao động, học tập và công tác. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh luôn coi trọng và đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng ĐHTT trong thi đua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, kịp thời tuyên dương, tôn vinh những tấm gương đi đầu trong thực hiện nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua coi đây là biện pháp, động lực tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt trong thời gian vừa qua (2016-2021), việc xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong toàn tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng và hành động cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng động cơ đúng đắn, trách nhiệm cao trong lao động, học tập, công tác, đồng thời khắc phục những nhận thức lệch lạc, sai trái, tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm (2016-2021), các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã khen thưởng cho 234 tập thể, 333 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trong năm 2019, 2020 Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 120 tập thể và cá nhân trong dịp tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; có 05 cá nhân ĐHTT được tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V và 01 cá nhân ĐHTT được tham dự Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ X1. Kết quả từ công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thời kỳ mới.
        Tuy nhiên, công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của tỉnh còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập đó là một số cấp ủy, cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị và cán bộ tuyên truyền chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, từ đó thiếu quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chưa coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, , phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các ĐHTT. Phương pháp, hình thức tuyên truyền ĐHTT có đơn vị thực hiện còn cứng nhắc, đơn điệu, thiếu linh hoạt, sáng tạo. Một số điển hình được lựa chọn tuyên truyền nhưng tính thuyết phục chưa cao… Nguyên nhân của những bất cập, hạn chế nêu trên là do: Một số cấp ủy, chủ trì cơ quan, đơn vị còn có quan điểm chưa thống nhất, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, do đó chưa quan tâm đúng mức đến công tác này; Trình độ, năng lực tổ chức thực hiện của một số cán bộ lãnh đạo, chủ trì và kỹ năng tuyên truyền của báo cáo viên, tuyên truyền viên có mặt còn hạn chế. Phần lớn đội ngũ này được đào tạo cơ bản, nhiều đồng chí được đào tạo qua văn bằng báo chí, song còn hạn chế về kinh nghiệm, vốn sống và thực tiễn của hoạt động này. Trong khi đó, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xây dựng và nhân rộng ĐHTT của tỉnh cũng như ở từng cơ quan, đơn vị tiến hành chưa thường xuyên, do đó khi thực hiện còn nhiều khó khăn, lúng túng, có mặt chưa đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền ĐHTT trong thi đua thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của tỉnh Quảng Trị hiện nay.
        Để phục vụ cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong tình hình mới, bên cạnh đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển sản xuất, đổi mới công tác vận động quần chúng, thì công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong toàn tỉnh là nhu cầu cấp thiết, phải được tiến hành mạnh mẽ và nâng lên một bước, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:
        Thứ nhất, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, cá nhân đối với việc xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
        Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu, bởi vì nhận thức có vai trò định hướng, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người. Nội dung, yêu cầu nâng cao nhận thức phải mang tính toàn diện: cả nhận thức về nội dung, hình thức, biện pháp, phương tiện, thực hiện các khâu, các bước của công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT. Để làm được đó, đòi hỏi phải thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, quán triệt nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong học tập tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc giáo dục - đào tạo của các nhà trường; khắc phục những nhận thức không đầy đủ, thiếu quan tâm đến công tác này của một số cấp ủy, cán bộ chủ trì ở các cơ quan, đơn vị hiện nay.
        Thứ hai, xây dựng và tổ chức thực hiện sáng tạo, có hiệu quả kế hoạch xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong toàn tỉnh.
        Để xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong việc thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau đây:
        Một là, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT.  Đây là biện pháp cơ bản, xuyên suốt, quyết định đến kết quả triển khai và thực hiện kế hoạch công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT của cơ quan, đơn vị.
        Hai là, căn cứ nghị quyết lãnh đạo của Tỉnh ủy, tình hình nhiệm vụ của các đơn vị, cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời có nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT: Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các chủ thể, lực lượng tham gia đến tổ chức thực hiện kế hoạch của cán bộ chủ trì, phát huy vai trò của các chi bộ, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò xung kích của các tổ chức quần chúng. Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu chỉ tiêu, biện pháp lãnh đạo theo nghị quyết với kết quả thực hiện trên thực tế để kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo bổ sung cho phù hợp.
        Ba là, phát huy vai trò và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp. Theo đó, người chủ trì căn cứ nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch của cấp trên, tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, chủ động trao đổi thống nhất phát huy vai trò lãnh đạo tỉnh, các thành viên trong Hội đồng thi đua, khen thưởng, ban thi đua các cấp trong việc tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm tra kế hoạch công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Quảng Trị.
        Thứ ba, xác định đúng nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong tỉnh.
        Đây là giải pháp cơ bản, quyết định trực tiếp đến chất lượng công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT. Xác định đúng nội dung xây dựng và nhân rộng ĐHTT đòi hỏi chủ thể tiến hành phải bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa thành nội dung, biện pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện cụ thể ở từng cơ quan, đơn vị. Nội dung xây dựng và nhân rộng ĐHTT tập trung tuyên truyền làm chuyển biến về nhận thức và hành động của mọi đối tượng vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu, phương hướng của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong điều kiện hiện nay, khi các phương tiện thông tin đại chúng phát triển mạnh mẽ, nhu cầu thưởng thức và tiếp thu các giá trị văn hóa, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân không ngừng được nâng cao, thì công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp tuyên truyền, kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại, vận dụng linh hoạt đa dạng các hình thức, phương pháp xây dựng và nhân rộng ĐHTT cho phù hợp với từng đối tượng.
        Thông qua hội nghị tổng kết, sơ kết Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hội nghị tôn vinh, gặp mặt ĐHTT, tổ chức phổ biến kinh nghiệm trao đổi trực tiếp với các ĐHTT; phát động phong trào học tập, thi đua đuổi kịp và vượt các ĐHTT; tổ chức tham quan các tập thể ĐHTT; mở các cuộc thi tìm hiểu về gương ĐHTT, tuyên truyền thông qua các bài viết, bài nói, phóng sự truyền hình, tranh cổ động, pa nô áp phích… căn cứ nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm cơ quan, đơn vị và đối tượng mà lựa chọn hình thức, phương pháp tiến hành cho phù hợp.
        Thứ tư, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng điển hình với nhân rộng ĐHTT trong thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên toàn địa bàn tỉnh.
        Việc kết hợp chặt chẽ xây giữa dựng điển hình với nhân rộng ĐHTT có ảnh hưởng trực tiếp đến Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, nâng cao chất lượng công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT nói riêng. Thực hiện tốt giải pháp này có tác dụng làm cho phạm vi ảnh hưởng của ĐHTT ngày càng được mở rộng, tác dụng của ĐHTT ngày càng có hiệu quả, liên tục lan tỏa, phát triển, làm xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Để kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh hiện nay, cần thực hiện một số biện pháp sau:
        Một là, thường xuyên tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm hay, cách làm mới sáng tạo, mang lại hiệu quả học tập, công tác cao của các ĐHTT.
        Hai là, duy trì thường xuyên, có nền nếp phong trào học tập, noi theo gương người tốt, việc tốt, phong trào học tập, đuổi kịp và vượt các ĐHTT.
        Ba là, vận dung linh hoạt các hình thức, biện pháp xây dựng và nhân rộng ĐHTT phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị.
        Thứ năm, cần quan tâm, chăm lo xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao.
        Đây là giải pháp trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là chủ thế trực tiếp xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chất lượng, kết quả hoạt động của đội ngũ này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT. Chăm lo xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong xây dựng và nhân rộng ĐHTT cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
        Một là, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần có kế hoạch, biện pháp, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên một cách cơ bản, mang tính lâu dài làm nòng cốt trong xây dựng và nhân rộng ĐHTT.
        Hai là, cùng với báo cáo viên, tuyên truyền viên chuyên trách, cần chăm lo xây dựng lực lượng kiêm nhiệm trên cơ sở lựa chọn những cán bộ, đảng viên, quần chúng có phẩm chất tốt, uy tín cao và có kỹ năng tuyên truyền, bảo đảm cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có số lượng hợp lý, chất lượng cao.
        Ba là, lựa chọn những cán bộ, đảng viên có trình độ, năng lực, năng khiếu tuyên truyền đi đào tạo tại các học viện, nhà truờng ở trong và ngoài tỉnh.
        Bốn là, tự đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh. Đây là biện pháp chủ yếu, thể hiện tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Theo các hình thức như: cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, cơ quan bồi dưỡng đơn vị; hàng tháng tổ chức hoạt động cập nhật thông tin, bồi dưỡng phương pháp tuyên truyền; hàng năm tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng công tác tuyên truyền nói chung, xây dựng và nhân rộng ĐHTT nói riêng để bồi dưỡng; mời chuyên gia, các nhà báo, cán bộ phòng tuyên truyền thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, qua đó giúp cho đội ngũ này nắm vững nội dung, nguyên tắc và kỹ năng tuyên truyền, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền ĐHTT trong thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh.
        Bài viết mới chỉ là bước đầu góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về kết quả và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Quảng Trị hiện nay. Tuy nhiên, nhiệm vụ xây dựng tỉnh ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác xây dựng và nhân rộng ĐHTT trong thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Do đó các giải pháp được nêu ra trong bài viết nếu được thực hiện đồng bộ sẽ góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./.
--------------------
Tài liệu tham khảo:
1) Tỉnh ủy Quảng Trị: Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
2) Tỉnh ủy Quảng Trị: Báo cáo Sơ kết 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây