TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

https://truongleduan.quangtri.gov.vn:443


Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Hải Lăng hiện nay

 CN. Phạm Xuân Ngọc
Khoa Xây dựng Đảng
Sinh hoạt chi bộ là nguyên tắc cơ bản đã được quy định trong Điều lệ Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng, thông qua sinh hoạt, làm cho mọi đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thường xuyên sâu sát cơ sở, củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Hiện nay, Đảng bộ huyện Hải Lăng có 54 TCCSĐ trực thuộc, trong đó, có 19 đảng bộ xã, 01 đảng bộ thị trấn, 06 đảng bộ khối cơ quan và 28 chi bộ cơ sở; có 02 đảng bộ bộ phận, 222 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận; có 20 chi bộ cơ quan xã, thị trấn. Toàn huyện có 3.698 đảng viên.
Thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW, ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 về “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Ban Tổ chức Huyện ủy Hải Lăng đã ban hành  Hướng dẫn số 05-HD/BTCHU  ngày 07/6/2018 về “nội dung sinh hoạt chi bộ”; Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 44-KH/HU, ngày 24/3/2017 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2017; và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 47-KH/TU, ngày 22/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tổ chức Diễn đàn“Vai trò của chi bộ đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên”. Với sự chỉ đạo và cách làm mới, sáng tạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể:
Thứ nhất, việc duy trì nền nếp sinh hoạt. Các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng; hầu hết các chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt, cụ thể:  sinh hoạt vào ngày 25 hàng tháng đối với chi bộ nông thôn: chi bộ Văn Vận (Hải Quy), chi bộ Hậu Trường (Hải Trường), chi bộ Tiền Phong Đông (Hải Thiện), chi bộ khối cơ quan, trường học, y tế sinh hoạt vào ngày 30 hàng tháng. Đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ cao, trên 95%;  100% chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần. Hàng tháng, các chi bộ thực hiện việc giao ban theo hình thức sinh hoạt chi bộ mở rộng để nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch sinh hoạt toàn khóa.
Thứ hai, nội dung sinh hoạt đã có sự cải tiến, thiết thực hơn. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, ngoài việc dành thời gian để thông tin tình hình thời sự nổi bật ở địa phương, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đánh giá tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt, chi bộ đã phát huy dân chủ thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và quyền của đảng viên. Các chi bộ xã, tiêu biểu Chi bộ xã Hải An, Hải Trường, Hải Xuân tập trung vào các vấn đề về giải phóng mặt bằng, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, về xây dựng nông thôn mới; chi bộ cơ quan như Chi bộ Trường Tiểu học Hải Khê, Trường Trung học cơ sở Hải Sơn bàn các vấn đề về nâng cao đạo đức nhà giáo, về chất lượng dạy và học.. Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt được nhiều chi ủy, bí thư chi bộ quan tâm; các kết luận, nghị quyết của chi bộ được đa số đảng viên đồng tình. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với cán bộ lãnh đạo các xã, thị trấn, bí thư, đảng bộ cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và những vấn đề phát sinh từ cơ sở để có biện pháp giải quyết kịp thời. Sinh hoạt theo chuyên đề bước đầu được chú trọng với nhiều nội dung phong phú, gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Chi bộ 1, Đảng bộ bộ phận Đại An Khê (Hải Thượng) tổ chức Diễn đàn sinh hoạt“Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ đảng viên”, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện chọn chuyên đề "Nêu cao vai trò, trách nhiệm và xây dựng phong cách, tác phong công tác của người cán bộ, đảng viên", Chi bộ Trường Tiểu học Hải Khê với chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua sinh hoạt chi bộ chuyên đề cấp uỷ nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, để từ đó có biện pháp khắc phục, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
Thứ ba, về công tác chuẩn bị và điều hành sinh hoạt. Công tác chuẩn bị sinh hoạt đã được chi ủy chú trọng, các chi ủy đã tiến hành hội ý hoặc bí thư thống nhất với lãnh đạo đơn vị về nội dung sinh hoạt, về đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong tháng và đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo; thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt đến các đảng viên như Chi bộ Văn Trị, Chi bộ Hà Lỗ (Hải Tân), Chi bộ Mỹ Thủy (Hải An). Năng lực điều hành sinh hoạt của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên; đa số các đồng chí bí thư có kinh nghiệm, có kỷ năng xử lý tình huống, biết lắng nghe ý kiến của đảng viên.
Qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cho thấy đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh có xu hướng tăng dần: năm 2016 đạt 52,7 %, đến năm 2017 là 58% . Tỷ lệ chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và chi bộ yếu kém có xu hướng giảm: năm 2016 là 4,1% đến 2017 là 0,4%. Đối với đội ngũ đảng viên, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 390 đồng chí, chiếm 14,76%, tăng 2,47% so với 2016 (KH 15%); đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: 25 đồng chí, chiếm 0,75 %, giảm 0,06 %.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Hải Lăng vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đó là:
Một số chi bộ chưa duy trì nền nếp sinh hoạt, đảng viên vắng sinh hoạt không có lý do nhiều, việc thay đổi lịch sinh hoạt nhưng không thông báo trước cho cán bộ huyện, xã và đảng viên dự sinh hoạt nơi cư trú biết vẫn còn diễn ra. Bên cạnh đó, sinh hoạt theo chuyên đề còn ít; vẫn còn tình trạng không họp chi ủy trước khi tổ chức sinh hoạt.
Nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn, thiếu thiết thực, không chọn lọc được vấn đề trọng tâm để chi bộ tập trung thảo luận; nhiều chi bộ nặng phổ biến, quán triệt; cách phân bổ thời gian cho từng nội dung chưa khoa học, hợp lý. Trong thảo luận, ý kiến mang tính phản biện chưa nhiều, vẫn còn nể nang, né tránh,  thực hiện tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên, các đảng viên trẻ còn rụt rè trong phát biểu.
Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở nhiều chi bộ chưa thường xuyên, kịp thời. Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa đi vào chiều sâu, nhất là đảng viên ở khu vực nông thôn. Quản lý, theo dõi đảng viên ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú chưa chặt chẽ. Việc đánh giá, phân loại tập thể, đảng viên hàng năm ở một số chi bộ chưa làm đúng theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.
Trình độ, năng lực thực tiễn của một số đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ, chi ủy viên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, còn nhiều hạn chế trong tổ chức công việc, nhất là việc cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các chương trình, kế hoạch của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện, đồng thời, chỉ đạo thiếu chặt chẽ, thiếu quyết liệt.
Công tác kiểm tra, giám sát ở một một số đảng ủy xã, thị trấn còn thiếu chặt chẽ; chưa quan tâm hướng dẫn cho các chi trực thuộc nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, việc giải quyết những vướng mắc, khó khăn tại cơ sở.
Nguyên nhân của những hạn chế đó là do nhận thức của một số đảng viên, cấp ủy chưa đầy đủ, dẫn đến việc thực hiện chưa nghiêm túc chế độ sinh hoạt. Vẫn còn tình trạng xem nhẹ sinh hoạt chi bộ, chưa thực sự gắn với quyền lợi và trách nhiệm của người đảng viên.
Vì vậy, trong thời gian tới để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Hải Lăng cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:
Một là, duy trì thành nền nếp sinh hoạt chi bộ và quản lý chặt chẽ số lượng đảng viên. Đây là yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng sinh hoạt và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đồng thời nâng cao ý thức cho các đảng viên về trách nhiệm đối với tổ chức. Đồng chí bí thư cần có kinh nghiệm về xây dựng Đảng, nhiệt tình, tâm huyết. Chi ủy căn cứ vào đặc điểm cụ thể của chi bộ để bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý. 
 Hai là, lựa chọn và chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt. Hàng tháng, chi ủy cần bám sát chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ để lựa chọn nội dung, quyết định hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Trước khi sinh hoạt, chi ủy phải có sự bàn bạc, thống nhất; thông báo trước thời gian để đảng viên biết và chuẩn bị ý kiến tham gia. Tiếp tục quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 10 - CT/TW, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, coi đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.
Ba là, nâng cao chất lượng điều hành và ý thức của đảng viên trong tham gia sinh hoạt. Đây là vấn đề cơ bản đảm bảo cho tất cả vấn đề của chi bộ được đưa ra bàn bạc, thảo luận và quyết định. Trong sinh hoạt, người điều hành cần bảo đảm tính dân chủ, tạo bầu không khí cởi mở, chân thành để phát huy tính sáng tạo của đảng viên, hướng đảng viên tập trung vào những vấn đề trọng tâm. Bên cạnh đó, cần chú trọng nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong việc đóng góp ý kiến và tham gia thảo luận.
Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, cấp ủy cấp trên cử cán bộ về trực tiếp tham gia sinh hoạt ở cơ sở. Thường xuyên phê bình nhắc nhở những chi bộ sinh hoạt không đều, khuyến khích, động viên những điển hình tiên tiến.
                             
 
                           Tài liệu tham khảo:
  1. Báo cáo tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ huyện Hải Lăng.
  2. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hải Lăng lần thứ XV, từ đầu nhiệm kỳ 2015 đến nay.
  3. Báo cáo Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 12- KH/HU, ngày 27/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng về phân công cán bộ cấp huyện và thành lập tổ về chỉ đạo xã, thị trấn, tham dự sinh hoạt với chi bộ cơ quan xã, thị trấn và chi bộ nông thôn.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây