TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

https://truongleduan.quangtri.gov.vn:443


Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: " Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết đều do đảng viên chấp hành... Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện"(1). Vì vậy, nếu không có đảng viên thì lý tưởng cộng sản cao đẹp, đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, nhiệm vụ chính trị đúng đắn của tổ chức cơ sở đảng sẽ không thành hiện thực. 

Mặt khác, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được quyết định chủ yếu bởi chất lượng đội ngũ đảng viên của từng tổ chức cơ sở đảng. Chủ tịch Hồ Chí minh chỉ rõ: " Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên hăng hái và gương mẫu"(2). Thực tế quá trình hoạt động hơn 82 năm qua của Đảng đã chứng minh rằng đa số cán bộ, đảng viên đều" hăng hái và gương mẫu", kiên định mục tiêu, lý tưởng, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, dân tin yêu Đảng, mối quan hệ Đảng – Dân gắn bó máu thịt; Đảng lãnh đạo cách mạng giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày càng to lớn hơn.

Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức tạp. Đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, vừa có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức, nguy cơ nhất là phải đối mặt với mặt trái của kinh tế thị trường. Hơn nữa, các thế lực thù địch tăng cường phá hoại thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình” với âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ác độc, hòng chia rẽ nội bộ Đảng và phá hoại mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân, làm suy yếu, tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chuyển hoá chế độ chính trị nước ta theo quỹ đạo chính trị của chúng.

Tình hình đó đã làm cho xã hội và trong Đảng, trong bộ máy của hệ thống chính trị nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực. Đáng chú ý là, hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên không còn là cá biệt, mà là của“một bộ phận không nhỏ”, trong đó thường là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền, kể cả một số cán bộ cao cấp. Những hiện tượng suy thoái trong Đảng do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do sự yếu kém về tu dưỡng, rèn luyện của một bộ phận cán bộ, đảng viên. 

Chính vì vậy Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém về công tác xây dựng Đảng trong thời gian vừa qua: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Nghị quyết nêu lên thực trạng đáng lo ngại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay: " Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tuỳ tiện, vô nguyên tắc…." (3) . 

Nghị quyết cũng đã chỉ rõ một trong những nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu kém: Cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân....
Từ đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 xác định phải tập trung cao độ thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách trong đó vấn đề trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Như vậy, vấn đề tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay đã thực sự trở thành vấn đề trung tâm của công tác xây dựng Đảng . Theo Nghị quyết, để tạo được sự chuyển biến thật sự mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng nói chung và phẩm chất của cán bộ, đảng viên nói riêng, toàn Đảng phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên là giải pháp then chốt, có ý nghĩa rất quan trọng.

Để ngăn chặn, đi tới khắc phục sự suy thoái này, theo tôi phải tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, phải thực hiện tích cực, thường xuyên, có hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, trong đó cần tập trung thực hiện tốt những nội dung chủ yếu sau:

Một là, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn- nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản của từng tổ chức đảng và của mỗi đảng viên. Trước tình hình khó khăn, phức tạp và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ, đảng viên phải tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng; thường xuyên nâng cao cảnh giác, phòng chống hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”; không phai nhạt lý tưởng, kiên định thực hiện mục tiêu mà Bác Hồ, Đảng và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn; phải thực sự là tấm gương sáng và chỗ dựa tinh thần cho nhân dân.

Đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ về mọi lĩnh vực cho cán bộ, đảng viên như trình độ lý luận chính trị- hành chính, chuyên môn- nghiệp vụ... Thực hiện nhiều loại hình và hình thức đào tạo; cần tổ chức thường xuyên việc đào tạo lại, bồi dưỡng, cập nhập thông tin mới cho cán bộ, đảng viên.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, có ý nghĩa sâu xa, thiêng liêng đối với toàn Đảng, toàn dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng phải quyết tâm học tập, rèn luyện; phải có chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tạo được bước chuyển biến sâu sắc về nhận thức, quyết tâm sửa mình theo tấm gương của Người.

Cùng với việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, cần nêu gương đạo đức của những chiến sĩ cộng sản tiêu biểu qua các thời kỳ cách mạng, những tấm gương điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua những hành động, những con người cụ thể của cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay. Điều này, vừa có ý nghĩa giáo dục truyền thống tốt đẹp của Đảng, của cách mạng, vừa có ý nghĩa tôn vinh những tấm gương sáng bên cạnh tấm gương vĩ đại của Bác.

Ba là, cán bộ, đảng viên phải nghiêm túc thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của Đảng.

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Trong công tác, trong tranh đấu, trong huấn luyện, các đảng viên, các cán bộ, cần phải luôn luôn tự hỏi mình, tự kiểm điểm mình và đồng chí mình. Luôn luôn dùng và khéo dùng cách phê bình và tự phê bình, thì khuyết điểm nhất định hết dần, ưu điểm nhất định thêm lên và Đảng ta nhất định thắng lợi”(4). Tự phê bình và phê bình là việc làm thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, mục đích là để tự tu dưỡng mình, giúp nhau cùng tiến bộ và củng cố đoàn kết nội bộ. Nhưng gần đây, do nhận thức và cách làm của tổ chức cơ sở và cán bộ, đảng viên còn lệch lạc nên chất lượng, hiệu quả sinh hoạt tự phê bình và phê bình giảm sút. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI của Đảng xác định giải pháp tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng, gắn với nêu cao tính tiền phong gương mẫu kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước của cấp uỷ và các cấp uỷ viên cấp trên. 

Rút kinh nghiệm từ việc tự phê bình và phê bình của Bộ chính trị, Ban bí thư, của các Ban thường vụ tỉnh, thành ủy và tương đương vừa qua, các tổ chức đảng hướng vào những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, chỉ ra được ưu điểm của cán bộ, đảng viên để phát huy và nhân rộng hơn. Đồng thời, phải vạch rõ những yếu kém, khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để kịp thời ngăn chặn, tiến tới khắc phục triệt để sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên. 

Bốn là, tiến hành thường xuyên việc rèn luyện cán bộ, đảng viên trong hoạt động thực tiễn. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII của Đảng đã nêu rõ: mọi phẩm giá, bằng cấp, danh hiệu, chức vụ, tài năng và cống hiến của cán bộ, đảng viên phải được kiểm nghiệm qua hoạt động thức tiễn. Kết quả hoạt động thực tiễn là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên. Qua hoạt động thực tiễn, tiếp xúc với công việc, với quần chúng, cán bộ, đảng viên có điều kiện rèn luyện để trưởng thành; cũng qua hoạt động thực tiễn, những hạn chế khuyết điểm của cán bộ, đảng viên sẽ bộc lộ để được giúp đỡ sửa chữa tiến bộ. 

Năm là, các tổ chức đảng tăng cường hơn nữa công tác quản lý cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống. 

Đây là hoạt động rất quan trọng được các tổ chức đảng thực hiện có nhiều chuyển biến. Nhưng gần đây, việc quản lý cán bộ, đảng viên của một số tổ chức đảng vẫn có phần lỏng lẻo, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, để một bộ phận cán bộ, đảng viên coi nhẹ tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước… 

Trong tình mới, các tổ chức đảng phải có trách nhiệm cao hơn nữa, phải nắm vững tư tưởng, thái độ làm việc, các mối quan hệ, cách sống, cả hoàn cảnh gia đình và tài sản… của mọi cán bộ, đảng viên trong phạm vi mình quản lý để chủ động ngăn ngừa những hành vi tiêu cực, không để xảy ra những việc làm sai trái bất ngờ. Mặt khác, Nhà nước cần có cơ chế quản lý chặt chẽ về đất đai, tài sản, tài chính của tập thể và quốc gia; mọi chế độ, tiêu chuẩn phải tuân theo chính sách, pháp luật; chống các quy định đặc quyền, đặc lợi và phải công khai, minh bạch; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của tổ chức đảng, cơ quan chuyên môn, của đảng viên và quần chúng nhân dân; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, xử lý nghiêm minh đối với mọi tập thể và cá nhân vi phạm.

Làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay sẽ tạo được sự chuyển biến thực sự trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng.

Là một giảng viên, tôi nhận thức rằng, bên cạnh phải cố gắng trau dồi trình độ kiến thức, năng lực chuyên môn, cần phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để giữ vững phẩm chất chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, góp phần cùng với Đảng bộ nhà trường thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới .


(1) Hồ Chí Minh:Toàn tập,NxbCTQG, H,1996,t7,tr.235-236.
(2) Sdd, tr.270.
(3) Ban Tuyên giáo Trung ương – Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên), Nxb CTQG, H. 2012, tr. 27-28. 
(4) Hồ Chí Minh, Toàn tập,Tập 12, tr. 510.

 

Nguyễn Cửu An
Khoa Xây Dựng Đảng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây