TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

https://truongleduan.quangtri.gov.vn:443


Chi đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên


 
Trần Văn Toàn
Khoa Xây dựng Đảng
 

Trong mọi giai đoạn cách mạng, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vị trí, vai trò của thanh niên. Người khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”[1]. Điều lệ Đảng khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”[2].

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, nhằm giúp thế hệ trẻ giác ngộ, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, chuẩn mực đạo đức tiên tiến góp phần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”.
Nhận thức được vị trí, vai trò quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Chi đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn luôn coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, bãn lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên trong Nhà trường.
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Chi đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn đã chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng trị lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đoàn Lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đoàn lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ VI; tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập 6 bài học lý luận chính trị….
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã được gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các Nghị quyết Hội nghị BCHTW lần thứ 5, lần thứ 6, thứ 7, thứ 8 (khóa XII). Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai đăng ký các công trình, phần việc thanh niên “Làm theo lời Bác” qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò của tuổi trẻ trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, BCH chi đoàn chú trọng giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên. BCH chi đoàn đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt giáo dục những bài học về lòng yêu nước, những bài học lịch sử giá trị trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước, những tấm gương anh hùng dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn - Hội - Đội, của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, của tuổi trẻ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh qua các thời kỳ lịch sử. 
Để việc giáo dục truyền thống cách mạng đạt hiệu quả cao, chi đoàn tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam” nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác giữa hai nước do Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh tổ chức. Tham gia viết bài dự thi tìm hiểu “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ; tham gia cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/2019); tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Thanh niên làm theo lời Bác”; các chương trình tọa đàm, diễn đàn thanh niên về việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.
Một trong những hình thức giáo dục truyền thống tạo nên sức hút đối với tuổi trẻ Nhà trường, đó là chi đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” vào dịp 27/7 hàng năm như thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ; tổ chức thăm tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng. Các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đã được chi đoàn tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi, thu hút tất cả đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt, hàng năm chi đoàn đã đến thăm và tặng quà cho em Nguyễn Đình Lộc, mồ côi cả cha lẫn mẹ ở Cam Thủy, Cam Lộ do chi đoàn đỡ đầu. 
Ngoài việc tổ chức các hoạt động do Đoàn Khối tổ chức, Đoàn Trường còn vận động toàn thể đoàn viên thực hiện nghiêm túc các phong trào như xây dựng nếp sống văn minh, tác phong thanh lịch trong Nhà trường... Các hoạt động này đã phần nào nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, giúp đoàn viên hiểu được nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên của chi đoàn vẫn còn một số hạn chế.  Số lượng đoàn viên ít; một số đoàn viên chưa tích cực tham gia các hoạt động do chi đoàn phát động. Chưa chủ động tham mưu với cấp ủy trong công tác kết nạp đảng viên trong thanh niên cũng như tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, chính sách đối với thanh niên.
Vì vậy, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chi đoàn trường cần tập trung vào những giải pháp cơ bản sau:
Trước hết, phải tăng cường và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên bằng các hoạt động thiết thực và hiệu quả; tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Đoàn viên phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Đảng trong trái tim tuổi trẻ” và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ… tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, phổ biến kiến thức về pháp luật, lý luận chính trị, kiến thức và các kỹ năng xã hội cho đoàn viên, thanh niên thực hiện những tiêu chí cụ thể để rèn luyện trong từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và xem đây là công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi người.
Ba là, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Nhà trường trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Gắn nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng với hoạt động chuyên môn của Nhà trường nhằm tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp sư phạm; phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, các khoa, phòng của Nhà Trường tổ chức các buổi tọa đàm, các diễn đàn, các buổi tham quan học tập kinh nghiệm, các hoạt động nghiên cứu thực tế để giúp đoàn viên thanh niên có thêm kiến thức thực tiễn phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Bốn là, chi đoàn thường xuyên tổ chức hoạt động “về nguồn” tới các địa chỉ đỏ, các di tích lịch sử, văn hóa gắn với tên tuổi của các anh hùng, chiến sĩ cách mạng và các chiến công hiển hách của quân đội và nhân dân ta để từ đó đoàn viên nhận thức và hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc. Trên cơ sở đó các đoàn viên là giảng viên có thêm tư liệu, kiến thức vận dụng, lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức lối sống vào các tiết giảng, bài giảng đảm bảo đúng mục đích, định hướng của Đảng, của Đoàn.
Năm là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm trong việc tạo điều kiện vật chất, tinh thần cũng như định hướng các nội dung quan trọng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm giúp cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Nhà trường trong giai đoạn mới.
Có thể khẳng định, với những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng thời gian qua, đoàn viên thanh niên Nhà trường đã có bước trưởng thành về mọi mặt, bản lĩnh chính trị ngày càng vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan và chương trình hành động của chi đoàn. Chúng tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới tuổi trẻ Nhà trường sẽ phát huy truyền thống hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà trường, khắc phục những khó khăn, hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng xung kích, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của nhà trường.
Tóm lại, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên là góp phần tích cực vào hiệu quả giáo dục toàn diện của Nhà trường, phù hợp với những giải pháp mang tính chiến lược trong sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo và đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đoàn phát triển.
 
 

[1] Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb.CTQG, H. 2011, t.5, tr.216.
[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều Lệ Đảng, Nxb. CTQG, H.2016, tr.67.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây