TRƯỜNG CHÍNH TRỊ LÊ DUẨN

https://truongleduan.quangtri.gov.vn:443


Cập nhật Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI vào giảng dạy bài Nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên và vận động thanh niên ở cơ sở

 
                                                                             ThS. Dương Thị Châu Phụng
                                                                                        Giảng viên Khoa Dân vận
Cập nhật, bổ sung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nói chung và Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói riêng là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu của mỗi giảng viên khi lên lớp. Việc cập nhật, khai thác những nội dung mới, sự kiện mới làm bài giảng trở nên sinh động, hấp dẫn, rút ngắn khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn. Đối với giảng viên giảng dạy bộ môn Nghiệp vụ Công tác Mặt trận và đoàn thể nhân dân ở cơ sở thì việc làm đó càng trở nên cấp thiết hơn. Bởi lẽ, nội dung trong giáo trình là những kiến thức cơ bản, còn đường lối, chủ trương, chính sách thì phải luôn theo sát thực tiễn. Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 13 năm 2017 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội đã đánh giá những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2012-2017, thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, hoạch định công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022. Trong phạm vi bài viết này, tôi tập trung khai thác, cập nhật một số nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội vào giảng dạy bài Nghiệp vụ Công tác Đoàn Thanh niên và vận động thanh niên ở cơ sở.
Thứ nhất, Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tổng quát cụ thể hơn, sát với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của thanh niên hiện nay. Đó là: “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Thứ hai, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đã đưa ra một khẩu hiệu hoàn toàn mới so với khẩu hiệu trong Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X. Đó là: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”. Khẩu hiệu này đã biểu thị quyết tâm chính trị cao của Tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới ra sức phấn đấu vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững tâm thế đảm nhận vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thứ ba, ở nhiệm kỳ 2012-2017 có hai phong trào đó là phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”, nhiệm kỳ 2017-2022 xác định 3 phong trào là: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. 3 phong trào này là phương thức hiệu quả của Đoàn trong việc tập hợp thanh niên và cũng là lần đầu tiên Đoàn đặt “Tuổi trẻ sáng tạo” thành một phong trào chính nhằm khẳng định vai trò của thanh niên trong thời điểm khoa học công nghệ với cuộc cách mạng 4.0.
Thứ tư, trong Nghị quyết triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”.  Nhiệm kỳ 2012-2017 có tên gọi là phong trào thì nhiệm kỳ 2017-2022 đổi thành chương trình nhằm mềm hoá, khẳng định có sự hỗ trợ, đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy thanh niên và đồng hành với thanh niên trong mọi lĩnh vực của đời sống. Trong các yếu tố đồng hành với thanh niên cũng có điều chỉnh, tiếp cận với những điểm trọng tâm như đồng hành khởi nghiệp. Nhiệm kỳ trước khởi nghiệp cùng thanh niên được đặt ra là một chương trình để hỗ trợ thanh niên thì nhiệm kỳ này đặt thành nội dung, tiêu đề hoạt động cùng với thanh niên.
Thứ năm, bên cạnh một số chương trình, đề án lớn đã thực hiện được trong nhiệm kỳ 2012-2017, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 đã đưa ra 10 đề án trọng điểm rất mới và sát với những yêu cầu cần thiết của thanh niên hiện nay. Trong đó có 2 đề án mới đó là: nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam, tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em. Đây là lần đầu tiên Đoàn đặt đề án nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh của thanh niên, đặt kỳ vọng vào khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong giao tiếp, tăng cơ hội, khả năng cạnh tranh về nghề nghiệp và tăng điều kiện hội nhập quốc tế của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Như vậy, Nghị quyết đã chọn các đề án trọng tâm, trọng điểm, chọn tính mới trong cách tiếp cận vấn đề của thanh niên để thực hiện các hoạt động của tổ chức Đoàn.
Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ Việt Nam; là sự tổng kết sâu sắc giữa lý luận và thực tiễn. Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, giúp học viên nắm vững ý nghĩa, những nội dung cơ bản của Nghị quyết. Với 5 điểm mới của Đại hội, tôi bổ sung vào giảng dạy bài Nghiệp vụ Công tác Đoàn Thanh niên và vận động thanh niên ở cơ sở, cụ thể: Điểm mới thứ nhất và thứ hai của Nghị quyết nên đưa vào phần 2, mục 2.1. Nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Sau khi khái quát một số vấn đề chung về nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, giảng viên sẽ nêu hai nội dung này cũng như khẳng định mục tiêu và khẩu hiệu mà nghiệp vụ tuyên truyền, giáo dục của Đoàn phải hướng tới. Nội dung 3 phong trào, 3 chương trình đồng hành và một số chương trình, đề án lớn thì giảng viên nên lồng ghép vào mục 2.2. Nghiệp vụ tổ chức thực hiện các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Ở phần này, giáo trình vẫn đang cập nhật nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X. Do đó, giảng viên cần nêu những điểm mới trong Nghị quyết, khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, giảng viên có thể đặt câu hỏi để nắm bắt quá trình cập nhật thông tin của học viên, sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy học viên làm trung tâm để bài giảng sinh động, hiệu quả hơn.
Thực tiễn giảng dạy Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể nhân dân ở cơ sở cho chúng ta thấy rằng việc cập nhật, bổ sung những điểm mới qua các kỳ Đại hội là việc làm hết sức quan trọng, giúp cho bài giảng sinh động, mang tính thực tiễn. Chúng tôi nghĩ rằng, việc làm này có thể theo nhiều cách, nhiều phương pháp khác nhau nhưng mỗi giảng viên phải xem đây là trách nhiệm của mình để nâng cao hơn nữa trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị nói chung, Nghiệp vụ công tác Mặt trận và các đoàn thể nói riêng.
          Tài liệu tham khảo
  1. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2012-2027;
  2.  Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022.
  3. Giáo trình Nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở, Nhà xuất bản Lý luận chính trị năm 2018.
 
 
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây