301B - Đường Lê Duẩn - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị. Tel: 053.3856088 Đăng nhập   
   Trang chủ
   Giới thiệu
  Tin tức hoạt động
   Hoạt động đào tạo
   Hoạt động khoa học
  Nghiên cứu trao đổi
  Nội san
  Đề tài khoa học
  Thông tin hoạt động
   Văn bản
   Lịch hoạt động
   

Nghiên cứu - Trao đổi 

Vấn đề Dân chủ trong Đảng

Từ khi ra đời, Đảng là tổ chức chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam thắng lợi, giành được chính quyền, Đảng trở thành Đảng duy nhất cầm quyền, lãnh đạo xây dựng xã hội mới - xã hội do nhân dân làm chủ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, trước hết Đảng phải là tấm gương thực hành dân chủ.Lịch sử 80 năm Đảng lãnh đạo sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước đã minh chứng cho sức mạnh dân chủ trong Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để làm cho Đảng mạnh, thì phải mở rộng dân chủ”, trong Đảng “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình” Mặt khác, mỗi đảng viên bất cứ ở địa vị nào cũng phải làm gương dân chủ. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề dân chủ trong Đảng là một chủ đề trọng tâm cần được luận bàn trong diễn đàn Đại hội XI của Đảng, thể hiện đúng đắn nhất nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Góp phần vào dự thảo văn kiện đại hội, là một Đảng viên tôi xin góp một ý nhỏ trong vấn đề dân chủ trong Đảng nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đó là, vấn đề dân chủ trong trong sinh hoạt đảng.

Việc nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ được Đảng ta hết sức quan tâm. Để làm tốt được vấn đề này thì dân chủ trong sinh hoạt đảng là điều tất yếu và có ý nghĩa quyết định trong toàn bộ hoạt động của Đảng ta nói chung trong tổ chức sinh hoạt Đảng nói riêng. Đảng viên được trình bày quan điểm, ý kiến của mình trong tổ chức, được bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm của Đảng chính là sự thể hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của người đảng viên trong việc xây dựng tổ chức Đảng thật sự vững mạnh về mọi mặt.

Trong Đảng hiện nay ở một số nơi và trên từng lĩnh vực khác nhau dân chủ trong Đảng không được đề cao, tệ quan liêu, lấn lướt, tập trung quyền lực trong tay một số người “cánh hẩu” với nhau, gây hậu quả không nhỏ trong công cuộc đổi mới. Vì thiếu dân chủ nên năng lực và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng rất hạn chế, thậm chí bị tê liệt. Nhiều vấn đề nhân dân và công luận phát hiện nhưng tổ chức cơ sở đảng không biết hoặc có biết nhưng không đấu tranh. Vì thiếu dân chủ nên một số cấp ủy đảng không thể hiện đầy đủ ý thức trách nhiệm của mình trước sự tín nhiệm của Đảng bộ và sự ủy thác của nhân dân. Ở một số nơi, ý kiến của đảng viên chưa được quan tâm xem xét đầy đủ, hoặc không được phản ánh lên cấp ủy cấp trên. Mặt khác, không ít đảng viên thiếu trách nhiệm, không tích cực tham gia vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Tình trạng trên dẫn đến chất lượng sinh hoạt thấp, không huy động được trí tuệ của tập thể tổ chức đảng; tính khả thi của nghị quyết không cao. Lúc sinh thời Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã chỉ cho chúng ta thấy phương pháp khoa học là: “Thấy một cách sáng tỏ, vận dụng một cách thành thạo, có thái độ rộng rãi, khoan dung đối với người có chính kiến khác mình. Đó là điều bình thường trong xã hội. Chỉ có thảo luận, tranh luận, lật qua, lật lại, người thấy mặt này, người thấy mặt khác thì mới dần dần tiếp cận cái đúng, đồng thời cái đúng không phải là vĩnh hằng, bất biến”. Đây cũng chính là phương pháp luận tốt nhất để phát huy dân chủ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Ngược lại, do nhận thức chưa đầy đủ hoặc là do lợi dụng dân chủ để đưa thông tin chưa đúng thậm chí sai sự thật làm phương hại đến uy tín danh dự của tổ chức cơ sở đảng, của bản thân cá nhân đảng viên. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà các thế lực thù địch tìm mọi cách để chống phá, nhất là chống phá sự lãnh đạo của Đảng nhằm thực hiện chiến lược” Diễn biến hoà bình” nhằm tạo sự “ tự chuyển biến trong Đảng” làm phân hoá nội bộ Đảng dưới chiêu bài về dân chủ và thực hiện dân chủ trong Đảng nên vấn đề dân chủ trong Đảng cần được nghiên cứu một cách nghiêm túc, đúng đắn. Theo tôi, việc đẩy mạnh dân chủ trong Đảng đựơc thực hiện một cách tích cực sẽ giải quyết tốt được các vấn đề sau đây:

Thứ nhất, Thực hiện tốt dân chủ trong sinh hoạt đảng là một giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Trong sinh hoạt, đảng viên được trình bày quan điểm, ý kiến của mình trong tổ chức, được bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm của Đảng. Ý kiến xây dựng của đảng viên được tôn trọng là điều kiện để đảng viên phát huy tính tích cực trong sinh hoạt Đảng của mình, làm cho việc sinh hoạt đảng có ý nghĩa thiết thực với mọi đảng viên.

Thứ hai, Trên cơ sở sinh hoạt đảng một cách dân chủ mới có thể giải quyết tốt các vấn đề quan trọng của Đảng: nâng cao trí tuệ, nhận thức trong Đảng; công tác cán bộ của Đảng; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng trong Đảng cũng như trong toàn xã hội…

Thứ ba, Phát huy dân chủ trong sinh hoạt đảng ở tất cả các cấp của Đảng là một nội dung quan trọng để phát huy dân chủ trong Đảng, làm gương cho mọi sinh hoạt trong các tổ chức của hệ thống chính trị và trong mọi sinh hoạt xã hội.
Để thực hiện tốt vấn đề dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng, theo tôi nên làm tốt những vấn đề sau đây:

1. Nâng cao nhận thức đúng đắn về dân chủ trong Đảng.

Phải có nhận thức đúng đắn giữa phát huy dân chủ trong mối quan hệ với nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng ta. Dân chủ phải đi đôi với tập trung. Tập trung và dân chủ có mối quan hệ hết sức biện chứng. Quyền tập trung càng đề cao, uy tín của Đảng càng được nâng lên khi chúng ta biết phát huy dân chủ rộng rãi trước tiên là trong Đảng sau đó là toàn xã hội. Phát huy dân chủ đồng thời phải chống dân chủ cực đoan, dân chủ không tuân theo kỷ cương phép nước.

2. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng luôn là vấn đề then chốt, tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng làm cho mỗi đảng viên của đảng luôn rèn luyện tích cực đạo đức phẩm chất, nâng cao năng lực công tác của mình. Nhất là, hiện nay công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được gắn với cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm làm cho mỗi đảng viên thấm nhuần đạo đức cách mạng của Người để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng giao phó cho mình. Trong đó vấn đề nâng cao chất lượng đảng viên vừa là yêu cầu quan trọng của việc xây dựng và thực hiện dân chủ trong Đảng vừa là một nội dung cơ bản của xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

3. Đổi mới tích cực về tổ chức sinh hoạt Đảng.

Trong sinh hoạt đảng, cần bảo đảm công khai về nội dung sinh hoạt, đảng viên khi dự họp họ phải biết trước với thời gian cần thiết được bàn về việc gì, những nội dung nào được thông báo một cách cụ thể để họ phát huy trách nhiệm của mình trong bàn bạc, trao đổi. Tránh tình trạng trong sinh hoạt thì không có ý kiến, nhưng ngoài cuộc họp lại nói nhiều về công tác của tổ chức Đảng.

4. Đẩy mạnh việc tiếp thu ý kiến của quần chúng và các tổ chức xã hội.

Trước sinh hoạt đảng, các cấp uỷ Đảng tiếp cận với dân, để phát huy vai trò tư vấn, phản biện của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc hoạch định chủ trương, chính sách; trong xem xét, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ, nhằm tập hợp được những thông tin có giá trị phản biện xã hội cần thiết gíup cho việc ra Nghị quyết về công tác Đảng đảm bảo chính xác, toàn diện, khoa học. Tránh được tình trạng nghị quyết chung chung, thiếu gần dân, sát dân, tính khả thi không cao.

Kết quả đại hội Đảng các cấp vừa qua đã thể hiện sự chuyển biến tích cực của sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng sắp tới sẽ có nhiều quyết sách quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nói chung và phát huy dân chủ trong đảng nói riêng nhằm xây dựng một đảng cầm quyền thật sự trong sạch vững mạnh, là dịp để Đảng ta xây dựng môi trường lành mạnh và thiết chế đồng bộ để phát huy dân chủ trong toàn xã hội mà trước hết là trong Đảng.

Lê Quang Thể
Phòng Đào TạoBài viết khác
 
Tăng cường công tác thanh tra giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Chính trị Lê Duẩn
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện Trường Chính trị Lê Duẩn
Lấy học viên làm trung tâm – Hành động thiết thực trong việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó, phục vụ nhân dân ở Trường Chính trị
Xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm ở hệ thống Làng hầm địa đạo Vĩnh Linh
Xã Hải Thượng huyện hải lăng tích cực “chỉnh trang nông thôn” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở Chi bộ Liên Khoa Trường Chính trị Lê Duẩn
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Đảng bộ xã Tà Long huyện Đakrông
Phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên ở Quảng Trị
Phong trào hoạt động của Hội phụ nữ xã Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị
Một số giải pháp để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn trong sạch, vững mạnh
Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn giảng dạy các chuyên đề của bộ môn nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân
Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn “Truyền thống Trường Chính trị Lê Duẩn 70 năm xây dựng và trưởng thành”
Đông Hà đẩy mạnh việc xã hội hóa trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị để đạt đô thị loại II trước năm 2020
“Hoa dâng mộ liệt sỹ”- một chương trình tri ân các liệt sỹ đầy ý nghĩa
Tệ nạn “cò mồi” và vấn đề quản lý nhà nước
Những kết quả đạt được của hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh “Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ”
Ghi nhận từ mô hình làm nước mắm ở thị trấn Cửa Việt
Huyền thoại về người lính
Triển khai chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mới tại trường Chính trị Lê Duẩn
Những trao đổi góp phần giảng tốt bài “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng” trong chương trình trung cấp LLCT-HC
Từ kết quả thử nghiệm mô hình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hải Lăng và những vấn đề đang đặt ra hiện nay
Những giá trị tư tưởng về cải cách hành chính nhà nước của Lê Thánh Tông (1460-1497) và việc vận dụng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Quảng Trị đẩy mạnh phong trào yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới
Bảo tồn và phát huy một số di tích lịch sử, văn hóa ở Thành phố Đông Hà
Tăng cường hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, đảng viên
Những điểm mới cơ bản về chính phủ trong hiến pháp năm 2013
Một số yêu cầu đối với cán bộ làm công tác Mặt trận trong Tư tưởng Hồ Chí Minh
Không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh
Học tập “đức tính thật thà” trong phẩm chất “ nói đi đôi với làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiến dịch Hồ Chí Minh – Chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX
Những ghi nhận qua chuyến đi thực tế ở xã Hải Tân
Hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp – Giải pháp quan trọng để thu hút đầu tư ở Quảng Trị hiện nay
Đông Hà đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam
Một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn.
Tiếp tục đổi mới nội dung, tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn nằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới
Thực hiện chính sách đối với thương binh liệt sỹ theo quan điểm Hồ Chí Minh
Một số giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Trị hiện nay
Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Bước chuyển mình từ một vùng quê
Chuẩn mực đạo đức cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên nhìn lại sau một năm thực hiện
Câu chuyện một phần trăm
Vị trí người thầy trong xã hội Việt Nam
Viết tiểu luận cuối khóa – Những vấn đề cần quan tâm
Quảng Trị với công tác đào tạo nghề cho người lao động
Sáng tạo trong xây dựng thương hiệu và xây dựng văn hóa ứng xử doanh nghiệp Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập
Một số kết quả đạt được trong đạo đức, lối sống ở thành phố Đông Hà hiện nay
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường Chính trị Lê Duẩn
Dự thảo luật đất đai 2013 tạo động lực cho phát triển nông nghiệp
Tiếp công dân - những bất cập cần giải quyết trong giai đoạn hiện nay
Đổi mới phương pháp dạy học - một vấn đề đặt ra
Đoàn thanh niên Trường Chính trị Lê Duẩn trong xây dựng tổ chức và tham gia xây dựng Đảng
Phát huy vai trò của thanh niên nông thôn Quảng Trị trong xây dựng nông thôn mới
Một vài suy nghĩ nhằm khắc phục và tiến tới xóa bỏ bệnh quan liêu mệnh lệnh dưới ánh sáng của Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Xây dựng gia đình văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới hiện nay.
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất giống thủy sản ở Quảng Trị
Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của dân tộc anh hùng
Sự cần thiết phải tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Xây dựng gia đình văn hóa ở xã Gio Hải và những vấn đề đang đặt ra hiện nay
Nghệ thuật tiến công chiến lược trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
Lối sống và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng lối sống trong giai đoạn hiện nay
Năm bước của quy trình để soạn giáo án điện tử
Ứng dụng phương pháp giảng dạy và học tập tích cực vào các môn lý luận trong trường chính trị
Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị hiện nay
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI
Suy ngẫm về Tư tưởng Hồ CHí Minh “Nước lấy dân làm gốc”
Quá trình hình thành các Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Vĩnh Linh
Một số ý kiến về Bộ quy chế, quy định quản lý đào tạo ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Từ cương lĩnh của Đảng và việc vận dụng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn
Đảo Cồn Cỏ, hai chiều thời gian…
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa – Một nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc
Chùm ảnh về tình hữu nghị, hợp tác giữa Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị với 2 tỉnh Savanakhet và Salavan CHDCND Lào
Thành phố Đông Hà thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
Lãnh đạo công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị
Đồng chí Lê Duẩn – Nhà lý luận kiệt xuất của cách mạng Việt Nam
Tìm hiểu tư tưởng Lê Duẩn về: Phê phán bệnh cá nhân chủ nghĩa
Đồng chí Lê Duẩn với việc “Làm thế nào để công tác tư tưởng thấu suốt đến quần chúng”
Trường Chính trị Lê Duẩn phối hợp triển khai truyền thông dân số - KHHGĐ theo Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ
Đồng chí Lê Duẩn, nhà lãnh đạo, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân-Tư tưởng quân sự thiên tài của Hồ Chí Minh
Một số ý kiến về chương trình, giáo trình trung cấp LLCT-HC qua hai năm thực hiện ở Trường Chính trị Lê Duẩn Tỉnh Quảng Trị
Giải pháp cho việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản ở Đăkrông hiện nay
Bản về công tác tuyên truyền nhận thức về bình đẳng giới
Góp phần tìm hiểu bài học “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” sợi chỉ đỏ xuyên suốt cách mạng Việt Nam
Kết quả hoạt động của công đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Tâm tư với nghề nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Dân chủ và phát huy dân chủ theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
Thời cơ trong cách mạng tháng Tám bài học đi cùng năm tháng
Bộ luật Hồng Đức và chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Làng sinh thái trên miền cát trắng
Những kết quả đạt được của chương trình trợ giá, trợ cước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2010 ở tỉnh Quảng Trị
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cái tâm của người thầy trong sự nghiệp giáo dục
Tiếp tục đổi mới công việc đánh giá cán bộ
 
     
 
 
 
© Copyright 2007
         Trang web được lưu trữ tại trung tâm tích hợp dữ liệu - Trung tâm tin học tỉnh Quảng Trị.