301B - Đường Lê Duẩn - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị. Tel: 053.3856088 Đăng nhập   
   Trang chủ
   Giới thiệu
  Tin tức hoạt động
   Hoạt động đào tạo
   Hoạt động khoa học
  Nghiên cứu trao đổi
  Nội san
  Đề tài khoa học
  Thông tin hoạt động
   Văn bản
   Lịch hoạt động
   

Nghiên cứu - Trao đổi 

Dân chủ và phát huy dân chủ theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã dày công nghiên cứu lý luận về dân chủ và các giải pháp tích cực để phát huy dân chủ .Đảng ta xác định: " Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước".

Qua 25 năm đổi mới, Đảng ta đã có những phát triển mới, quan trọng trong nhận thức về dân chủ . Quan niệm về dân chủ được mở rộng . Dân chủ được xem xét nhiều khía cạnh: Dân chủ là chế độ chính trị; dân chủ là giá trị; dân chủ là phương thức và nguyên tắc tổ chức xã hội; dân chủ chung đối với xã hội và dân chủ với mỗi cá nhân; dân chủ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Dân chủ phản ánh một bước chuyển từ thể chế chính trị dựa trên áp lực, tuân thủ mệnh lệnh sang thể chế hợp tác, đồng thuận đầy trách nhiệm. Với việc đưa "dân chủ" - một mục tiêu của xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã quán triệt sâu sắc và hoàn thiện hơn hệ mục tiêu xã hội chủ nghĩa: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt dân chủ không chỉ là mục tiêu, mà còn là động lực phát triển nhanh và bền vững của đất nước, vì nó phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác, giải phóng năng lực sáng tạo của con người.

Quan điển của Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về dân chủ và phát huy dân chủ hiện nay ở nước ta, chính là sự tiếp thu và phát triển các giá trị nhân loại về dân chủ .Tuy nhiên, cũng không phải là sự áp dụng máy móc các hình thức dân chủ nước ngoài vào nước ta theo “ sáng kiến” của một số vị đã từng tuyên bố: đa đảng là con đường duy nhất để thực hiện một nước Việt Nam thực sự dân chủ”. Đó là một tuyên bố thể hiện trình độ “chính trị vụng về, thiếu trí tuệ “(theo Giáo sư Trần Chung Ngọc – Việt kiều ở Mỹ) mang tư tưởng ngoại lai để chống lại Đảng, chống chế độ ta. Nhân đây tôi xin dẫn lời của ông Nguyễn Tâm Bảo trên báo Đàn chim Việt nói về dân chủ: Việc dân chủ hóa phải là việc của người dân trong nước, xuất phát từ nhu cầu của chính họ…. chứ không cần một trợ lực nào từ bên ngoài”. Quan niệm này, theo tôi cũng khá phù hợp với quan điểm của Đảng ta được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XI trong việc thực hiện dân chủ và phát huy dân chủ trong xã hội:” Nâng cao ý thức về quyền và nghĩa vụ công dân, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của nhân dân. Có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện trên thực tế quyền làm chủ trực tiếp. Thực hiện tốt hơn Quy chế dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn…” Đồng thời kiên quyết chống các biểu hiện lệch lạc như dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, lợi dụng dân chủ để gây rối, làm tổn hại lợi ích công dân và Nhà nước. Kiên quyết bác bỏ các luận điệu giả trá về dân chủ, nhân quyền như luận điệu của một số phần tử quá khích và những kẻ phản bội Đảng đang làm.

Dân chủ là một quá trình phát triển lâu dài , là kết quả của giáo dục ý thức dân chủ và nâng cao năng lực thực hành dân chủ, phụ thuộc quá trình phát triển của cả kinh tế, xã hội, con người và cả sự phát triển văn hóa dân chủ. Đây là một quá trình không nóng vội, không được thoát ly thực tiễn chính trị nước ta. Phải dân chủ trong tất cả các cấp độ: Từ cơ quan lãnh đạo cao nhất đến cấp cơ sở. Đặc biệt quan trọng là dân chủ ở cơ sở, bởi vì nơi có hệ thống chính trị cơ sở được coi là Đảng và Nhà nước “ở trong lòng dân”. Phải tìm tòi tổng kết thực tiễn để tìm ra và ngày càng hoàn thiện các hình thức thực hiện dân chủ, cả dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp.

Đảng ta đã đi sâu làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến dân chủ và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta thể hiện rõ trong Nghị quyết của Đại hội XI với các nội dung cụ thể sau đây:

Một là, nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động của Đảng và Nhà nước. Tập trung dân chủ là một nội dung thống nhất, không phải là sự kết hợp hai mặt tập trung và dân chủ. Tập trung và dân chủ là tập trung trên cơ sở dân chủ - đối lập với tập trung độc đoán, quan liêu, mất dân chủ. Dân chủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ là dân chủ hướng tới tập trung, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động.

Hai là, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là chế độ hiệp thương dân chủ (khác căn bản với dân chủ trong Đảng) đặc biệt quan trọng trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một tổ chức rộng rãi của tất cả các giai cấp và tầng lớp xã hội, với mục tiêu đoàn kết phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội - một thể chế dân chủ thực chất mà không cần nhiều đảng chính trị.

Ba là, các điều kiện để xây dựng và phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa. Để phát huy dân chủ về kinh tế phải thực hiện nhất quán chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần. Để phát huy dân chủ về chính trị phải nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp, bảo đảm nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân, phấn đấu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Điều kiện quyết định nhất để xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là Đảng nêu gương về dân chủ và lãnh đạo tốt quá trình đổi mới hoạt động của nhà nước. Dân chủ trong Đảng quyết định dân chủ trong tổ chức hoạt động nhà nước, gắn liền với dân chủ trong xã hội. Bởi vì trong cơ quan Nhà nước có tổ chức Đảng, cán bộ chủ chốt đều là đảng viên, cán bộ Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ thực hiện cả trong Đảng và Nhà nước. Do vậy, Đảng lãnh đạo quá trình dân chủ hóa tất yếu phải lãnh đạo Nhà nước thực hiện dân chủ, lãnh đạo nhân dân tham gia giám sát cơ quan, công chức nhà nước trong bảo đảm quyền làm chủ nhân dân.

Vấn đề dân chủ và phát huy dân chủ, là một nội dung lớn, quan trọng trong đường lối đổi mới của Đảng ta. Đây là kết quả của một quá trình 25 năm đổi mới, tiến hành tổng kết thực tiễn - phát triển lý luận của Đảng. Trong điều kiện hiện nay, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ. nhân quyền để kích động chống lại Đảng, chống chế độ thì việc tìm hiểu nghiên cứu vấn đề này là một nội dung quan trọng góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và làm thất bại âm chống phá của các thế lực thù địch.

Lê Quang Thể
PTP Đào tạoBài viết khác
 
Một số vấn đề về hoạt động “tự học” của học viên học tại Trường Chính trị Lê Duẩn
Một số suy nghĩ từ việc sử dụng phương pháp đóng vai khi giảng chuyên đề kỹ năng giao tiếp
Tăng cường công tác thanh tra giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Chính trị Lê Duẩn
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện Trường Chính trị Lê Duẩn
Lấy học viên làm trung tâm – Hành động thiết thực trong việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó, phục vụ nhân dân ở Trường Chính trị
Xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm ở hệ thống Làng hầm địa đạo Vĩnh Linh
Xã Hải Thượng huyện hải lăng tích cực “chỉnh trang nông thôn” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở Chi bộ Liên Khoa Trường Chính trị Lê Duẩn
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Đảng bộ xã Tà Long huyện Đakrông
Phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên ở Quảng Trị
Phong trào hoạt động của Hội phụ nữ xã Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị
Một số giải pháp để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn trong sạch, vững mạnh
Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn giảng dạy các chuyên đề của bộ môn nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân
Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn “Truyền thống Trường Chính trị Lê Duẩn 70 năm xây dựng và trưởng thành”
Đông Hà đẩy mạnh việc xã hội hóa trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị để đạt đô thị loại II trước năm 2020
“Hoa dâng mộ liệt sỹ”- một chương trình tri ân các liệt sỹ đầy ý nghĩa
Tệ nạn “cò mồi” và vấn đề quản lý nhà nước
Những kết quả đạt được của hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh “Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ”
Ghi nhận từ mô hình làm nước mắm ở thị trấn Cửa Việt
Huyền thoại về người lính
Triển khai chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mới tại trường Chính trị Lê Duẩn
Những trao đổi góp phần giảng tốt bài “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng” trong chương trình trung cấp LLCT-HC
Từ kết quả thử nghiệm mô hình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hải Lăng và những vấn đề đang đặt ra hiện nay
Những giá trị tư tưởng về cải cách hành chính nhà nước của Lê Thánh Tông (1460-1497) và việc vận dụng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Quảng Trị đẩy mạnh phong trào yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới
Bảo tồn và phát huy một số di tích lịch sử, văn hóa ở Thành phố Đông Hà
Tăng cường hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, đảng viên
Những điểm mới cơ bản về chính phủ trong hiến pháp năm 2013
Một số yêu cầu đối với cán bộ làm công tác Mặt trận trong Tư tưởng Hồ Chí Minh
Không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh
Học tập “đức tính thật thà” trong phẩm chất “ nói đi đôi với làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiến dịch Hồ Chí Minh – Chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX
Những ghi nhận qua chuyến đi thực tế ở xã Hải Tân
Hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp – Giải pháp quan trọng để thu hút đầu tư ở Quảng Trị hiện nay
Đông Hà đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam
Một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn.
Tiếp tục đổi mới nội dung, tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn nằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới
Thực hiện chính sách đối với thương binh liệt sỹ theo quan điểm Hồ Chí Minh
Một số giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Trị hiện nay
Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Bước chuyển mình từ một vùng quê
Chuẩn mực đạo đức cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên nhìn lại sau một năm thực hiện
Câu chuyện một phần trăm
Vị trí người thầy trong xã hội Việt Nam
Viết tiểu luận cuối khóa – Những vấn đề cần quan tâm
Quảng Trị với công tác đào tạo nghề cho người lao động
Sáng tạo trong xây dựng thương hiệu và xây dựng văn hóa ứng xử doanh nghiệp Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập
Một số kết quả đạt được trong đạo đức, lối sống ở thành phố Đông Hà hiện nay
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường Chính trị Lê Duẩn
Dự thảo luật đất đai 2013 tạo động lực cho phát triển nông nghiệp
Tiếp công dân - những bất cập cần giải quyết trong giai đoạn hiện nay
Đổi mới phương pháp dạy học - một vấn đề đặt ra
Đoàn thanh niên Trường Chính trị Lê Duẩn trong xây dựng tổ chức và tham gia xây dựng Đảng
Phát huy vai trò của thanh niên nông thôn Quảng Trị trong xây dựng nông thôn mới
Một vài suy nghĩ nhằm khắc phục và tiến tới xóa bỏ bệnh quan liêu mệnh lệnh dưới ánh sáng của Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Xây dựng gia đình văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới hiện nay.
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất giống thủy sản ở Quảng Trị
Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của dân tộc anh hùng
Sự cần thiết phải tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Xây dựng gia đình văn hóa ở xã Gio Hải và những vấn đề đang đặt ra hiện nay
Nghệ thuật tiến công chiến lược trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
Lối sống và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng lối sống trong giai đoạn hiện nay
Năm bước của quy trình để soạn giáo án điện tử
Ứng dụng phương pháp giảng dạy và học tập tích cực vào các môn lý luận trong trường chính trị
Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị hiện nay
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI
Suy ngẫm về Tư tưởng Hồ CHí Minh “Nước lấy dân làm gốc”
Quá trình hình thành các Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Vĩnh Linh
Một số ý kiến về Bộ quy chế, quy định quản lý đào tạo ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Từ cương lĩnh của Đảng và việc vận dụng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn
Đảo Cồn Cỏ, hai chiều thời gian…
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa – Một nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc
Chùm ảnh về tình hữu nghị, hợp tác giữa Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị với 2 tỉnh Savanakhet và Salavan CHDCND Lào
Thành phố Đông Hà thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
Lãnh đạo công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị
Đồng chí Lê Duẩn – Nhà lý luận kiệt xuất của cách mạng Việt Nam
Tìm hiểu tư tưởng Lê Duẩn về: Phê phán bệnh cá nhân chủ nghĩa
Đồng chí Lê Duẩn với việc “Làm thế nào để công tác tư tưởng thấu suốt đến quần chúng”
Trường Chính trị Lê Duẩn phối hợp triển khai truyền thông dân số - KHHGĐ theo Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ
Đồng chí Lê Duẩn, nhà lãnh đạo, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân-Tư tưởng quân sự thiên tài của Hồ Chí Minh
Một số ý kiến về chương trình, giáo trình trung cấp LLCT-HC qua hai năm thực hiện ở Trường Chính trị Lê Duẩn Tỉnh Quảng Trị
Giải pháp cho việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản ở Đăkrông hiện nay
Bản về công tác tuyên truyền nhận thức về bình đẳng giới
Góp phần tìm hiểu bài học “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” sợi chỉ đỏ xuyên suốt cách mạng Việt Nam
Kết quả hoạt động của công đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Tâm tư với nghề nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Thời cơ trong cách mạng tháng Tám bài học đi cùng năm tháng
Bộ luật Hồng Đức và chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Làng sinh thái trên miền cát trắng
Những kết quả đạt được của chương trình trợ giá, trợ cước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2010 ở tỉnh Quảng Trị
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cái tâm của người thầy trong sự nghiệp giáo dục
 
     
 
 
 
© Copyright 2007
         Trang web được lưu trữ tại trung tâm tích hợp dữ liệu - Trung tâm tin học tỉnh Quảng Trị.