301B - Đường Lê Duẩn - Thành phố Đông Hà - Quảng Trị. Tel: 053.3856088 Đăng nhập   
   Trang chủ
   Giới thiệu
  Tin tức hoạt động
   Hoạt động đào tạo
   Hoạt động khoa học
  Nghiên cứu trao đổi
  Nội san
  Đề tài khoa học
  Thông tin hoạt động
   Văn bản
   Lịch hoạt động
   

Nghiên cứu - Trao đổi 

Cần nhận thức sâu sắc về nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Nâng cao tính chiến đấu của Đảng nói chung và tổ chức cơ sở đảng(TCCSĐ) nói riêng là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng ta đặc biệt quan tâm. Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nhiệm vụ xây dựng Đảng đã thực sự giữ vai trò then chốt, thì nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng là nhằm xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Đó cũng là một trong những biện pháp cơ bản, quan trọng để củng cố, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện.

Đảng ta tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong thời gian qua đã thu được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Tuy nhiên,'' nhìn chung cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra ... Nhiều TCCSĐ bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo và chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh".(1)

Mặt khác, do tính chiến đấu chưa cao, tự phê bình và phê bình không nghiêm túc, còn mang tính hình thức, chưa kịp thời ngăn chặn các hiện tượng vi phạm kỷ luật, chưa khích lệ được cán bộ, đảng viên mạnh dạn đấu tranh với những tiêu cực, sai trái, nên''Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm nguyên tắc đảng, tự phê bình yếu. Tình thương yêu đồng chí bị giảm sút. Tình trạng suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên rất đáng lo ngại; tệ quan liêu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn xảy ra ở nhiều nơi nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả".(2)

Vì vậy, để nâng cao tính chiến đấu của TCCSĐ, theo chúng tôi cần thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước hết là các cấp uỷ viên, nhất là bí thư, tạo sự chuyển biến trong từng cán bộ, đảng viên đặc biệt đối với cấp uỷ đảng các cấp; xác định trách nhiệm, tìm giải pháp khắc phục. Tính chiến đấu chỉ phát huy tác dụng đối với tổ chức đảng và đảng viên khi chủ thể nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục tiêu, lý tưởg, mục đích và lợi ích của Đảng, của cách mạng. Trong đó bí thư và các cấp uỷ viên có vai trò rất quan trọng. Nếu bí thư và các cấp uỷ viên không nhận thức đúng, trách nhiệm không cao, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thì tính chiến đấu sẽ không được phát huy, tự phê bình và phê bình sẽ qua loa, hình thức và khi có sự việc xảy ra dễ ''đao to, búa lớn".

Các cấp uỷ cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cơ sở xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan cộng sản chủ nghĩa, xem xét, phân tích đúng đắn những vấn đề thực tiễn đặt ra, đấu tranh nhận rõ đúng sai, tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Qua giáo dục, bồi dưỡng kịp thời phát hiện, uốn nắn những lệch lạc trong nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Phải chú trọng kết hợp chặt chẽ quá trình giáo dục, bồi dưỡng tại chi bộ, đảng bộ với quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân.

Bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc cuộc vận động'' Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"do Đảng ta phát động, trong đó yêu cầu phải nắm vững những chuẩn mực và phấn đấu rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác. Trên cơ sở đó, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, tình thương yêu đồng chí, làm cơ sở để nâng cao tính chiến đấu trong sinh hoạt và hoạt động của TCCSĐ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, đảng bộ, trong đơn vị.

Phải thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về phương pháp tự phê bình và phê bình cho cán bộ, đảng viên để họ có thái độ đúng trong xem xét, đánh giá các biểu hiện sai trái, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị thấu lý đạt tình.

Hình thức bồi dưỡng cần kết hợp các buổi sinh hoạt thường kỳ, học tập chính trị, sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, thông qua việc kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng, rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, thông qua hoạt động thực tiễn gắn với cuộc vận động''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Hai là, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đặc biệt nhấn mạnh nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đây cũng là biện pháp quan trọng để giáo dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm. Tính chiến đấu cao sẽ góp phần nâng cao hiệu quả tự phê bình và phê bình, ngược lại, tự phê bình và phê bình tốt sẽ nâng cao tính chiến đấu của TCCSĐ.

Cùng với thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình thì phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi bộ, là nền tảng thực hiện có hiệu quả tính chiến đấu. Mọi hoạt động và sinh hoạt của TCCSĐ được tổ chức chu đáo, chặt chẽ và mọi vấn đề được đưa ra bàn bạc, trao đổi, thảo luận một cách công khai thẳng thắn với tinh thần trách nhiệm cao, mọi đảng viên được quyền phát biểu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình trước chi bộ, các ý kiến được chi uỷ, chi bộ tôn trọng, thì dân chủ càng được phát huy, kỷ luật của Đảng được giữ vững, tính chiến đấu càng được nâng cao.

Các tổ chức đảng cần duy trì sinh hoạt có nền nếp, coi sinh hoạt đảng là nơi để tổ chức đảng và mỗi đảng viên thực hiện đúng chức năng lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của mình. Các cấp uỷ cần chuẩn bị tốt nội dung, tạo điều kiện cho đảng viên chuẩn bị, đóng góp ý kiến trong sinh hoạt.

Người chủ trì điều hành sinh hoạt phải đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, gợi mở để động viên các đảng viên thảo luận, tranh luận sôi nổi, thẳng thắn. Khi có ý kiến khác nhau, phải thảo luận kỹ, đối với những vấn đề quan trọng phải biểu quyết, nếu cần, phải khảo sát, điều tra rồi mới kết luận.

Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, đóng góp ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể.

Phải xác định rằng, tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các tổ chức chính trị-xã hội và của quần chúng nhân dân.

Tổ chức nghiêm túc, có hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia tích cực xây dựng Đảng, đóng ý kiến, phê bình cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu, giúp cấp uỷ, tổ chức đảng có thêm thông tin về ưu, nhất là thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Đây là một trong những biện pháp quan trọng xây dựng Đảng từ cơ sở. Thông qua quần chúng để thu thập thông tin và từ đó cấp uỷ, chi bộ có những giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao tính chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cấp uỷ, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trách nhiệm và giác ngộ về Đảng cho quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng cung cấp thông tin, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, phê bình đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, cấp uỷ, cán bộ, đảng viên phải luôn nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức chính trị-xã hội để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng, phát huy cao vai trò của quần chúng.

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về nâng cao tính chiến đấu của TCCSĐ

Các TCCSĐ cần thường xuyên nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng tính chiến đấu của từng chi bộ, đảng bộ, từng cán bộ, đảng viên, từ đó xác định chủ trương, kế hoạch, nội dung, biện pháp xây dựng, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đảng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát.

Cấp uỷ, tổ chức đảng cần quan tâm việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về nâng cao tính chiến đấu của các TCCSĐ, phải coi đây là một trong những giải pháp rất quan trọng, góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng. Việc sơ kết, tổng kết phải được tiến hành thành nền nếp; thông qua sơ, tổng kết, các chi uỷ, chi bộ đánh giá được chất lượng, mức độ, hiệu quả của tính chiến đấu trong sinh hoạt và hoạt động, biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, kiên quyết đấu tranh, phê phán những biểu hiện sai trái, tiêu cực.

Tóm lại, nâng cao tính chiến đấu của TCCSĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm giáo dục, rèn luyện Đảng ta ngang tầm yêu cầu cách mạng mới, xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.(1) Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.
(2) Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương khoá X.


Nguyễn Cửu An
Khoa Xây Dựng Đảng
Bài viết khác
 
Một số suy nghĩ từ việc sử dụng phương pháp đóng vai khi giảng chuyên đề kỹ năng giao tiếp
Tăng cường công tác thanh tra giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Chính trị Lê Duẩn
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện Trường Chính trị Lê Duẩn
Lấy học viên làm trung tâm – Hành động thiết thực trong việc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về gắn bó, phục vụ nhân dân ở Trường Chính trị
Xây dựng tuyến du lịch trải nghiệm ở hệ thống Làng hầm địa đạo Vĩnh Linh
Xã Hải Thượng huyện hải lăng tích cực “chỉnh trang nông thôn” góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ở Chi bộ Liên Khoa Trường Chính trị Lê Duẩn
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Đảng bộ xã Tà Long huyện Đakrông
Phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên ở Quảng Trị
Phong trào hoạt động của Hội phụ nữ xã Triệu Lăng, Triệu Phong, Quảng Trị
Một số giải pháp để tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn trong sạch, vững mạnh
Một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn giảng dạy các chuyên đề của bộ môn nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân
Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn “Truyền thống Trường Chính trị Lê Duẩn 70 năm xây dựng và trưởng thành”
Đông Hà đẩy mạnh việc xã hội hóa trong lĩnh vực chỉnh trang đô thị để đạt đô thị loại II trước năm 2020
“Hoa dâng mộ liệt sỹ”- một chương trình tri ân các liệt sỹ đầy ý nghĩa
Tệ nạn “cò mồi” và vấn đề quản lý nhà nước
Những kết quả đạt được của hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh “Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ”
Ghi nhận từ mô hình làm nước mắm ở thị trấn Cửa Việt
Huyền thoại về người lính
Triển khai chương trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính mới tại trường Chính trị Lê Duẩn
Những trao đổi góp phần giảng tốt bài “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng” trong chương trình trung cấp LLCT-HC
Từ kết quả thử nghiệm mô hình xây dựng nông thôn mới ở huyện Hải Lăng và những vấn đề đang đặt ra hiện nay
Những giá trị tư tưởng về cải cách hành chính nhà nước của Lê Thánh Tông (1460-1497) và việc vận dụng trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Quảng Trị đẩy mạnh phong trào yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới
Bảo tồn và phát huy một số di tích lịch sử, văn hóa ở Thành phố Đông Hà
Tăng cường hơn nữa mối quan hệ máu thịt giữa cán bộ, đảng viên
Những điểm mới cơ bản về chính phủ trong hiến pháp năm 2013
Một số yêu cầu đối với cán bộ làm công tác Mặt trận trong Tư tưởng Hồ Chí Minh
Không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh
Học tập “đức tính thật thà” trong phẩm chất “ nói đi đôi với làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiến dịch Hồ Chí Minh – Chiến thắng có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX
Những ghi nhận qua chuyến đi thực tế ở xã Hải Tân
Hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu công nghiệp – Giải pháp quan trọng để thu hút đầu tư ở Quảng Trị hiện nay
Đông Hà đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa
Một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam
Một số kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng Đảng của Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn.
Tiếp tục đổi mới nội dung, tổ chức và phương thức hoạt động công đoàn cơ sở Trường Chính trị Lê Duẩn nằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới
Thực hiện chính sách đối với thương binh liệt sỹ theo quan điểm Hồ Chí Minh
Một số giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở Quảng Trị hiện nay
Phát huy vai trò của phụ nữ nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Bước chuyển mình từ một vùng quê
Chuẩn mực đạo đức cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên nhìn lại sau một năm thực hiện
Câu chuyện một phần trăm
Vị trí người thầy trong xã hội Việt Nam
Viết tiểu luận cuối khóa – Những vấn đề cần quan tâm
Quảng Trị với công tác đào tạo nghề cho người lao động
Sáng tạo trong xây dựng thương hiệu và xây dựng văn hóa ứng xử doanh nghiệp Quảng Trị trong thời kỳ hội nhập
Một số kết quả đạt được trong đạo đức, lối sống ở thành phố Đông Hà hiện nay
Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Trường Chính trị Lê Duẩn
Dự thảo luật đất đai 2013 tạo động lực cho phát triển nông nghiệp
Tiếp công dân - những bất cập cần giải quyết trong giai đoạn hiện nay
Đổi mới phương pháp dạy học - một vấn đề đặt ra
Đoàn thanh niên Trường Chính trị Lê Duẩn trong xây dựng tổ chức và tham gia xây dựng Đảng
Phát huy vai trò của thanh niên nông thôn Quảng Trị trong xây dựng nông thôn mới
Một vài suy nghĩ nhằm khắc phục và tiến tới xóa bỏ bệnh quan liêu mệnh lệnh dưới ánh sáng của Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Xây dựng gia đình văn hóa gắn liền với xây dựng nông thôn mới hiện nay.
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất giống thủy sản ở Quảng Trị
Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của dân tộc anh hùng
Sự cần thiết phải tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Xây dựng gia đình văn hóa ở xã Gio Hải và những vấn đề đang đặt ra hiện nay
Nghệ thuật tiến công chiến lược trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
Lối sống và những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng lối sống trong giai đoạn hiện nay
Năm bước của quy trình để soạn giáo án điện tử
Ứng dụng phương pháp giảng dạy và học tập tích cực vào các môn lý luận trong trường chính trị
Xây dựng môi trường văn hóa ở Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị hiện nay
Nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI
Suy ngẫm về Tư tưởng Hồ CHí Minh “Nước lấy dân làm gốc”
Quá trình hình thành các Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Vĩnh Linh
Một số ý kiến về Bộ quy chế, quy định quản lý đào tạo ở các Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Từ cương lĩnh của Đảng và việc vận dụng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn
Đảo Cồn Cỏ, hai chiều thời gian…
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa – Một nghĩa cử cao đẹp mang tính nhân văn sâu sắc
Chùm ảnh về tình hữu nghị, hợp tác giữa Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị với 2 tỉnh Savanakhet và Salavan CHDCND Lào
Thành phố Đông Hà thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa
Lãnh đạo công tác tư tưởng ở Đảng bộ Trường Chính trị Lê Duẩn Quảng Trị
Đồng chí Lê Duẩn – Nhà lý luận kiệt xuất của cách mạng Việt Nam
Tìm hiểu tư tưởng Lê Duẩn về: Phê phán bệnh cá nhân chủ nghĩa
Đồng chí Lê Duẩn với việc “Làm thế nào để công tác tư tưởng thấu suốt đến quần chúng”
Trường Chính trị Lê Duẩn phối hợp triển khai truyền thông dân số - KHHGĐ theo Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ
Đồng chí Lê Duẩn, nhà lãnh đạo, người con trung hiếu của quê hương Quảng Trị
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân-Tư tưởng quân sự thiên tài của Hồ Chí Minh
Một số ý kiến về chương trình, giáo trình trung cấp LLCT-HC qua hai năm thực hiện ở Trường Chính trị Lê Duẩn Tỉnh Quảng Trị
Giải pháp cho việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản ở Đăkrông hiện nay
Bản về công tác tuyên truyền nhận thức về bình đẳng giới
Góp phần tìm hiểu bài học “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội” sợi chỉ đỏ xuyên suốt cách mạng Việt Nam
Kết quả hoạt động của công đoàn Trường Chính trị Lê Duẩn năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012
Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Tâm tư với nghề nhân ngày nhà giáo Việt Nam
Dân chủ và phát huy dân chủ theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng
Thời cơ trong cách mạng tháng Tám bài học đi cùng năm tháng
Bộ luật Hồng Đức và chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội
Làng sinh thái trên miền cát trắng
Những kết quả đạt được của chương trình trợ giá, trợ cước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Những kết quả đạt được trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2010 ở tỉnh Quảng Trị
Tự phê bình và phê bình theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cái tâm của người thầy trong sự nghiệp giáo dục
 
     
 
 
 
© Copyright 2007
         Trang web được lưu trữ tại trung tâm tích hợp dữ liệu - Trung tâm tin học tỉnh Quảng Trị.